Verenigingen van fokkers en eigenaars van Australian Labradoodles? Jazeker! Maar allemaal?

Inder­daad, het is een goede zaak wan­neer een fok­ker lid is van een vere­ni­ging van fok­kers en eige­na­ars van Austra­lian Labra­do­odles. Op die manier weten we zeker dat deze orga­ni­sa­tie haar pupil­len zeer strenge ethi­sche codes oplegt “en wat nog belan­grij­ker is zijn de fokregels”.

Er is wel een maar! Zorg voor­dat u besluit een pup te nemen dat u weet welke ethi­sche code de betref­fende orga­ni­sa­tie han­te­ert en wat voor hon­den er mogen wor­den gekruist.

Het zijn orga­ni­sa­ties die tot op heden naast com­bi­na­ties van Austra­lian Labra­do­odles ook toestaan dat deze met andere ras­sen wor­den gekru­ist, bv. Spa­ni­ëls. U moet zich afvra­gen of u buiten uw mede­we­ten wel aan zo’n expe­ri­ment wilt deel­ne­men. Of wordt u lie­ver eige­naar van een hond die van vele gene­ra­ties Austra­lian Labra­do­odles afstamt
Als er dan sprake moet zijn van een orga­ni­sa­tie, laat dat er dan een zijn die de visie van de schep­per volgt en alleen kru­isin­gen bin­nen het­zel­fde ras toestaat. Naar mijn mening kun je dit alleen bij vin­den bij ALFA-Europe and the IEALB.

Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl