We openen de lijst van de wachtenden op onze voorjaarsworp van de Australian Labradoodles

We ope­nen de lijst van de wach­ten­den op onze voor­ja­ar­sworp van de Austra­lian Labradoodles.

De fan­ta­sti­sche moeder wordt:
Fili­gree Sur­prise of Wlo­chata Pasja

Australian Labradoodle Filigree Surprise

Austra­lian Labra­do­odle Fili­gree Surprise

De trotse vader wordt: Rutlands Black Onyxe

Australijski Labradoodle Rutlands Black Onyxe

Austra­lij­ski Labra­do­odle Rutlands Black Onyxe

Beide ouders zijn gere­gi­stre­erd bij ALFA-Europe. Ze zijn medisch getest voor PRCD-Pra en de heup– en elle­bo­og­gew­rich­ten displasie.

De pups wor­den ver­wacht medio april / mei 2012.

We ver­wach­ten pups Austra­lian Labradoodle:

maten: Medium en Mini
kleu­ren: ecru, goud, abri­koos, rood en zwart
soort vacht: krul­len, golvend en golvende krullen

Alle pups wor­den ver­ge­zeld met:

1. Blo­edlijn beve­sti­gende DNA testen
2. ALFA EUROPE stam­boom
3. paspo­ort
4. mikro­chip
5. ze wor­den inge­ent en ontwormd, ook tegen teek­beet
6. uit­slag tem­pe­ra­ment­stest
7. een star­ter­spak­ket met daarin voor­raad voer voor de eer­ste leven­sma­an­den van de pup
8. een gids betref­fende het gro­ot­bren­gen van een pup en belan­grijke aspec­ten voor de nie­uwe eige­naar
9. ove­re­en­komst met een gezon­dhe­id­scer­ti­fi­caat / garantie

Mocht U inte­resse heb­ben in een van onze pups, neem con­tact met ons.

Hoe wor­den onze pups gesocialiseerd:

CLICK HERE

———————————————————————————————————————-
Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl

, , , , , , ,