Molly & Donnan 2013

AUSTRALIAN LABRADOODLE PUPS MOLLY & DONNAN

Austra­lian Labra­do­odle Max in Holland

Maxi­mum is a won­der­ful dog. He is atta­ched to all of us in dif­fe­rent ways. Ren, our youn­gest, is his play­mate. They run aro­und the yard and chase each other eve­ry­where. Jules is his main wal­ker and gro­omer. She is the only one Max allows to fully brush him. Maxi­mum fol­lows at Patrick’s feet and loves play­time with daddy. I am the lovey. Maxi­mum loves to cud­dle up with me at the end of the day. Maxi­mum has gone on hikes, car trips, and has even lear­ned to sit and lay on a pad­dle board while Jules or I pad­dle him aro­und the lake in town. He has lear­ned the com­mands for sit, stay, and lay down.

Thank you for selec­ting Maxi­mum for us. He really is the per­fect dog for my family.

Max Australian Labradoodle

Max Austra­lian Labradoodle

Max Australian Labradoodle

Max Austra­lian Labradoodle

Max Australian Labradoodle

Max Austra­lian Labradoodle

Max Australian Labradoodle

Max Austra­lian Labradoodle

Max Australian LabradoodleMax Australian Labradoodle

Max Austra­lian Labradoodle

Max Australian Labradoodle

Max Austra­lian Labradoodle

Austra­lian Labra­do­odle Mella in Holland

Mella and family

Mella and family

Na weken lezen in een oer­woud van (internet)informatie over de Austra­li­sche Labra­do­odle, kwa­men we uit bij Edyta Gaw­je­ska. Polen? Wat kun­nen we daar van ver­wach­ten, was de eer­ste gedachte die in ons opkwam.
Maar vanaf het alle­re­er­ste moment ont­stond er een warm con­tact. Zeer zor­gvul­dig, betrok­ken, pro­fes­sio­neel en gepas­sio­ne­erd gaat Edyta om met haar hon­den en de toekom­stige pupe­ige­na­ren. Weke­lijks ontvin­gen wij uit­ge­bre­ide upda­tes, foto’s, tips en was er inten­sief mail– en Sky­pe­con­tact. Het kon niet op! Alles om ons maar vanaf het alle­re­er­ste begin te betrek­ken bij de eer­ste leven­swe­ken van de pups. Vlak voor de acht­ste week kre­gen we te horen welke lie­verd aan ons zou wor­den toever­tro­uwd. Op basis van het uit­ge­bre­ide con­tact en de gedrag­ste­sten was aan Edyta de, bijna onmo­ge­lijke, taak om de pups toe te wij­zen. Maar ze had het niet beter kun­nen doen. Vanaf het alle­re­er­ste begin heeft Mella onze har­ten gesto­len. Altijd vro­lijk, in voor een knuf­fel en met haar “easy going way of life” schikt onze lieve Mella zich in iedere situ­atie en weet zij zich altijd opper­best te ver­ma­ken. Wat zijn wij onge­lo­fe­lijk blij met haar en wat past ze goed bij ons en ons leven!

Mella Australian Labradoodle

Mella Austra­lian Labradoodle

Mella Australian Labradoodle

Mella Austra­lian Labradoodle

Mella Australian Labradoodle

Mella Austra­lian Labradoodle

Mella Australian Labradoodle

Mella Austra­lian Labradoodle

Mella Australian Labradoodle

Mella Austra­lian Labradoodle

Austra­lian Labra­do­odle Har­rie in Holland

Harrie and family

Har­rie and family

Op 25 janu­ari 2013 is onze austra­lian labra­do­odle Har­rie gebo­ren. Vanaf deze tijd wer­den wij weke­lijks op de hoogte geho­uden met foto’s van het nestje via email. Wij von­den het span­nend welke pup wij na alle gedrag­ste­sten zouden krij­gen. Edyta Gajew­ska heeft dat bij­zon­der goed gedaan, je kon mer­ken dat Har­rie al goed geso­cia­li­se­erd en rela­xed was.
Wij kon­den Har­rie op 26 maart 2013 opha­len in Plein (Dld). De teru­greis in haar bana­nen­doos op de ach­ter­bank ver­liep pro­ble­em­loos.
Har­rie is vro­lijk, sociaal, leer­gie­rig, ont­zet­tend spe­els en super­lief. Het is een echte knuf­fel­hond en vindt iede­reen leuk. Ze heeft een sta­biel karak­ter en we kun­nen haar ove­ral mee naar­toe nemen.
Elk week­end gaat ze mee naar het strand, wat ze heer­lijk vind. De auto­rit van 2 uur is ook geen enkel pro­bleem. Fan­ta­stisch vindt ze bal­le­tjes te appor­te­ren, als een wervel­wind brengt ze de spe­el­tjes terug.
Ver­der is Har­rie hele­maal gek op sok­ken, er is geen sok veilig in huis of op het strand…
Wij zijn dan ook heel erg blij met Har­rie en kun­nen haar zeker al niet meer missen!

Harrie Australian  Labradoodle

Har­rie Austra­lian Labradoodle

Harrie Australian  Labradoodle

Har­rie Austra­lian Labradoodle

Harrie Australian  Labradoodle

Har­rie Austra­lian Labradoodle

Harrie Australian  Labradoodle

Har­rie Austra­lian Labradoodle

Austra­lian Labra­do­odle Nala in Germany

Nala and family

Nala and family

Wir haben unsere Nala von Edyta vor einem hal­ben Jahr bekom­men. Sie ist ein fan­ta­sti­scher Hund! Sie bere­ichert unser Fami­lien­le­ben, ist beim Spa­zier­gang lebhaft, tollt mit ande­ren Hun­den herum und ist dabei sehr auf­merk­sam und frie­dlich. Im Haus ist sie ruhig und rück­sicht­svoll. Nala ist sehr leicht zu erzie­hen, akzep­tiert Ver­bote sofort und freut sich, kle­ine Aufga­ben erfül­len zu kön­nen. Das Glück und die Freude, die sie zu uns gebracht hat, sind kaum zu beschre­iben. Nala ist ein lie­be­vol­ler Fami­lien­hund, den wir übe­rall mit hin­neh­men kön­nen. Vom ersten Tag an zeigte sie ihr frie­dli­ches Wesen und hat vor nichts Angst. Danke, liebe Edy für deine tolle Arbeit! Wir wün­schen dir noch viele weitere Würfe die­ser wer­tvol­len Rasse! Grüße aus Deutsch­land von Alexandra

Nala is such a swe­ety, we can take her eve­ry­where, and she beha­ves per­fec­tly. I took her to the ten­nis court, she had to wait beside the court, I played with Finn about 1,5 hours. She never even tried to catch the ball, just waited patien­tly .
We go to walks in a group of 5–10 other dogs regu­larly, she loves this and plays with them wil­dly, but cor­rec­tly. We have a tra­iner wat­ching the whole time and cor­rec­ting nasty beha­viors. But she never has to cor­rect Nala. We are so proud of her!

Nala Australian Labradoodle

Nala Austra­lian Labradoodle

Nala Australian Labradoodle

Nala Austra­lian Labradoodle

Nala Australian Labradoodle

Nala Austra­lian Labradoodle

Nala Australian Labradoodle

Nala Austra­lian Labradoodle

Austra­lian Labra­do­odle Pip in Holland

Pip and family

Pip and family

Hi there! I’m “happy” Pip from Hol­land.
I live with Tim Anne­ma­rie Guusje en Loek te Pas
I am born 25 Janu­ary 2013 and a dau­gh­ter of Don­nan and Molly Wlo­chata Pasja.
I have a black curly fle­ece coat.
I am a super sweet, funny Austra­lian labra­do­odle, I learn quic­kly, find eve­ry­thing nice and like my name, I am verry Happy!!
Thanks to the good care of Edyta!!

Australian  Labradoodle Pip

Austra­lian Labra­do­odle Pip

Australian  Labradoodle Pip

Austra­lian Labra­do­odle Pip

Australian  Labradoodle Pip

Austra­lian Labra­do­odle Pip

Australian  Labradoodle Pip

Austra­lian Labra­do­odle Pip

Austra­lian Labra­do­odle Snuf in Holland

Unfor­tu­na­telly lovely Snuf is not with us any­more. Her family wrote me that she died from hit­ting by a car. What a loss to the family. She is run­ning now over rain­bow bridge looking at them and than­king for the great life she had. [*] [*] [*]

Here art the family words and Snufs photos:

Snuf was doing so so well. We loved her to pie­ces. Gro­wing older she looked
more and more like mom Molly. She was smart, cute, affec­tio­nate, play­ful and
every now and then naughty to get our atten­tion. We went to the woods or to
the open moor daily. These were the moments when Snuf was ultra happy,
run­ning with her ears blo­wing in the wind.

Australian Labradoodle Snuf

Austra­lian Labra­do­odle Snuf

Australian Labradoodle Snuf

Austra­lian Labra­do­odle Snuf

Australian Labradoodle Snuf

Austra­lian Labra­do­odle Snuf

Australian Labradoodle Snuf

Austra­lian Labra­do­odle Snuf

Australian Labradoodle Snuf

Austra­lian Labra­do­odle Snuf

Austra­lian Labra­do­odle Choco Bo in Poland

Choco bo and family

Choco bo and family

Waiting for Choco Bo story.…:)

Australian Labradoodle Choco Bo

Austra­lian Labra­do­odle Choco Bo

Australian Labradoodle Choco Bo

Austra­lian Labra­do­odle Choco Bo

Australian Labradoodle Choco Bo

Austra­lian Labra­do­odle Choco Bo

———————————————–

Wlo­chata Pasja
Fok­ker van Ori­gi­nele Austr­lian Labradoodles

, , , ,