Workshop massage voor honden – wij masseren onze Australian Labradoodles!

In de die­ren­we­reld het eer­ste wat een teef doet wan­neer haar jon­gen gebo­ren wor­den, is haar pups van top tot teen schoon lik­ken. Haar tong geeft aan de her­se­nen van de pup het eer­ste beeld hem­zelf. Boven­dien, als er in een nestje een pups zijn, die ste­eds tegen elkaar aan wri­jven, ter­wijl ze de eer­ste stap­pen pro­be­ren te zet­ten, dan absor­be­ert elke mil­li­me­ter van hun lichaam ste­eds meer ken­nis over wat ze zijn en hoe ze func­tio­ne­ren. Dit ver­ho­ogt de vor­ming van hun alge­mene zelfbe­eld “
Ruthy Alon

Op 17 maart heb­ben we deel­ge­no­men aan work­shop Ont­span­nende Mas­sage voor hon­den geho­uden door 4 Poten Aca­de­mie in War­schau. Het was een mas­sage naar het model van Shan­tala.
Het bevat de ele­men­ta­ire bouw­ste­nen van de rela­tie tus­sen de eige­naar en zijn vie­rvo­eter. De hond ont­dekt dat de mens gevo­elig en zacht kan zijn, leert zijn lichaam ken­nen, leert zijn gespan­nen spie­ren te ont­span­nen. Het voor­deel voor de verzor­gers is dat ze een gewel­dige kans krij­gen om in con­tact te komen met een hond: hem te leren ken­nen, zijn reac­ties ont­dek­ken, de drem­pel­wa­arde van zijn gevo­eli­gheid te onde­rzo­eken, leren om zijn fases van span­ning en ont­span­ning te her­ken­nen. Het ver­wo­rven, kost­baar ver­mo­gen om ade­qu­aat te reage­ren op stres­svolle situ­aties is een vast onder­deel van de ver­de­di­ging arse­naal van de hond. Moge­lij­kheid om bewust te ont­span­nen is uiterst nut­tig in de strijd tegen ver­schil­lende span­nin­gen.
Het aan­ra­ken bete­kent licha­me­lijk con­tact. Deze is voor zowel mens als voor een van levens­be­lang. Het her­stelt het ver­tro­uwen, geeft warmte, ple­zier, com­fort, nie­uwe vita­li­teit. Het ver­telt ons dat we niet alleen zijn.
Tij­dens de work­shop leer­den we een uit­ge­breid hond mas­sage — borst, buik, benen, mond, sta­art, rug en oren. Het mas­se­ren van spe­ci­fieke gebie­den van het lichaam heeft meer­dere effec­ten op het lichaam:
– Borst Mas­sage: een posi­tieve invloed op het werk van de lon­gen, sti­mu­la­tie van het hart, de blo­ed­som­loop, ont­span­ning
– Abdo­mi­nale Mas­sage: acti­ve­ring van de spij­sver­te­ring systeem, sti­mu­le­ert de spij­sver­te­ring, ver­be­tert de werking van de dikke darm (effec­ten van deze mas­sage zie je snel .… of lie­ver gezegd, je ruikt ze snel…)
–Mas­sage voor­poot: neemt de spier­span­ning weg, ont­spant de gew­rich­ten, sti­mu­le­ert de door­blo­eding, ont­spant
– Mas­sage ach­ter­poot: neemt de spier­span­ning weg, ont­spant de gew­rich­ten, sti­mu­le­ert de door­blo­eding, ver­sterkt de bot­ten,
– Rug en sta­art mas­sage: ver­ster­king van de rug­spie­ren, ver­min­dert de span­ning in de nek, rug en sta­art, ont­span­ning
– Mas­sage mond + oren: ont­spant, sti­mu­le­ert de blo­ed­cir­cu­la­tie, ver­min­dert hoofd­pijn, rustgevend

Het is de moeite waard om de posi­tieve effec­ten van mas­sage te noemen — ik verze­ker u dat de voor­de­len ervan (in de vorm van rust en ont­span­ning) ook voor de mas­seur zelf van toepas­sing zijn.

Mas­sage work­shop was een onver­ge­te­lijke erva­ring, de foto’s hieronder.

Massage training

Mas­sage training

Massage training

Mas­sage training

Massage training

Mas­sage training

Massage training

Mas­sage training

Massage training

Mas­sage training

Massage training

Mas­sage training

Massage training

Mas­sage training

Massage training

Mas­sage training

Massage training

Mas­sage training

Massage training

Mas­sage training

Massage training

Mas­sage training

Massage training

Mas­sage training

Massage training

Mas­sage training

Direct na het deel­name aan deze work­shop heb­ben we beslo­ten om de gele­erde tech­nie­ken uit te pro­be­ren op ver­schil­lende pups in ver­schil­lende fases van kri­tieke ontwik­ke­ling. Hier zijn foto’s en video:

Labradoodle belly massage

Labra­do­odle belly massage

Massaging Labradoodle puppies

Mas­sa­ging Labra­do­odle puppies

Massaging Australian Labradoodle pups

Mas­sa­ging Austra­lian Labra­do­odle pups

Massaging Australian Labradoodle pups

Mas­sa­ging Austra­lian Labra­do­odle pups

Labradoodles being massaged

Labra­do­odles being massaged

Labradoodle puppy massage

Labra­do­odle puppy massage

Labradoodle puppy massage

Labra­do­odle puppy massage

Labradoodle puppies massaged

Labra­do­odle pup­pies massaged

Labradoodle puppies massage

Labra­do­odle pup­pies massage

Labradoodle puppies being massaged

Labra­do­odle pup­pies being massaged

Labradoodle puppies being massaged

Labra­do­odle pup­pies being massaged

Labradoodle puppies and massage

Labra­do­odle pup­pies and massage

VIDEO:

Shan­tal Mas­sage — Austra­lian Labra­do­odle pups

Een ding weten we zeker. Mas­sage wordt een vast en zeer belan­grijk onder­deel in het socia­li­sa­tie­pro­ces van onze Austra­lian Labra­do­odle pups!

————————————————————————————————————————————-

Wlo­chata Pasja — Fok­ker van ori­gi­nele Austa­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl

, , , , ,