Wij hebben een wachtlijst geopend voor het nestje van deze herfst.

Wij heb­ben een wach­tlijst geo­pend voor het nestje Austra­lian Labra­do­odles van deze herfst

De geluk­kige moeder: Rutlands Gol­den Gla­mour
De trotse vader: Rutlands Black Onyxe

Wij ver­wach­ten puppy’s van gemid­delde gro­otte met de vacht­ty­pes open fle­ece (fle­ece­vacht met losse krul­len) en curly fle­ece (fle­ece­vacht met gedra­aide strengen).

Het dek­ken is gepland in okto­ber 2011
De puppy’s zijn klaar om te wor­den afge­ha­ald in febru­ari 2012

Neder­landse en Duitse fami­lies kun­nen hun pupje opha­len in Plein (dit ligt in de Eifel), Duitsland

Hie­ron­der foto’s van puppy’s die van het­zel­fde ouder­paar afstammen.

Opi­nies over de puppy’s uit het vorige nestje van hun nie­uwe eige­na­ars vindt u hier:


http://www.australische-labradoodle.nl/nieuws/puppies-and-their-new-homes-jack-in-holland/

http://www.australische-labradoodle.nl/nieuws/puppies-and-their-new-homes-elvis-in-holland/

http://www.australische-labradoodle.nl/nieuws/de-puppies-bij-hun-nieuwe-baasjes-labradoodle-diesel-in-nederland/

http://www.australische-labradoodle.nl/nieuws/puppies-and-their-new-homes-indy-in-holland/

http://www.australische-labradoodle.nl/nieuws/puppies-and-their-new-homes-ziba-in-holland/

Indien u belang­stel­ling voor onze puppy’s hebt, dan wordt u verzocht con­tact met ons op te nemen. Wij zul­len graag met u ken­ni­sma­ken en zowel onszelf als ons werk aan u voorstellen.

Hie­ron­der laten wij foto’s zien waarop te zien is hoe we onze puppy’s in ver­schil­lende fasen van hun ontwik­ke­ling socialiseren:

Week 1
De puppy’s bli­jven bij hun moeder en wij zor­gen ervoor dat zowel zij als hun moeder zich veilig kun­nen voelen

Week 2
De puppy’s bli­jven nog ste­eds bij hun moeder

Week 3
De puppy’s bli­jven nog ste­eds bij hun moeder.
Wij begin­nen oefe­nin­gen te doen met het mid­den­rif van de puppy’s, dit om te voor­ko­men dat ze last van wagen­ziekte zul­len krij­gen.
Wij begin­nen met audi­tieve en visu­ele prikkels

Week 4
De puppy’s begin­nen het ter­rein te ver­ken­nen. Er komen nu ook prik­kels van de reuk­zin bij, de zoge­na­amde “ver­rijkte omgeving”

Week 5

De puppy’s leren ver­schil­lende (soms eige­na­ar­dige) men­sen, voor­wer­pen en gelu­iden kennen.

Week 6
Wij gaan door met de ken­ni­sma­king met de geva­rie­erde omge­ving, leren de puppy’s ver­schil­lende onder­gron­den ken­nen en laten hen ook weer ken­ni­sma­ken met ver­schil­lende geluiden.

Week 7

Wij begin­nen met de tra­ining. Wij maken de puppy’s ver­tro­uwd met een tra­ining die geba­se­erd is op posi­tieve impulsen.

Week 8

Wij gaan door met de tra­ining en de socia­li­sa­tie, waar­bij de puppy’s weer nie­uwe situ­aties leren kennen.

Australian Labradoodle Lego

Austra­lian Labra­do­odle Lego

Meer infor­ma­tie over het socia­li­se­ren van onze puppy’s is te vin­den op:

http://www.australische-labradoodle.nl/australische-labradoodle/uw-australische-labradoodle/how-do-i-socialize-your-puppy-before-he-becomes-a-part-of-your-family/