Goldie & Onyxe 2010

BALOU IN NEDERLAND!

Balou (Austra­lian Labra­do­odle) is doing great. He really is a won­der­ful friend to me. He still is the most beau­ti­ful dog I know. When we are wal­king there are always people who stop and ask me what kind of dog he is and they keep tel­ling me how ado­ra­ble he is. At school all the kids know him and like him.
Of course he has his moments, espe­cially now he is beco­ming ado­le­scent. When we do not pay him the atten­tion he likes, he finds his way to get attention.:)

There are the days he has to be alone for a few hours and that is no pro­blem for Balou.

Balou is gro­wing very fast, he alre­ady is a big boy.

So, as you can see and read we are doing very well.

—————————————————————————————————————————————-

DIESEL IN NEDERLAND!

Wij zijn sinds janu­ari 2011 de trotse bez­it­ters van een Labra­do­odle pup gena­amd Die­sel.
Die­sel is een ont­zet­tend lieve reu; zachta­ar­dig, alert en leven­dig.
Het is al een echte vriend van de fami­lie en heel aan­han­ke­lijk.
Toen wij hem na 10 weken kre­gen was duide­lijk te mer­ken dat er al veel aan­dacht aan zijn opvo­eding en socia­li­sa­tie was besteed.
Die­sel had bijvo­or­be­eld geen moeite met de auto, was vanaf de eer­ste nacht rustig, en is niet bang.
Ook de uit­ge­bre­ide scre­ening en infor­ma­tie vooraf zorg­den ervoor dat we opti­maal voor­be­reid waren.
We heb­ben echt het gevoel niet alleen een hond te heb­ben gekre­gen, maar meteen een vra­ag­baak die je met raad en daad blijft bij­staan.
Kor­tom, heel erg tevreden!”


Australian Labradoodle Diesel

Austra­lian Labra­do­odle Diesel

Australian Labradoodle Diesel 1

Austra­lian Labra­do­odle Die­sel 1

Diesel Australian Labradoodle

Die­sel Austra­lian Labradoodle

—————————————————————————————————————————————-

ELVIS IN NEDERLAND!


“Hier een update van Elvis. Hij is nu een week bij ons en het gaat heel goed met hem. Hij is al hele­maal gewend en wij kun­nen niet meer zon­der hem.
Wij wil­len je enorm bedan­ken voor de goede zorg van Elvis, wij mer­ken dat hij uit een heel warm nest komt en al heel goed is geso­cia­li­se­erd, de betrok­ken­heid tij­dens het nestje en de bege­le­iding erna.
Elvis is heel lief en ont­zet­tend leer­gie­rig. Er wordt hier wat af gekroeld!”

HOW DO I LOOK LOW?

Australian Labradoodle Elvis

Austra­lian Labra­do­odle Elvis

Australian Labradoodle of Wlochata Pasja

Austra­lian Labra­do­odle of Wlo­chata Pasja

Australian Labradoodle

Austra­lian Labradoodle

Elvis Australian Labradoodle

Elvis Austra­lian Labradoodle

Wlochata Pasja Australian Labradoodle

Wlo­chata Pasja Austra­lian Labradoodle

—————————————————————————————————————————————-

INDY IN NEDERLAND!

<

Op zon­dag 23 janu­ari 2011 was het ein­de­lijk zover en moch­ten we Indy gaan opha­len bij Wlo­chata Pasja.
Na een auto­rit van 4 uur kwam Indy aan in haar nie­uwe huis in Maars­sen. Ze was erg rustig in de auto en heeft veel gesla­pen.
Indy voelde zich al heel snel op haar gemak en is dol op de kin­de­ren. Ze is erg lief en luistert ook al goed.
Je kan echt mer­ken dat E. Gajew­ska haar ze al veel heeft gele­erd vanaf hun geboorte.

Als Indy aan het spe­len en nie­uwe din­gen aan het ont­dek­ken is, moeten wij vaak om haar lachen. Ook vind ze het lek­ker om te knuf­fe­len en kru­ipt ze lek­ker tegen je aan.

Wij zijn heel erg blij Met Indy en kun­nen haar nu al niet meer missen.

—————————————————————————————————————————————-

ZIBA IN NEDERLAND!

Ik heb sinds 23 Janu­ari 2011 een Austra­lian Labra­do­odle van Wlo­chata Pasja.
Na 1 ½ dag pla­ste en poepte Ziba al buiten, zolang ik maar direct na haar sla­apjes naar buiten ga. Dus nog even vol­ho­uden tot ze het zelf aan gaat geven dat ze naar buiten wil. Ze is zeer alert op alle gelu­iden en zeer neus geo­ri­ën­te­erd.
Op een of andere reden vindt ze lege wijn en bier­fles­sen heel inte­res­sant en wil daar direct aan lik­ken. Ik begrijp dat niet want zelf drink ik niet.
Ze gaat niet graag in de kou naar buiten en zodra ze ziet dat ik aan­stal­ten maak om haar uit te laten, doet ze net of ze sla­apt of pro­be­ert ze zich te ver­stop­pen. Als ik haar dan roep doet ze net of ze het niet begrijpt. Maar als ze een­maal buiten is vindt ze het alle­maal weer prach­tig.
Als ik bij de sto­eprand stop voor­dat ik over­steek, gaat ze nu al uit haar zelf zit­ten en wacht op het com­mando dat we gaan over­ste­ken.
In de auto gaat ze in de bench direct sla­pen en heb ik geen kind aan haar.
Ik heb haar nu een week en zie dat ze een zeer slimme hond is met een sterke eigen wil. Ze houd me con­stant in de gaten en ik zal zeer con­se­qu­ent moeten zijn om haar de regels bij te bren­gen en te laten vol­gen.
Nico Bulder

—————————————————————————————————————————————-

JACK IN NEDERLAND!


“Jack is een fan­ta­sti­sche hond en een echt gezin­slid. Wij zijn erg geluk­kig met Jack en heb­ben erva­ren hoe belan­grijk het is om een hond van een pro­fies­sio­nele fok­ker te heb­ben. De bege­le­iding voor Jack en de aan­sta­ande fami­lie is beter dan we had­den mogen ver­wach­ten. En de hulp en belang­stel­ling blijft beschik­baar nu Jack bij ons is. Jack is een slimme hond, maar ook lief en gezel­lig. En Jack doet ont­zet­tend z’n best om het goed te doen.“

Australian Labradoodle, Jack Wlochata Pasja

Austra­lian Labra­do­odle, Jack Wlo­chata Pasja

Wlochata Pasja Australian Labradoodle

Wlo­chata Pasja Austra­lian Labradoodle

———————————————————————————————————————————————————————————–

CODI IN POLAND

Codi is pre­sen­ted on a dif­fe­rent page with her half sister Gala. Codi is the first dog of Anna who felt in love with her and wan­ted to have ano­ther Labra­do­odle imme­dia­tely. Codi is a sweet natu­red girl. See it for yourself

Australijski Labradoodle Włochata Pasja Charming Codi

Austra­lij­ski Labra­do­odle Wło­chata Pasja Char­ming Codi

Australijskie Labradoodle Włochata Pasja

Austra­lij­skie Labra­do­odle Wło­chata Pasja

Australijski Labradoodle, Włochata Pasja

Austra­lij­ski Labra­do­odle, Wło­chata Pasja

Włochata Pasja Australijski Labradoodle

Wło­chata Pasja Austra­lij­ski Labradoodle

Włochata Pasja Codi, Australijskie Labradoodle

Wło­chata Pasja Codi, Austra­lij­skie Labradoodle

labradoodle na rękach

labra­do­odle na rękach

Labrasoosle sesja

Labra­so­osle sesja

———————————————————————————————————————————————————————————————–

MILA IN POLAND

Mila is a won­der­ful girl, she grows incre­di­bly fast! We have just fini­shed puppy school. We had to go away for a week and we left Mila with our friend who has got 8 dogs. She made won­der­ful friends there! Now Mila is taking part in indi­vi­dual clas­ses. We are exer­ci­sing PT ele­ments. It is incre­di­ble how fast she can catch things. I wan­ted to teach her how to give a five recen­tly and it took us only few minu­tes to do that! Now I can say High Five and she gives it stra­ight away.

Australian Labradoodle ball

Austra­lian Labra­do­odle ball

Australian Labradoodle Mila Wlochata Pasja

Austra­lian Labra­do­odle Mila Wlo­chata Pasja

Australian Labradoodle Mila

Austra­lian Labra­do­odle Mila

Australian Labradoodle runs

Austra­lian Labra­do­odle runs

Australian Labradoodle

Austra­lian Labradoodle

Mila Australian Labradoodle

Mila Austra­lian Labradoodle

THIS IS HOW I LOOK AFTER GROOMING

Groomed Australian Labradoodle

Gro­omed Austra­lian Labradoodle

Mila Australian Labradoodle after grooming

Mila Austra­lian Labra­do­odle after grooming

Wlochata Pasja Au. Labradoodle after grooming

Wlo­chata Pasja Au. Labra­do­odle after grooming