We hebben Australian Labradoodle pups!

Op 07.05.2012 zijn in onze fok­ke­rij pups van Austra­lian Labra­do­odles gebo­ren. Zorg­zame moeder is Fili­gree en de trotse vader Onyxe.
Beide ouders staan gere­gi­stre­erd bij ALFA EUROPE
Hie­ron­der de avon­tu­ren van onze pups:

Week 1 (1−7 dag)
Een week gele­den zijn we gebo­ren. Onze moeder is echt fan­ta­stisch. De hele tijd is zij bij ons en zorgt ze dat we heel dicht bij haar zijn, zodat we het niet koud krij­gen. Ze wil niet eens naar buiten, of zelfs wat eten. Onze bazin komt daarom bin­nen, en geeft haar te eten en te drin­ken.
We gro­eien erg snel, en we heb­ben ons gewicht zelfs ver­dub­beld. Dit is een goed teken. Een pup dat zich goed ontwik­kelt moet zijn gewicht in de eer­ste 7 – 8 dagen ver­dub­be­len.
90% van de tijd sla­pen we, en we zijn erg rustig. Dit bete­kent, dat we vol­ge­ge­ten zijn, en geluk­kig. Zoals het hoort!
Vanaf onze derde levens­dag is onze bazin bezig met oefe­nin­gen voor ons. Dit heet: Vro­ege Neu­ro­lo­gi­sche Sti­mu­la­tie. Lees, om dit beter te begrij­pen, de vol­gende arti­kel:
BREEDING BETTER DOGSEARLY NEUROLOGICAL STIMULATION
http://breedingbetterdogs.com/pdfFiles/articles/early_neurological_stimulation_en.pdf
Voor­de­len die uit deze sti­mu­la­tie voor­tvlo­eien:
Er zijn de vol­gende voor­de­len geo­b­se­rve­erd, die uit de Vro­ege Neu­ro­lo­gi­sche Sti­mu­la­tie voor­tvlo­eien:
1.Verbetering van het func­tio­ne­ren van het hart.
2.Verbetering van de blo­ed­som­loop.
3.Versterking van de klie­ren, die de adre­na­line afsche­iden.
4.Vergroting van de stress­be­sten­di­gheid
5.Vergroting van de alge­mene immu­ni­teit tegen de ziek­tes.
Dit bete­kent, dat we elke dag 5 ver­schil­lende oefe­nin­gen doen, waarvan elk 3 secon­den duurt.

Oefe­nin­gen:
1. Met het kop­pie omlaag

Australian Labradoodle - Head down

Austra­lian Labra­do­odle — Head down

2. Met het kop­pie omhoog

Australian Labradoodle - head up

Austra­lian Labra­do­odle — head up

3. We lig­gen op ons rug

Australian Labradoodle - on the back

Austra­lian Labra­do­odle — on the back

4. Onze pootjes wor­den gekitteld

Australian Labradoodle - tickling paws

Austra­lian Labra­do­odle — tic­kling paws

5. We lig­gen op een goud handdoek

Australian Labradoodle - cold ground

Austra­lian Labra­do­odle — cold ground

Pups:

Australian Labradoodle - Fili - a great mommy

Austra­lian Labra­do­odle — Fili — a great mommy

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle - happy feet

Austra­lian Labra­do­odle — happy feet

Fabian Handling puppy

Fabian Han­dling puppy

Week 2 (7−14 dag)
Fili is een gewel­dige moeder, ze zorgt voor en beschermt haar kin­de­ren. Zie je dat groen, pie­pend spe­el­tje? Ze heeft deze geadop­te­erd als haar pup. Fabian spe­elde met het spe­el­tje (zodat deze piepte), en zij had Fabian het spe­el­tje heel zacht afge­pakt en in haar nest gelegd. Z’on gedrag noemen we „mater­nal retrie­val” (moeder­lijk apport), het zit geco­de­erd in het instinct. Het mani­fe­ste­ert zich vanaf de gebo­orte van een pup tot onge­veer zijn 13 levens­dag.
We con­ti­nu­eren de vro­ege neu­ro­lo­gi­sche sti­mu­la­tie. Van­daag begon­nen we met het oefe­nen van het mid­den­rif van de pups. Deze mid­den­ri­fo­efe­nin­gen eli­mi­ne­ren de ver­ke­er­sziekte bij de hon­den. Dit is een heel belan­grijk punt van ons pro­gramma. We zul­len deze de komende twee weken con­ti­nu­eren.
Een van de pups opende zijn ogen.
Giste­ren begon­nen we aan de pups pre­na­tale sla­aplie­djes te laten horen (sla­aplie­djes met het hart geluid en het ruisen van het vruch­twa­ter – het baar­mo­eder milieu). Onde­rzo­eken heb­ben aan­ge­to­ond, dat luiste­ren naar deze gelu­iden de nie­uwge­bo­re­nen rust brengt. Er is ook aan­ge­to­ond, dat deze methode ook goed werkt voor pas­ge­bo­ren pups, en het met suc­ces in Ame­ri­ka­anse asie­len toege­past wordt.
Pups zijn heel erg rela­xed. Als ze opge­pakt wor­den, gedra­gen ze zich als knuf­fel­dier­tjes, hun lichaam past zich per­fect aan de oppak­kende hand. We pas­sen de Tto­uch mas­sage methode toe op de pups.

Pups:

Australian Labradoodle - puppy hug

Austra­lian Labra­do­odle — puppy hug

Australian Labradoodle - pupy sleeping

Austra­lian Labra­do­odle — pupy sleeping

Australian Labradoodle chilling out

Austra­lian Labra­do­odle chil­ling out

Australian Labradoodle hugging toy

Austra­lian Labra­do­odle hug­ging toy

Australian Labradoodle row

Austra­lian Labra­do­odle row

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Week 3 (14−21 dag)
We begin­nen te spe­len, en, zoals je ziet, heb­ben we onze ogen geo­pend. We spe­len met onze pootjes en sta­ar­tjes – eraan bij­tend. Het ziet heel erg spe­els uit.
Met de oefe­nin­gen van vro­ege neu­ro­lo­gi­sche sti­mu­la­tie zijn we klaar, maar onze mid­den­rif wordt nog ste­eds geo­efend. Dank zij deze oefe­nin­gen heb­ben we geen last meer van ver­ke­er­sziekte.
We krij­gen ver­schil­lende spe­el­tjes, maar van­daag heb­ben we iets spe­cia­als gekre­gen: van­wege de kin­der­dag kre­gen we knuf­fel­be­esten. We gaan ermee spe­len, en later krij­gen we er een mee naar het nie­uwe huis. Dat knuf­fel­be­est zal ruiken naar mama en onze bro­er­tjes e zusjes, waar­door we min­der heim­wee zul­len heb­ben.
Wij zijn voor­ge­steld aan de rest van de groep: Don­nan, God­dess, Onyx en Cara­mel (deze was het minst in ons geïn­te­res­se­erd). En nog een belan­grijk nie­uwtje – van­daag zijn we voor het eerst buiten gewe­est!! We zaten weli­swaar in een mand, maar het was wel een nie­uwe, leuke erva­ring. We heb­ben abso­luut niet gepro­te­ste­erd. We zijn voor deze exa­men goed gesla­agd.
De vol­gende week is een week van explo­ra­tie – n u wor­den we voorzich­tig voor­be­reid op de grote wereld. Onze bazin laat ons de kamers zien en laat ons aan ver­schil­lende voor­wer­pen ruiken. We wor­den wel op de han­den gedra­gen, zodat we niet kun­nen schrikken.

Pups:

Labradoodle Puppies playing

Labra­do­odle Pup­pies playing

Labradoodle Puppies playing

Labra­do­odle Pup­pies playing

Labradoodle Puppies playing

Labra­do­odle Pup­pies playing

Puppies meeting Onyxe

Pup­pies meeting Onyxe

Puppies meeting Goddess

Pup­pies meeting Goddess

Puppies meeting Donnan

Pup­pies meeting Donnan

Labradoodle Puppies outside

Labra­do­odle Pup­pies outside

Labradoodle Puppies outside

Labra­do­odle Pup­pies outside

Week 4 (21−28 dag)
Het is zover! We heb­ben de socia­li­sa­tie leeftijd bere­ikt en doen heel veel leuke din­gen! We expe­ri­men­te­ren en explo­re­ren. We zijn met onze mama naar buiten gewe­est en heb­ben met onze pootjes nat gras aan­ge­ra­akt. Enkele keren per dag mogen wij een spe­ciaal kamer bin­nen, dat spe­ciaal voor ons aan­ge­past is en een ver­rijkt milieu is. Dat milieu bestaat uit ver­schil­lende din­gen: dozen, fles­sen, tas­sen, pla­stic folie. We mogen op de dozen klau­te­ren, onder de dozen kru­ipen, erin kru­ipen. Op die manier sti­mu­le­ren we de ver­bin­din­gen tus­sen de neu­ro­nen in onze her­se­nen – hoe meer van deze ver­bin­din­gen, des te beter voor ons. Gesti­mu­le­erde her­se­nen heb­ben veel meer van deze ver­bin­din­gen den niet gesti­mu­le­erde her­se­nen. Dit heeft een direct invloed op ons gedrag – open­heid, moed, explo­ra­tie­drift, beho­efte aan sociale con­tac­ten met men­sen en andere hon­den. Een die, dat in deze periode niet gesti­mu­le­erd werd kan heel schuw, in zich­zelf geke­erd of zelfs agres­sief zijn uit angst voor invlo­eden van buite­naf. Op een spe­ciaal voor pups inge­richte spe­el­pla­ats erva­ren ze con­tact met ver­schil­lende voor­wer­pen (deze moeten regel­ma­tig uit­ge­wis­seld wor­den) waar­door de her­se­nen gecon­fron­te­erd wor­den met elke keer nie­uwe erva­rin­gen.
Voor het eerst heb­ben we iets anders dan moeder­melk gepro­efd – yoghurt. Dat was lek­ker!!
Uite­ra­ard wordt onze mid­den­rif nog ste­eds gesti­mu­le­erd. We wor­den ook gele­erd op spe­ciale doeken te plassen.

Pups:

Labradoodle pups and enriched environment

Labra­do­odle pups and enri­ched environment

Labradoodle pups and enriched environment

Labra­do­odle pups and enri­ched environment

Labradoodle pups and their first joghurt

Labra­do­odle pups and their first joghurt

Puppies with mommy

Pup­pies with mommy

Labradoodle puppies outside

Labra­do­odle pup­pies outside

Puppies listen to the vehicle sounds

Pup­pies listen to the vehicle sounds

Fili great mommy

Fili great mommy

Flil and pups

Flil and pups

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Black Labradoodle puppy

Black Labra­do­odle puppy

Labradoodles playing outside

Labra­do­odles play­ing outside

Week 5 (28−35 dag)
Het is een fan­ta­sti­sche tijd – we explo­re­ren!
Tij­dens deze etappe is het STEEDS VERANDEREND MILIEU het belan­grijkst. Iedere dag doen we iets anders.
1. We leren ver­schil­lende men­sen ken­nen
2. We luiste­ren naar syn­the­si­zer muziek (heli­kop­ter, gebro­ken glas, schiet­ge­lu­iden, vogels, oce­aan, onweer, piano. Fabian helpt heel erg met deze socia­li­sa­tie.
3. We lopen over ver­schil­lende onder­gron­den: ste­nen, gras, dozen
4. We leren de veilige hon­den van de buren ken­nen
5. We leren ver­schil­lende kamers in het huis kennen

Labradoodle kisses

Labra­do­odle kisses

Puppies listening to keyboard

Pup­pies liste­ning to keyboard

Labradoodle puppies playing in Fabians room

Labra­do­odle pup­pies play­ing in Fabians room

Labradoodle puppies playing in Fabians room

Labra­do­odle pup­pies play­ing in Fabians room

Labradoodle puppies playing in Fabians room

Labra­do­odle pup­pies play­ing in Fabians room

Labradoodle puppies playing in Fabians room

Labra­do­odle pup­pies play­ing in Fabians room

Labradoodle puppies playing in Fabians room

Labra­do­odle pup­pies play­ing in Fabians room

Labradoodle puppies playing in Fabians room

Labra­do­odle pup­pies play­ing in Fabians room

Labradoodle puppies playing in Fabians room

Labra­do­odle pup­pies play­ing in Fabians room

Labradoodle puppies playing outside

Labra­do­odle pup­pies play­ing outside

Labradoodle puppies playing outside

Labra­do­odle pup­pies play­ing outside

Labradoodle pups and Fabian

Labra­do­odle pups and Fabian

Visitors

Visi­tors

Visitors

Visi­tors

Labradoodle pups and gramma Goldie

Labra­do­odle pups and gramma Goldie

Labradoodle pups playing

Labra­do­odle pups playing

Labradoodle pups playing

Labra­do­odle pups playing

Labradoodle pups playing

Labra­do­odle pups playing

Puppies and Fili

Pup­pies and Fili

Week 6 (35−42 dag)
Vanaf het moment, dat we het kri­ti­sche socia­li­sa­tie periode bin­nen zijn gestapt, explo­re­ren wij.
Deze week:
– heb­ben we tus­sen de opge­bla­zen bal­lon­nen gespe­eld
– zijn we een tent bin­nen gegaan
– leer­den we de geu­ren van wilde die­ren ken­nen – wilde zwijn en vos
– ren­den we in de regen en tij­dens het onweer
– aten we rauwe bot­ten
– leer­den we nie­uwe men­sen ken­nen
– moesten we kle­ine pro­ble­men oplos­sen (hoe kom ik van een sta­pel houten plan­ken af?)
– maak­ten we onze pootjes nat in een opblaas zwem­bad
– ren­den we over een weg dat uit ver­schil­lende wegdek­ken bestond
– spe­el­den we s ’nachts buiten – we leer­den de gelu­iden van een quad en een trac­tor ken­nen.
– we gin­gen auto rij­den
– we zijn in een bos gaan wan­de­len
– we gin­gen naar een meer

Puppies and car trip

Pup­pies and car trip

Labradoodle pups at the lake

Labra­do­odle pups at the lake

Labradoodle pups at the lake

Labra­do­odle pups at the lake

Puppies and tent

Pup­pies and tent

Puppies and baloons

Pup­pies and baloons

Puppies and baloons

Pup­pies and baloons

Labradoodles in rain

Labra­do­odles in rain

Labradoodles in rain

Labra­do­odles in rain

Labradoodles in rain

Labra­do­odles in rain

Labradoodles - trip to the woods

Labra­do­odles — trip to the woods

Labradoodle and different smells

Labra­do­odle and dif­fe­rent smells

Labradoodles and other dogs

Labra­do­odles and other dogs

Labradoodles and other dogs

Labra­do­odles and other dogs

Labradoodles and other dogs

Labra­do­odles and other dogs

Labradoodle and strange surface

Labra­do­odle and strange surface

Labradoodle solving problem

Labra­do­odle solving problem

Different surface path and puppies

Dif­fe­rent sur­face path and puppies

Labradoodle pups and the lake

Labra­do­odle pups and the lake

Labradoodle pups and boar skin

Labra­do­odle pups and boar skin

Labradoodles - trip to the woods

Labra­do­odles — trip to the woods

Labradoodles and visitors playing together

Labra­do­odles and visi­tors play­ing together

Different surface path

Dif­fe­rent sur­face path

Labradoodle puppy

Labra­do­odle puppy

Week 7 (42−49 dag)
Deze week zijn er aan ons milieu twee nie­uwe ele­men­ten toege­vo­egd: LAWAAI EN VALLENDE VOORWERPEN. Eigen­lijk het­zel­fde als de vorige week, maar wel met een belan­grijke wij­zi­ging.
In een voor ons natu­ur­lijk milieu, dat is in het huis waar we gaan wonen, zal van tijd tot tijd altijd wat val­len – hier zul­len we aan moeten wen­nen. Ech­ter, tij­dens het invo­eren van deze nie­uwe ele­men­ten moeten we ons in een bekend milieu bevin­den – waar we ons veilig voelen. In elk ander geval zul­len deze oefe­nin­gen ave­rechts uitwer­ken.
Fabian hielp het best bij het pro­du­ce­ren van ver­schil­lende soor­ten lawaai.
We heb­ben ook heel leuke gasten uit Austra­lië op bez­oek gehad, en de pups waren blij met deze extra socialisatie.

Labradoodle pups playing

Labra­do­odle pups playing

Labradoodle pups playing

Labra­do­odle pups playing

Labradoodle pups playing

Labra­do­odle pups playing

Labradoodle pups and visitors

Labra­do­odle pups and visitors

Labradoodle pups and visitors

Labra­do­odle pups and visitors

Labradoodle pups and visitors

Labra­do­odle pups and visitors

Labradoodle pups and tunnel

Labra­do­odle pups and tunnel

Labradoodle pups and tunnel

Labra­do­odle pups and tunnel

Labradoodle pups and tunnel

Labra­do­odle pups and tunnel

Labradoodle puppies playing

Labra­do­odle pup­pies playing

Labradoodle puppies playing

Labra­do­odle pup­pies playing

Labradoodle puppies playing

Labra­do­odle pup­pies playing

Labradoodle pups climbing

Labra­do­odle pups climbing

Labradoodle pups playing

Labra­do­odle pups playing

Labradoodle pups and visitors

Labra­do­odle pups and visitors

Labradoodle pups and visitors

Labra­do­odle pups and visitors

Labradoodle pups playing

Labra­do­odle pups playing

Labradoodle pups playing

Labra­do­odle pups playing

Deze week heb­ben we ook een zeer belan­grijke gas op bez­oek gehad: die­ren­ge­drags­de­skun­dige, mevrouw Agnieszka, die onze pups aan de tem­pe­ra­ment testen onder­wor­pen heeft. Dat soort testen vin­den pla­ats op de 49ste levens­dag, en moeten afge­no­men woor­den door iemand, die de die­ren niet ken­nen, en in een vol­le­dig voor de die­ren onbe­kend omge­ving. Alleen dan zijn de reac­ties van de die­ren vol­le­dig in ove­re­en­stem­ming met hun temperament.

Temperament testing - submission test

Tem­pe­ra­ment testing — sub­mis­sion test

Temperament testing - submission test

Tem­pe­ra­ment testing — sub­mis­sion test

Temperament testing - fetching test

Tem­pe­ra­ment testing — fet­ching test

Temperament testing - hunting drive test

Tem­pe­ra­ment testing — hun­ting drive test

Temperament testing - hunting drive test

Tem­pe­ra­ment testing — hun­ting drive test

Vervol­gens zijn wij gepla­atst bij onze nie­uwe, fan­ta­sti­sche families:

Tahko to Finland

Tahko to Finland

Bob to Austria

Bob to Austria

Bo to Holland

Bo to Holland

Bodey to Holland

Bodey to Holland

Bauke to Holland

Bauke to Holland

Week 8 (49−56 tag)

Deze week con­cen­tre­ren we ons op posi­tieve scho­ling. De pups nemen heel dap­per de agi­lity baan en leren de eer­ste commando’s als “zit” of “high five”. De pups wor­den niet gescho­old om indruk te kun­nen maken op de nie­uwe eige­na­ars, maar om te ont­dek­ken wat is tra­ining met gebruik van posi­tieve ver­ster­kin­gen. Wan­neer ze voor het eerst deel zul­len nemen aan een echte tra­ining, zul­len ze wel weten waar het bij zo’n tra­ining om gaat.

pups:

Australian Labradoodle HOOP

Austra­lian Labra­do­odle HOOP

Australian Labradoodle HOOP

Austra­lian Labra­do­odle HOOP

Australian Labradoodle JUMP

Austra­lian Labra­do­odle JUMP

Australian Labradoodle training

Austra­lian Labra­do­odle training

Australian Labradoodle Training

Austra­lian Labra­do­odle Training

Australian Labradoodle Training

Austra­lian Labra­do­odle Training

Australian Labradoodle and tunnel

Austra­lian Labra­do­odle and tunnel

Australian Labradoodle training SIT

Austra­lian Labra­do­odle tra­ining SIT

Agility field

Agi­lity field

Zater­dag 7 juli heb­ben we afscheid geno­men van onze 3 pups, Het was niet gemak­ke­lijk, maar we zijn ervan over­tu­igd dat hun nie­uwe fami­lies de beste fami­lies zijn, die ze had­den kun­nen tref­fen. Tot ziens Bo, Bauke en Bodey!

Labradoodle puppies waiting for families

Labra­do­odle pup­pies waiting for families

Labradoodle puppies waiting for families

Labra­do­odle pup­pies waiting for families

Labradoodle puppies waiting for families

Labra­do­odle pup­pies waiting for families

Labradoodle pup Bauke and family

Labra­do­odle pup Bauke and family

Labradoodle pups and families

Labra­do­odle pups and families

Labradoodle pups and families

Labra­do­odle pups and families

Labradoodle pups and families

Labra­do­odle pups and families

Labradoodle pups and families

Labra­do­odle pups and families

Labradoodle pups and families

Labra­do­odle pups and families

Labradoodle pups and families

Labra­do­odle pups and families

Labradoodle pups and families

Labra­do­odle pups and families

Labradoodle pup Bodey and family

Labra­do­odle pup Bodey and family

Labradoodle pup Bodey and family

Labra­do­odle pup Bodey and family

Labradoodle pup Bodey and family

Labra­do­odle pup Bodey and family

Labradoodle pup Bodey and family

Labra­do­odle pup Bodey and family

Labradoodle pup Bo and family

Labra­do­odle pup Bo and family

Labradoodle pup Bo and family

Labra­do­odle pup Bo and family

Labradoodle pup Bo and family

Labra­do­odle pup Bo and family

——————————————————————————————————————————
Wlo­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labradoodles

, , , ,