We hebben Australian Labradoodle pups

We heb­ben nie­uwe Austra­lian Labra­do­odle pups.

Onze lieve Gol­die heeft prach­tige pups gewor­pen. Beval­ling duurde maar lie­fst 16 uur, en de hele tijd waren we bij haar, we hiel­pen haar en we ver­lie­ten haar niet eens voor een minuut. Zoals gewo­on­lijk is het een gewel­dige bele­ve­nis – het won­der van een nieuw leven. Elk klein, zacht en warm bol­le­tje is zo weer­los in onze handen.

GOLDIE

Australijski Labradoodle Rutland WH Golden Glamour

Austra­lij­ski Labra­do­odle Rutland WH Gol­den Glamour

Gol­die ios een fan­ta­sti­sche moeder. Ze zorgt vor­tref­fe­lijk voor de kle­in­tjes, ze houdt ze schoon, houdt ze warm (nu we een zeer strenge win­ter heb­ben wordt ze een beetje door de vlo­erver­war­ming gehol­pen). Gol­die voedt de pups bijna ona­fge­bro­ken, en de pups voelen zich beschermd. Dit geeft een zeer ont­span­nend gezicht.
Alles wat we doen bij Wlo­chata Pasja dient een doel. Ons werk doen we alles om de pups de moge­lij­khe­den te geven voor veel­zij­dige ontwik­ke­ling. Neem met ons deel aan dit vir­tu­eel avon­tuur. Hier zul­len we gede­ta­il­le­erd ver­slag doen van elke week van het pupsleven.

Weken 1 en 2 bli­jven de pups bij hun moeder. Veili­gheid welke door haar gebo­den wordt is heel belan­grijk. Het bie­den van veili­gheid blijkt de hele periode van socia­li­sa­tie heel erg belan­grijk – veel explo­ra­tie, maar wel op een beschermde manier. De moeder sche­idt in deze periode bepalde fero­mo­nen af, welke ont­span­nende werking op de pups heb­ben. Tus­sen de derde en de zestiende dag pas­sen we neu­ro­lo­gi­sche sti­mu­la­tie toe. Dit bere­iken we door de pups op onze han­den te dra­gen, ze op een bepa­alde manier te dra­aien (kop omlaag, kop omhoog, op de rug lig­gen), we raken de bin­nen­kant van hun pootjes aan, we zet­ten ze met hun pootjes op een koude han­doek. Deze oefe­nin­gen heb­ben een aan­tal doelen:
1 juist func­tio­ne­ren van de har­tva­ten
2 ver­ster­ken van blo­ed­som­loop
3 ver­ster­ken van de adre­na­line afsche­idende klie­ren
4 ver­ster­ken van stress­be­sten­di­gheid
5 ver­ster­ken van ziek­te­be­sten­di­gheid
De tiende dag wor­den de pups ontwormd.

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy - neurological stimulation

Austra­lian Labra­do­odle puppy — neu­ro­lo­gi­cal stimulation

Australian Labradoodle puppy - neurological stimulation

Austra­lian Labra­do­odle puppy — neu­ro­lo­gi­cal stimulation

Australian Labradoodle puppy - neurological stimulation

Austra­lian Labra­do­odle puppy — neu­ro­lo­gi­cal stimulation

Australian Labradoodle puppy - neurological stimulation

Austra­lian Labra­do­odle puppy — neu­ro­lo­gi­cal stimulation

Week 3

Lang­zaam gaan de geho­or­gan­gen en ogen open. We pak­ken de pups zacht op, laten ze de kamers zien, we laten ze aan ver­schil­lende voor­wer­pen snuf­fe­len (het reuk­zin­tuig is het belan­grijkst voor een hond). We laten ze gewend raken aan ver­schil­lende vre­emde gelu­iden. De gelu­iden zijn in het begin acht — door­ga­ans zijn het sla­aplie­djes of spro­okjes voor kin­de­ren, deze zijn rustig en maken de pups niet ove­rac­tief. Deze week is ook bestemd voor spe­ciale oefe­nin­gen. Deze heb­ben tot doel de pups gewend te raken aan auto­rij­den. Nee, we nemen ze niet mee in de auto. We pas­sen de mid­den­ri­fsti­mu­le­rende oefe­nin­gen welke het angst voor auto rij­den tegen­gaan. Dank zij deze oefe­nin­gen is 100% van onze hoen­den rijangst bestendig.

Collars waiting

Col­lars waiting

Labradoodle puppy sleeping

Labra­do­odle puppy sleeping

Labradoodle pup sleeping

Labra­do­odle pup sleeping

Hello!

Hello!

Week 4

Wede­rom wor­den de pups ontwormd. Leef­mi­lieu van de pups wordt uit­ge­breid. Wat bete­kent dat? Hie­rvoor maken we gebruik van ver­schil­lende voor­wer­pen, op welke de pups brede erva­rin­gen opdoen. Pups leren erin kru­ipen, erop klim­men, eron­der kru­ipen. Alles vindt pla­ats in beschermde omstan­di­ghe­den zodat de pups leren, dat de wereld veilig is. De voor­wer­pen die we gebru­iken zijn zeer ver­schil­lend. Kar­ton­nen dozen, fru­it­ki­stjes, joghurt bakjes, balon­nen, kin­der­spe­el­goed (bewe­gend), jam­po­tjes, lawa­aiige bli­kjes (met ste­en­tjes erin). Al deze voor­wer­pen zijn gema­akt van ver­schil­lende mate­ria­len. Pups komen op het spe­el­pla­ats en zoeken het ver­stopte voer, en tege­lij­ker­tijd leren ze met al hun zin­tu­igen het omge­ving die ze moeten penetreren.

Red labradoodle pup

Red labra­do­odle pup

Labradoodle pup - first solid food

Labra­do­odle pup — first solid food

Labradoodle pup start playing

Labra­do­odle pup start playing

Labradoodle puppies start socialisation

Labra­do­odle pup­pies start socialisation

Labradoodle pups exploring

Labra­do­odle pups exploring

Labradoodle pups - first enriched environment

Labra­do­odle pups — first enri­ched environment

Labradoodle pups - first enriched environment

Labra­do­odle pups — first enri­ched environment

Labradoodle pups - first enriched environment

Labra­do­odle pups — first enri­ched environment

Labradoodle pups - first enriched environment

Labra­do­odle pups — first enri­ched environment

Week 5
We leren ver­schil­lende men­sen en andere hon­den ken­nen – voor­lo­pig de hon­den uit onze omge­ving. Heel belan­grijk is de dif­fe­ren­tia­tie — men­sen van ver­schil­lend leeftijd, postuur en geslacht. Pup moet de stem­ge­luid van een vrouw, een man en een kind leren ken­nen. Tij­dens het spe­len laten we ver­schil­lende gelu­iden horen: sto­fzu­iger, haar­fo­ehn, orgel. Kin­der­bo­ekjes met gelu­idjes van ver­schil­lende die­ren. Pups zijn heel oplet­tend wat de gelu­iden betreft, van­daar dat we ze ook leren dat alles wat vre­emd is geen gevaar hoeft te bete­ke­nen. Wereld is leuk en veilig – dit moeten ze begre­pen heb­ben. Net als kin­de­ren spe­lend leren ze de wereld kennen

Labradoodle puppies - meeting different people

Labra­do­odle pup­pies — meeting dif­fe­rent people

Labradoodle puppies - meeting different people

Labra­do­odle pup­pies — meeting dif­fe­rent people

Labradoodle puppies - meeting different people

Labra­do­odle pup­pies — meeting dif­fe­rent people

Labradoodle puppies - meeting different people

Labra­do­odle pup­pies — meeting dif­fe­rent people

Labradoodle puppies - meeting different people

Labra­do­odle pup­pies — meeting dif­fe­rent people

Labradoodle puppies - meeting different people

Labra­do­odle pup­pies — meeting dif­fe­rent people

Labradoodle puppies - meeting different people

Labra­do­odle pup­pies — meeting dif­fe­rent people

Week 6.
Pups heb­ben de eer­ste inen­tin­gen en het ontwor­men ach­ter de rug. Ze heb­ben ook al hun pas­spo­or­ten. Reis met de auto ver­liep zon­der pro­ble­men. Zodra we de auto instap­ten zijn de hon­den gaan sla­pen. Pups zijn voor 100% reisziekte proof. Van­daag heb­ben we ze ook nog even in de sne­euw late ravot­ten.
Het was voor hen een bele­ve­nis op zich. Ze waren echt niet bang en spe­el­den in de sne­euw alsof ze nooit iets anders gedaan heb­ben. Dit alles dank zij de neu­ro­lo­gi­sche sti­mu­la­tie, welke al vanaf hun derde levens­dag toege­past werd. De pups leren ste­eds nie­uwe men­sen ken­nen, maar we laten ze ook met andere hon­den ken­nis maken. We gaan door met het ver­rij­ken van hun mie­lieuen wach­ten op de die­ren­ge­drags­de­skun­dige die de pups op tem­pe­ra­ment gaat testen. Dit zal ons in staat stel­len de pups aan bepa­alde fami­lies toe te kennen.

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Week 7
Er gebeurt van alles. De pups spe­len buiten en leren ook hun beho­eftes te doen in de buiten­lucht.
De tem­pe­ra­ment­ste­sten zijn ze goed door­ge­ko­men. De socia­li­sa­tie met men­sen, andere die­ren, gelu­iden, lawaai en ver­rijkt milieu wordt gecontinueerd.

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies - temperament testing

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies — tem­pe­ra­ment testing

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppies - temperament testing

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies — tem­pe­ra­ment testing

Week 8
Deze week is heel belan­grijk. De socia­li­sa­tie wordt gecon­ti­nu­eerd, waar­bij ook de ele­men­ten van posi­tieve ver­ster­kin­gen inge­vo­erd wor­den.
Nadat de pups bij de nie­uwe fami­lies gepla­atst wor­den zul­len ze wel weten wat de posi­tieve tra­ining inho­udt.
We leren ze zit­ten, lig­gen, high five, maar de commando’s op zich zijn niet zo belan­grijk. Belan­grij­ker is de vaar­di­gheid in het bean­two­or­den op dat soort tra­ining.
Wat nog meer? De pups zijn aan de nie­uwe fami­lies toege­we­zen. We heb­ben nu 8 geluk­kige fami­lies, die een nieuw fami­lie­lid rij­ker zijn.

Australian Labradoodle - CARLOS (Germany)

Austra­lian Labra­do­odle — CARLOS (Germany)

Australian Labradoodle - NELLI (Finland)

Austra­lian Labra­do­odle — NELLI (Finland)

Australian Labradoodle - DYZIO (Poland)

Austra­lian Labra­do­odle — DYZIO (Poland)

Australian Labradoodle - TOBY (Germany)

Austra­lian Labra­do­odle — TOBY (Germany)

Australian Labradoodle - BUDDAH (Holland)

Austra­lian Labra­do­odle — BUDDAH (Holland)

Australian Labradoodle - SKIPER (Poland)

Austra­lian Labra­do­odle — SKIPER (Poland)

Australian Labradoodle - JIP (Holland)

Austra­lian Labra­do­odle — JIP (Holland)

Australian Labradoodle - Jimmy (Holland)

Austra­lian Labra­do­odle — Jimmy (Holland)

Australian Labradoodle - Goddess (Poland)

Austra­lian Labra­do­odle — God­dess (Poland)

———————————————————————————————————————-
Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl

, , , , , ,