Wachtlijst voor zomer nest van Australian Labradoodle pups is open!

Deze her­fst zul­len in onze fok­ke­rij pups gebo­ren wor­den. Cara­mel zal de moeder en Onyxe zal de vader zijn.

CARAMEL:

Australijski Labradoodle Caramel

Austra­lij­ski Labra­do­odle Caramel

ONYXE

Australijski Labradoodle Onyxe

Austra­lij­ski Labra­do­odle Onyxe

We ver­wach­ten pups van stan­da­ard en mid­del­gro­otte in de vol­gende kleu­ren: kara­mel, ecru, zwart, rood en cho­cola.
De ouders staan gere­gi­stre­erd bij ALFA EUROPE en heb­ben alle vere­iste testen doorlopen.

Hier de pups van Cara­mel en Onyxe van de vorige worpen:

Labradoodle Gala

Labra­do­odle Gala

Australian Labradoodle Cookie

Austra­lian Labra­do­odle Cookie

Australian Labradoodle Polly

Austra­lian Labra­do­odle Polly

Lina Australian Labradoodle

Lina Austra­lian Labradoodle

Australian Labradoodle Lina

Austra­lian Labra­do­odle Lina

Australian Labradoodle Mamba

Austra­lian Labra­do­odle Mamba

Australian Labradoodle Yindi

Austra­lian Labra­do­odle Yindi

Een van de belan­grijk­ste bez­i­ghe­den in onze fok­ke­rij is de socia­li­sa­tie van de pups. De socia­li­sa­tie­plan­nen voor de pups van de Austra­li­sche Labra­do­odles wor­den samen­ge­steld met inacht­ne­ming van de leeftijd van de pups eve­nals hun geschik­theid. De juiste socia­li­sa­tie vormt de basis, fun­da­ment voor het ver­dere werk met de pup. We werken aan bijvo­or­be­eld: accep­ta­tie van spe­ci­fieke gelu­iden (o.a. onweer, vuur­werk, val­lende voor­wer­pen etc.), vrien­de­lijke houding tege­no­ver andere hon­den en men­sen, over­win­nen van angst voor auto­rij­den, onge­vo­eli­gheid voor nie­uwe, onver­wachte situ­aties. We leren de pups ook de basiscommando’s (zit, lig, high five) zodat ze, nog voor­dat ze in ople­iding gaan, bekend raken met het systeem van posi­tieve sti­muli. Werk met de pups begin­nen we al vanaf hun derde levens­dag. Onze taak is ervoor zor­gen voor het opbouw van zoveel moge­lijk ver­bin­din­gen tus­sen de neu­ro­nen in de her­se­nen om het zenuw­stel­sel zo voor te bere­iden op nie­uwe, onver­wachte situ­aties , met welke de hon­den te maken krij­gen in hun vol­was­sen leven.

Hier de docu­men­ta­tie van ons werk met de pups:

http://www.australische-labradoodle.nl/nieuws/3127/

We nodi­gen U uit om con­tact met ons te nemen!

——————————————————————————————————————————————

Wlo­chata Pasja

Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labradoodles

www.australische-labradoodle.nl

, , , ,