Caramel & Onyxe 2011

NOESKA IN HOLLAND

De wereld van Mimi en Noeska op Texel.

Dank­zij de weke­lijkse berich­ten en foto’s, die E. Gajew­ska mij elke week toezond, heb ik de gebo­orte en bege­le­iding van Noeska en haar bro­er­tjes en zusjes op de voet kun­nen vol­gen.
Als je op zo’n grote afstand over een pup beslist, ben je in eer­ste instan­tie onze­ker. Heb je wel de juiste beslis­sing geno­men ? De infor­ma­tie, die E. Gajew­ska of haar aan­pak door­gaf, nam die onze­ker­heid snel weg. En terecht! Ik kan niet anders zeg­gen, dat de opvo­eding van de jonge hon­djes gedu­rende de eer­ste periode in hun bestaan, for­mi­da­bel is.
Met veel ver­tro­uwen zijn wij dan ook op 3 juni in de auto gestapt om Noeska vanuit Duit­sland op te halen. De eer­ste ken­ni­sma­king met haar was meteen raak in die zin, dat ik onmid­del­lijk voelde de juiste keus te heb­ben gema­akt.
Hoewel Noeska al een hele reis vanuit Polen er op had zit­ten, ver­liep onze teru­greis naar het verre Texel heel goed. Geen spoor van wagen­ziekte en tij­dens een groot deel van de reis lek­ker in slaap, kwa­men wij na een voor­spo­edige rit op “ons” eiland aan en kon het wen­nen aan mens en omge­ving beginnen.

Mimi de Jong

HOW DO I LOOK NOW?
AFTER GROOMING;)

Australian Labradoodle Noeska

Austra­lian Labra­do­odle Noeska

Noeska Australian Labradoodle

Noeska Austra­lian Labradoodle

—————————————————————————————————————————————-

COOKIE IN POLAND

In Febru­ary we have made deci­sion to enlarge our family. After all thin­king and con­sul­ta­tion with kyno­lo­gist we have deci­ded on Austra­lian Labra­do­odle! In March we have visi­ted Wlo­chata Pasja and we met parents of our future “dar­ling”. Since that time we have been waiting impa­tien­tly for DOODLE DAY. We have stu­died sug­ge­sted lite­ra­ture, and got eve­ry­thing ready – the house, the toys and tre­ats. And he has arri­ved! On 8 of June Cookie appe­ared at our door . We won­de­red how he will feel in our house and if he will accept us but it tur­ned out that thanks to prof­fe­sio­nal han­dling and pre­pa­ra­tion of Wlo­chata Pasja we did not have any pro­blems. We have been accep­ted and loved stra­ight away – both ways;). We did not want to distroy prof­fe­sio­nal socia­li­sa­tion that he had in the Wlo­chata Pasja the­re­fore we have assi­gned Cookie to “puppy school”, when we finish it we will con­ti­nue edu­ca­tion. Cookie rece­ived name “DYNAMIC” that was given by the bre­eder – and no onther name would suit him bet­ter;) He is very intel­li­gent, cle­ver, lively and goofy. He is the best stu­dent in the school, however…the most elfish;) Nowa­days we con­ti­nue socia­li­sa­tion that was star­ted in Wlo­chata Pasja, we invite family, friends, sho­wing new pla­ces to Cookie, new object, and taking him for car rides to the river. Cookie is great in a car, he is very calm – as well as at vets.
Cookie bro­ught a lot of joy in our lives. Our uni­verse isnow DOODLECENTRIC:)

HOW DO i LOOK NOW?

Australian Labradoodle, Cookie

Austra­lian Labra­do­odle, Cookie

Australian Labradoodle Atumn

Austra­lian Labra­do­odle Atumn

Australian Labradoodle, playing with friend

Austra­lian Labra­do­odle, play­ing with friend

Australian Labradoodle Cookie

Austra­lian Labra­do­odle Cookie

Australian Labradoodle Chilling out

Austra­lian Labra­do­odle Chil­ling out

Australian Labradoodle ana water

Austra­lian Labra­do­odle ana water

—————————————————————————————————————————————-

BOBBY IN NEDERLAND!

Onze Bob (Austra­lian Labra­do­odle) is nu 2 weken bij ons. We heb­ben hem opge­ha­ald toen hij 8 weken was. De reis naar huis duurde erg lang (6 uur) en Bob deed het erg goed. Was niet bang voor het onweer en de hagel­bui die we onder­weg kre­gen. Wij von­den het span­nend welke pup wij na alle gedrag­ste­sten zouden krij­gen. E. Gajew­ska heeft dat bij­zon­der goed gedaan en je kunt mer­ken dat Bob al goed is geso­cia­li­se­erd en rela­xed is. Onze dochter die aller­gisch astma heeft kan lek­ker knuf­fe­len met hem en heeft ner­gens last van.Bob is lief aan­han­ke­lijk onder­ne­mend spe­els en gro­eit als kool. Wij zijn blij met hem en de zorg van E. Gajew­ska zowel voor als na het opha­len van de pup.

HOW DO I LOOK NOW?

Australian Labradoodle Bobby.

Austra­lian Labra­do­odle Bobby.

Bobby Australian Labradoodle.

Bobby Austra­lian Labradoodle.

—————————————————————————————————————————————-

JACK IN DUITSLAND!

Jack is nu drie weken in onze roedel en het is een prach­tig kerel­tje.
Hij kan prima met alle hon­den opschie­ten
Hij vind het leuk om met Kiana en Lucy te spe­len. Het is prach­tig om te zien hoe deze dames hem leren om zich tij­dens het spe­len zich zo te gedra­gen dat het voor de ander ook leuk is.
Zin­de­lijk wor­den is nooit een pro­bleem gewe­est omdat hij gewoon de andere hon­den nadoet.
Hij vindt het leuk om ritjes met de auto te maken omdat hij weet dat we dan iets inte­res­sants gaan doen. Als we naar de stad gaan dan vindt hij de die­ren­win­kel het leuk­ste.
Auto’s, moto­ren, vrachtwagens,Jack vindt het alle­maal inte­res­sant. Hij is gek op kle­ine kinderen,eigenlijk vindt Jack iede­reen leuk.
We zijn er van over­tu­igd dat je de juiste keuze gema­akt hebt door Jack als moge­lijke dekreu te kie­zen. Het is fan­ta­stisch om hem bij ons te heb­ben en we wil­len je bedan­ken voor het feit dat je hem aan ons toever­tro­uwd hebt.
Tot gauw Angela en Pako , Cymbrogi-labradoodles

HOW DOES JACK LOOK NOW??

Australian Labradoodle Jack

Austra­lian Labra­do­odle Jack

Australian Labradoodle Jack

Austra­lian Labra­do­odle Jack

Australian Labradoodle Jack

Austra­lian Labra­do­odle Jack

Australian Labradoodle Jack

Austra­lian Labra­do­odle Jack

Australian Labradoodle Jack

Austra­lian Labra­do­odle Jack

Jack Pagina:
http://www.cymbrogi-labradoodles.com/Labradoodle/Pagina_Jack.html

—————————————————————————————————————————————-

MAMBA IN POLAND

A few words from our family. We always wan­ted to have a big, hairy dog. Unfor­tu­na­tely because of heavy gene­tic aller­gies in our family we were not able to allow our­se­lves that dream to come true. One day we were looking in the inter­net for some hope and then we enco­un­te­red Wlo­chata Pasja website. After a year of the first conver­sa­tion with Mrs Gajew­ska we have deci­ded to get a dog. There was plenty of doubts – what will hap­pen if we fall in love with puppy and will have to give him away because of the aller­gies? We deci­ded to give it a go any­ways! And it was the only right deci­sion! Our Lit­tle, black girl named Mamba is alre­ady with us! She was only 8 weeks old and she has sto­len our hearts! She is espe­cially inte­li­gent and learns very fast. She is very lively, out­go­ing, wil­ling to coope­rate, funny like a clown and she loves to cud­dle. We take her eve­ry­where, she loves being among people and she cra­ves to explore the world. After 2 weeks of her being here we do not have any aller­gies. And believe me her coat is fan­ta­stic! She has bro­ught lots of love, joy and lau­gh­ter – thank you very much again for our won­der­ful puppy…she is very special.

HOW DO I LOOK NOW?

Australijski Labradoodle, Mamba inviting to play

Austra­lij­ski Labra­do­odle, Mamba invi­ting to play

Australian Labradoodle, Mamba modeling

Austra­lian Labra­do­odle, Mamba modeling

Australian Labradoodle Mamba

Austra­lian Labra­do­odle Mamba

Australian Labradoodle Mamba, chewing

Austra­lian Labra­do­odle Mamba, chewing

Australian Labradoodle Mamba

Austra­lian Labra­do­odle Mamba

Australian Labradoodle Mamba

Austra­lian Labra­do­odle Mamba

—————————————————————————————————————————————-

WOEZEL IN NEDERLAND!

Onze Woezel,
Ik ben Nata­scha, 41 jaar en zwaar aller­gisch voor hon­den. Het heb­ben van een hon­dje was voor
Wer­ner, Romy en mij een droom die zo leek nooit in vervul­ling zou gaan. Tot wij via inter­net
ont­dek­ten dat er een spe­ciaal ras was voor men­sen met een aller­gie nl. DE LABRADOODLE.
Helaas is de wacht­tijd om een zuivere Austra­li­sche labra­do­odle te kun­nen krij­gen soms ruim
ander­half jaar. Maar via de site van ALFA EUROPE kwa­men we in con­tact met E. Gajew­ska uit Polen
en zij zocht voor een pupje nog een nieuw gezin. Het won­der geschiedde en kre­gen wij na een
week te horen dat wij de trotse eige­naar van onze WOEZEL zouden wor­den. Na een week gin­gen
we naar Duit­sland en ont­mo­et­ten we E. Gajew­ska en haar gezin plus de lieve puppy”s. Op slag ver­liefd
op onze kle­ine Woezel, een prach­tige en gezonde Labra­do­odle. Mijn alle­gi­sche reac­tie kwam een
beetje opzet­ten maar na een aan­tal weken gaat het ste­eds beter. Wij zijn super geluk­kig met Woezel (Austra­lian Labra­do­odle)
en zijn E. Gajew­ska zeer dank­baar dat wij haar pupje mogen opvo­eden. Wij heb­ben E. Gajew­ska leren ken­nen
als een foks­ter met zeer veel erva­ring, vak­ken­nis en ver­tro­uwen in haar werk met deze hon­den.
Haar bege­le­iding was uit­ste­kend en als we straks een spe­el­ka­me­ra­adje voor Woezel wil­len dan heel
Graag een hon­dje van E. Gajew­ska
Veel liefs van Wer­ner, Nata­scha, Romy en Woezel Geurts

HOW DO I LOOK NOW?

Australian Labradoodle Woezel, sit

Austra­lian Labra­do­odle Woezel, sit

Australian Labradoodle Woezel

Austra­lian Labra­do­odle Woezel

Woezel Australian Labradoodle

Woezel Austra­lian Labradoodle

Australian Labradoodle Woezel after brushing

Austra­lian Labra­do­odle Woezel after brushing

Woezel Australian Labradoodle run

Woezel Austra­lian Labra­do­odle run


—————————————————————————————————————————————-

KYRA IN NEDERLAND!

Two weeks ago I pic­ked up my puppy Kyra. Such a won­der­ful lit­tle cre­ature, happy, curious, adven­tu­rous, really sweet and cud­dly, and so abso­lu­tely beau­ti­ful!! Over two years ago I got in con­tact with Wlo­chata Pasja thro­ugh Angela and Pako of Cym­brogi labra­do­odles. I wan­ted to make sure I was going to get a pure austra­lian labra­do­odle because of my aller­gies. Then I got Moshe from Wlo­chata Pasja, a puppy from Rutlands Gol­den Gla­mour and Hyland Myst Knos­sos of Rutlands. He was won­der­ful, no pro­blems with my aller­gies, and I was so sur­pri­sed about him. He felt at home really fast and it was so easy to raise him. E. Gajew­ska is a natu­ral with dogs but also has a lot of know­ledge as a beha­vio­urist. Also impor­tant to me is that she is a small bre­eder, all the dogs live in her house and are a mem­ber of her family so she knows her dogs really well. Because she only has a few lit­ters a year she can spend a lot of time with the pup­pies for a real good start in life. I was so happy with Moshe that I deci­ded to have a second one, Kyra. It is so lovely to have two dogs now. After a while it is my plan to have a lit­ter with Kyra. She is from very spe­cial lines of this won­der­full breed, dau­gh­ter of Rutlands Cara­mel Pas­sion and Rutlands Onyxe, both from fame­ous parents. As I grew up with ani­mals I always wan­ted to do some­thing with them, but because of my aller­gies it was not possi­ble. Until know. I want to give other aller­gic people the oppor­tu­nity to have a dog as well and pro­ba­bly Kyra will give birth to pup­pies which can become a the­ra­py­dog. And it is impor­tant to make sure this won­der­ful breed keeps its great quali­ties thro­ugh care­full bre­eding. But first I will just enjoy raising Kyra and take lots of pictures.…again.…
Annelies

HOW DO I LOOK NOW?

Australian Labradoodle Kyra 1

Austra­lian Labra­do­odle Kyra 1

Australian Labradoodle Kyra

Austra­lian Labra­do­odle Kyra

Australian Labradoodle Kyra

Austra­lian Labra­do­odle Kyra

Kyra Australian Labradoodle Wlochata Pasja

Kyra Austra­lian Labra­do­odle Wlo­chata Pasja

Kyra Australian Labradoodle

Kyra Austra­lian Labradoodle

Happy New Year from Kyra - Australian Labradoodle

Happy New Year from Kyra — Austra­lian Labradoodle

—————————————————————————————————————————————-

GALA IN POLAND

My name is Anna and I am happy owner of two won­der­ful Austra­lian Labra­do­odles. Gala arri­ved to me in June 2011. They imme­dia­tely fall in love with each other and I and my family felt in love with them. Gala is a very intel­li­gent dog. Gala is now being tra­ined by her older sister how to behave nicely. I am very proud of them and I am very gra­te­ful to E. Gajew­ska for help in cho­osing the right tem­pe­ra­ment to us and Codi. Thank you again and again…

HOW DO I LOOK NOW?

Australian Labradoodle Gala

Austra­lian Labra­do­odle Gala

Australian Labradoodle Gala - atumn

Austra­lian Labra­do­odle Gala — atumn

Australian Labradoodle Gala -  high five

Austra­lian Labra­do­odle Gala — high five

Szczeniak Australijski  Labradoodle Wlochata Pasja Delicate Gala

Szcze­niak Austra­lij­ski Labra­do­odle Wlo­chata Pasja Deli­cate Gala

Australijski Labradoodle Delicate Gala z Włochatej Pasji

Austra­lij­ski Labra­do­odle Deli­cate Gala z Wło­cha­tej Pasji

Australijski Labradoodle, Gala Włochata Pasja

Austra­lij­ski Labra­do­odle, Gala Wło­chata Pasja

———————————————————————————————————–

BOBBY IN NETHERLAND

Australian Labradoodle Bobby and family

Austra­lian Labra­do­odle Bobby and family

Na een zoek­tocht naar een juiste hond voor ons gezin kwa­men we op een Austra­lian Labrdo­odle uit. Ech­ter: waar koop je een Labra­do­odle?
De wacht­tij­den zijn lang en omdat het ook een mode­hond schijnt te zijn / wor­den moet je uite­ra­ard ook beducht zijn op bro­od­fok­kers.
Via Cym­brogi Labra­do­odles ver­na­men we dat E. Gajew­ska in april een nestje zou krij­gen. Dat ging ope­ens heel snel. Een aan­tal lange tele­fo­on­ge­sprek­ken
met Angela en een aan­tal mails met E. Gajew­ska ver­der werd het duide­lijk dat er een geschikte hond voor ons bij zat.
We wer­den door E. Gajew­ska regel­ma­tig op de hoogte geho­uden van de ontwik­ke­lin­gen in het nestje en onze Bobby in het bij­zon­der.
Het was goed om te zien dat E. Gajew­ska zoveel tijd ste­ekt in de opvo­eding en socia­li­sa­tie van de pups. Dat gaf veel ver­tro­uwen.
In de eer­ste week van juni heb­ben we Bobby opge­ha­ald in Plein in Duit­sland. De teru­greis in zijn bana­nen­doos op de ach­ter­bank ver­liep pro­ble­em­loos.
Na 14 weken snap je ove­ri­gens niet meer dat hij über­haupt in zo’n doos heeft gepast. Hij gro­eit als kool.
De socia­li­sa­tie van Bobby ver­lo­opt heel goed. Bobby heeft een heel sta­biel karak­ter. We kun­nen Bobby ove­ral mee naar toene­men. Het is duide­lijk te
mer­ken dat E. Gajew­ska erg veel aan­dacht aan de socia­li­sa­tie van Bobby heeft besteed. En moch­ten we vra­gen heb­ben dan staat E. Gajew­ska ons altijd met raad bij.
De match van Bobby met ons gezin is heel goed. We zijn blij met onze Bobby en hij is al echt deel van het gezin.

Australian Labradoodle Bobby'

Austra­lian Labra­do­odle Bobby’

HOW DO I LOOK NOW?

Australian Labradoodle Bobby and intelligent toys

Austra­lian Labra­do­odle Bobby and intel­li­gent toys

Australian Labradoodle Bobby, solved the problem

Austra­lian Labra­do­odle Bobby, solved the problem

Australian Labradoodle Bobby, HUG

Austra­lian Labra­do­odle Bobby, HUG

Australian Labradoode Bobby after brushing;)

Austra­lian Labra­do­ode Bobby after brushing;)

THERE IS MORE TO COME.…
Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl