Australian Labradoodle Pups — the way we socialize (Caramels litter)

We zijn er! Nu weten wij waarom ons moeder ons zo lang in haar buik hield! Meestal bevalt de moeder op de 60ste dag en nu wachtte ze nog drie dagen. Het bleek ech­ter, dat wij zeer klein ware en slechts 280 tot 300 gram wogen. De drie extra dagen heb­ben waar­schijn­lijk ver­schil gema­akt — Moeder Natuur wist wat ze aan het doen was, bewijs te meer dat het niet nodig is om beval­ling te ver­snel­len.
Beval­ling duurde slechts zeven uur en begon om 4 uur op 15 novem­ber en dus zijn we nu pre­cies een dag oud. Ons baasje sla­apt met ons en zorgt ervoor dat wij vol­do­ende warmte en eten heb­ben. Als één van ons te ver van onze mama weglo­opt (dat hoor je aan onze pie­pende stem­me­tjes), zet ze ons snel terug op een pla­ats bij mama — dan kal­me­ren we snel. Ons baasje zegt dan dat we net als baby’s zijn waar je 50 keer per nacht wak­ker voor wordt. Maar we zijn lief, warm, zachte en we ruiken heer­lijk.
Onze moeder voelt zich gewel­dig. Zij heeft zich niet kun­nen ont­doen van de drie placenta’s, maar kreeg de vol­gende dag oxy­to­cine toege­diend en even later kwa­men ze alle drie eruit. Ons baasje hoeft zich nu geen zor­gen te maken over een even­tu­ele infec­tie die hier­door vero­orza­akt zou kun­nen wor­den. Mama eet nu veel — geen won­der, ze moet ons toch voeden. Om de paar uur wordt ze in haar kra­am­mand gevoed door ons baasje. Zelf zou ze onze mand niet ver­la­ten, ze wil niet dat we alleen zouden bli­jven. Ons baasje zorgt dus ervoor dat ze veel eet en drinkt.
Op dit moment, zoals ons baasje zegt, moeten we ons veilig voelen. Dus we bli­jven de hele tijd bij onze moeder. Nie­mand mag ons bez­oeken. Elke dag wor­den we gewo­gen, zodat ons baasje kan con­tro­le­ren of we goed op gewicht komen. Voor goede ontwik­ke­ling moeten we ons gebo­or­te­ge­wicht ver­dub­be­len. We heb­ben lin­ten om zodat ons baasje ons uit elkaar kan houden en bij kan houden welke van ons niet genoeg op gewicht komt. Hier­door kan zal ons baasje in staat zijn om snel in te grij­pen.
Op zon­dag begint een nie­uwe fase in ons leven. We begin­nen met de vro­ege neu­ro­lo­gi­sche sti­mu­la­tie zodat ons zenuw­stel­sel bestand zal zijn tegen ver­schil­lende stres­svolle situ­aties. (hier zul­len wij later op terug komen).
Onder­tus­sen nodi­gen wij u uit om dit topic te bez­oeken omdat wij hier foto’s zul­len pla­at­sen van de vol­gende, cru­ciale perio­des van onze ontwik­ke­ling. Veel plezier!

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

AUSTRALIAN LABRADOODLE PUPS
WEEK 1

Wij zijn al één week oud. Hoe ziet het leve, wat niet meer pre­na­taal is, eruit? Fan­ta­stisch!
Mama in zeer zorg­zaam. Ze heeft nu erg veel melk. Alleen giste­ren is elk van ons 60 gram zwa­ar­der gewor­den. Het is voor de pups, waarvan het gebo­or­te­ge­wicht onge­veer 280 gram is, heel veel.
Cara­mel eet veel en goed! Elke dag krijgt ze vol­le­dig uit­ge­ba­lan­ce­erd voeding plus natu­ur­lijke yoghurt.
De eer­ste week was niet de mak­ke­lijk­ste, omdat het gewicht van de drie van ons niet goed toenam. Ons baasje moest erop toezien, dat de ster­kere bro­er­tjes en zusjes de zwak­kere niet van ons mama en het melk afhiel­den. Ons baasje zegt dat ons gewicht tij­dens ons eer­ste leven­sweek moeten ver­dub­be­len. 70% van het gewicht in 6 dagen is het echt een goed resul­taat. Mocht het zo zijn, dat een van ons bin­nen deze week niet genoeg aan zou komen, dan zou het waar­schijn­lijk niet kun­nen over­le­ven. Dat is waarom ons baasje opkwam voor dege­nen onder ons die wat min­der asser­tief leken in hun strijd om de moeder­melk.
Ons baasje zorgt er ook voor dat we het lek­ker warm heb­ben. Zelf zijn we nog niet in staat om ons licha­am­stem­pe­ra­tuur op peil te houden. We wor­den door mama ver­warmd, en ons baasje zorgt ervoor dat de kamer waar we sla­pen vol­do­ende ver­warmd wordt.
We heb­ben nog ste­eds de ogen en oren geslo­ten, maar we ken­nen al de geu­ren van ons moeder en ons baasje, die beide dage­lijks voor ons zor­gen.
Oh ja! Op zon­dag zijn we begon­nen met een zeer vre­emde oefe­ning. Dit is de zoge­na­amde “Vro­ege Neu­ro­lo­gi­sche Sti­mu­la­tie”. Hie­ro­ver kunt u meer lezen in het artie­kel “Bre­eding Bet­ter Dogs“
http://breedingbetterdogs.com/pdfFiles/articles/early_neurological_stimulation_en.pdf

Voor ons baasje bete­kent het veel vre­emde din­gen die wij nog niet begrij­pen, maar voor ons bete­kent het dat:

1. Soms han­gen we met ons kop­pie naar beneden

labradoodle puppy - head down

labra­do­odle puppy — head down

2. Kop­pie omhoog

Australian Labradoodle - head up

Austra­lian Labra­do­odle — head up

3. Op ons rug liggen

Labradoodle puppy - on the back

Labra­do­odle puppy — on the back

4. Soms wor­den we aan onze voeten gekitteld

Labradoodle pup - paws tickled

Labra­do­odle pup — paws tickled

5. We wor­den zo nu en dan op een koude hand­doek gelegd.

Labradoodle pup - cold towel

Labra­do­odle pup — cold towel

Ons baasje zegt ech­ter dat je met deze oefe­nin­gen niet moet over­dri­jven en zorgt ervoor dat ze slechts een keer per dag wor­den uit­ge­vo­erd, en dat gedu­rende 3 secon­den per oefe­ning.
Dank zij deze oefe­nin­gen kun­nen we de sti­mu­la­tie erva­ren, welke onder natu­ur­lijke omstan­di­ghe­den niet pla­ats zou vin­den op zo’n jonge leeftijd. Doel van deze oefe­nin­gen is het bevor­de­ren van sti­mu­la­tie van het zenuw­stel­sel, dat resul­te­ert in de toekomst in betere en snel­lere ontwik­ke­ling en pre­sta­ties van het dier.
Wat zijn de voor­de­len van vro­ege neu­ro­lo­gi­sche sti­mu­la­tie:
1.Verbetert het func­tio­ne­ren het blo­ed­som­loop
2.Versterkt het func­tio­ne­ren van het hart
3.Versterkt de klie­ren die adre­na­line afsche­iden
4.Verbetert stress­be­sten­di­gheid
5.Verbetert weer­stand tegen ziek­tes
“Gedu­rende de leer­te­sten, ble­ken de aan vro­ege sti­mu­la­tie onder­wor­pen puppy’s meer actie­ver en explo­ra­tie­ver te zijn dan hun bro­ers die de vro­ege sti­mu­la­tie niet onder­gaan heb­ben. In een poging om eenvo­udige pro­ble­men op te los­sen zoals een dool­hof doorlopen,waren de niet gesti­mu­le­erd pups ang­stig, zeer onru­stig en maakte meer fouten. Pup­pies die wel onder­wor­pen wer­den aan sti­mu­la­tie waren rusti­ger, leer­den mak­ke­lij­ker en snel­ler om door het dool­hof te navi­ge­ren en ver­to­on­den geen teke­nen van stress. “
http://www.coape.pl/art_stmulacja_neurologiczna.html
Dus? Zie je vol­gende week!

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Our Labradoodle puppies

Our Labra­do­odle puppies

Labradoodle pups

Labra­do­odle pups

Labradoodle pups

Labra­do­odle pups

WEEK 2

Lieve fami­lies!
We zijn nu al 2 weken oud!
Ons baasje houdt erg veel van ons en zegt dat we zijn erg kalm en rustigr pup­pies zijn.
We begin­nen al een beetje te spe­len met elkaar, met onze moeder en met ons baasje. Onze nagels moeten wel gek­nipt wor­den omdat we onze mama flink gekrabt heb­ben.
Van­mor­gen zijn we voor de eer­ste keer ontwormd en dat heb­ben we vrij goed door­staan.
We gebru­iken al onze vier poten en zodra ons baasje de kamer bin­nen­komt lopen we naar haar. Hoewel we haar nog niet kun­nen zien, her­ken­nen we haar aan haar de geur.
Onze ogen zijn al open, maar we kun­nen nog ste­eds niets zien omdat onze ogen bedekt zijn met een spe­ciale coating die gele­ide­lijk eraf zal gaan; hier­door zul­len we in staat zijn te wen­nen aan ver­schil­lende visu­ele sti­mu­lan­sen.
We kun­nen nog ste­eds niets horen

Zon­dag zal de laat­ste dag zijn van de vro­ege neu­ro­lo­gi­sche sti­mu­la­tie en begin­nen met nie­uwe oefe­nin­gen. Deze keer zul­len we immuun gema­akt wor­den voor reisziekte.
Pup­pies wor­den blind en doof gebo­ren. De enige zin­tu­igen waaro­ver we kun­nen beschik­ken na de gebo­orte zijn reuk en tast. Onze pups wor­den regel­ma­tig opge­pakt en aan­ge­ra­akt.
Hoe werken we aan de reuk zin­tuig? Deze zin­tuig spe­elt een domi­nante rol bij de hon­den en de gevo­eli­gheid ervan is onge­veer tien­du­izend maal gro­ter dan die van een mens. Om dit ver­schil tus­sen men­sen en hon­den te begrij­pen zal ik het aan de hand van een voor­be­eld uitleg­gen. Stelt u zich eens de geur van cham­pi­gnon­soep .… Klaar? Als we thuis komen en het kokende soep ruiken, zeg­gen we: “mmm lek­ker! cham­pi­gnon­soep”. Een hond onder­sche­idt de indi­vi­du­ele geu­ren van alle ingre­di­ën­ten in de soep (zout, peper, wor­te­len, sel­de­rij, peter­se­lie, kip, cham­pi­gnons, zure room, enz.)
Dus als we de moge­lij­kheid heb­ben om de reuk zin­tuig te tra­inen, gaan we hard aan het werk. Deze week heb­ben we de geu­ren van ver­schil­lende die­ren geïn­tro­du­ce­erd: wilde zwijn, konijn, fazant en een vos.
GEEN ENKELE DIER HEEFT TIJDENS ONZE OEFENINGEN HPEVEN TE LIJDEN :) ALLE GEURMONSTERS HEBBEN WE VAN DERDEN ONTVANGEN :)
Om welke reden heb­ben we gebruik gema­akt van de geu­ren van ver­schil­lende die­ren?
Geu­ren van wilde die­ren zijn voor hon­den niet iets waar­mee ze elke dag mee in aan­ra­king komen in gewone huisho­ude­lijke omge­ving. Daarom tonen de meeste vol­was­sen hon­den angst voor deze geu­ren. Ze zijn onbe­kend. Onbe­kend en door veel hon­den (vooral voor de niet geso­cia­li­se­erde hon­den) wor­den ze geas­so­cie­erd met gevaar. Gevolg hie­rvan is, dat dit gevoel van bedre­iging leidt tot het opstar­ten van een van de over­le­vings­stra­te­gieën (ont­snap­ping, aanval, stil­stand, flirt (CS), bewe­ging­sloos stil lig­gen (som­mige soor­ten).
Conc­lu­sie — het aan­tal en de ver­sche­iden­heid van sti­mu­lan­sen gedu­rende de kri­tieke perio­den van de ontwik­ke­ling van de pup heeft een directe invloed op zijn ver­tro­uwen in de reeds vol­was­sen hon­den­le­ven.
Bekijk onze foto’s …

Labradoodle Gimme Hug

Labra­do­odle Gimme Hug

Labradoodle, bird scent

Labra­do­odle, bird scent

Labradoodle rabbit scent

Labra­do­odle rab­bit scent

Labradoodle, feather scent

Labra­do­odle, feather scent

Labradoodle, rabbit scent

Labra­do­odle, rab­bit scent

Labra­do­odle, scent socialization

Labradoodle, boar scent

Labra­do­odle, boar scent

Labradoodle, rabbit scent

Labra­do­odle, rab­bit scent

Labradoodle, rabbit scent

Labra­do­odle, rab­bit scent

Labradoodle, rabbit scent

Labra­do­odle, rab­bit scent

Labradoodle, boar skin

Labra­do­odle, boar skin

Labradoodle, child socializaion

Labra­do­odle, child socializaion

WEEK 3

Wat is er veran­derd?
1. We open­den onze oren
2. Wij zijn enorm gaan ren­nen
3. Voor de eer­ste keer heb­ben we iets anders dan melk gege­ten — yoghurt en even­wich­tige voeding.
4. We ont­mo­et­ten andere hon­den
5. We ont­mo­et­ten ver­schil­lende men­sen
6. We luister­den naar ver­schil­lende gelu­iden
7. We bez­oeken ver­schil­lende kamers in het huis
8. We leren de toilet regels
9. We doen spe­ciale oefe­nin­gen die ervoor zul­len zor­gen dat we geen last van de reisziekte krij­gen.
Veel te doen voor de derde week, niet waar?
Toen onze geho­or­ka­na­len open­den, het eer­ste geluid dat we hoorde was het geluid van de hart­slag en het suizen van het vruch­twa­ter­wa­ter. Ons baasje laat ons spe­ciale CD met der­ge­lijke gelu­iden horen. Welk invloed heeft het op ons? Het eer­ste geluid dat we horen na het open­gaan van de oren is het geluid dat we ken­nen — het geluid van het pre­na­taal leven. Zo voelen we ons veilig. Veran­de­ring kan eng zijn, maar als deze veran­de­ring geas­so­cie­erd wordt met iets wat ver­tro­uwd en veilige is, dan geeft het ons meer zelfver­tro­uwen.
Zelfs als er iets veran­derd is, was het enige fac­tor in deze veran­de­ring iets wat wij al hoor­den — het hart­slag van onze moeder. Het is weten­schap­pe­lijk bewe­zen dat deze gelu­iden kal­me­rende invloed heb­ben niet alleen op de men­se­lijke baby’s, maar ook voor de hon­den. Daarom wor­den ze vaak in de die­re­na­siels ten gehore gebracht, tot nu toe (helaas) allen in het buiten­land (met uit­ste­kende resultaten)

Vervol­gens heb­ben we de vol­gende gelu­iden geho­ord:
– Piano
– Magne­tron oven
– Sto­fzu­iger
– Auto onge­luk
– Kin­de­ren op school
– Huilende baby’s
– Kerk­klok­ken
– Vuur­werk
– Storm
– Alarm
– Ambu­lance
– Ham­mer
– Föhn

De gelu­iden wer­den eerst stil afge­spe­eld, zodat de pups er aan kon­den. Zouden we de gelu­iden al vanaf het begin te hard afspe­len, dan kre­gen we het tege­no­ver­ge­stelde effect dan de veron­der­stelde. Pup­pies zouden enorm schrik­ken (dit zou van groot invloed kun­nen zijn op hun toekom­stige per­cep­tie van harde, plot­se­linge gelu­iden). Voor dit doel gebru­iken we een spe­ciale CD’s. Op een van hen staan geluid bestemd voor de socia­li­sa­tie van hon­den en de op andere staan de gelu­iden van kin­de­ren.
Wat nog meer? Ons baasje oefent met ons elke dag. Het zijn spe­ciale oefe­nin­gen voor het mid­den­rif. Dank­zij deze oefe­ninge zul­len we geen last heb­ben van reisziekte, en het eer­ste ritje naar de die­re­narts op 6 weken leeftijd zal ons niet beang­sti­gen. De stan­da­ard socia­li­sa­tie van hon­den vere­ist het vervo­eren van pups in de auto al op een zeer jonge leeftijd. Wat wij doen is een stuk leu­ker en mak­ke­lij­ker. Ten eer­ste hoeven we niet uren in een auto te rij­den, ten twe­ede bespa­ren we de pups onno­dige stress.
We heb­ben ook con­tact met andere hon­den uit de omge­ving en ook met andere men­sen. Ze behan­de­len ons zeer voorzich­tig. Op deze manier leren we te begrij­pen dat een vrouw , de man, het kind veilig voor ons zijn en je hoeft niet bang te zijn voor hen.
Lang­zaam begin­nen we andere omge­vin­gen te leren ken­nen — op deze manier leren we dat veran­de­rin­gen niet geva­ar­lijk zijn, ster­ker nog, we leren dat het is de enige con­stante is voor wat de omge­ving betreft (din­gen veran­de­ren con­stant)
Hier zijn onze foto’s ;)

Ver­schil­lende gelu­iden:

different sounds

dif­fe­rent sounds

different sounds

dif­fe­rent sounds

different sounds

dif­fe­rent sounds

different sounds

dif­fe­rent sounds

different sounds

dif­fe­rent sounds

Heartbeat and prenatal sounds

Heart­beat and pre­na­tal sounds

Men­sen leren kennen

Labradoodle - people socialization

Labra­do­odle — people socialization

Labradoodle - people socialization

Labra­do­odle — people socialization

Labradoodle - people socialization

Labra­do­odle — people socialization

Labradoodle - people socialization

Labra­do­odle — people socialization

Labradoodle - people socialization

Labra­do­odle — people socialization

Labradoodle - people socialization

Labra­do­odle — people socialization

Labradoodle - people socialization

Labra­do­odle — people socialization

Andere hon­den leren kennen

Labradoodle - meeting other dogs

Labra­do­odle — meeting other dogs

Rare jon­gens:

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

WEEK 4

Beste fami­lies,
Het leven is gewel­dig! Nu doen we een hele­boel leuke din­gen. We heb­ben al veel ver­schil­lende gelu­iden geho­ord: gra­sma­aiers, ver­schil­lende klok­ken, voet­stap­pen op de trap op, zaag, hamer, boor­ma­chine, wasma­chine, magne­tron, sto­fzu­iger, ambu­lance, koel­kast, blen­der, het snij­den van gro­en­ten, kokend water, het bak­ken van eie­ren, vaatwas­ser, elek­tri­sche sche­erap­pa­raat, föhn, bad, toilet, tan­den poet­sen, han­den was­sen, gitaar, drums, piano, heli­kop­ter, raket, vlieg­tuig, boot, car­ro­usel, schre­eu­wende kin­de­ren, een menigte van men­sen, fluit, gloc­ken­spiel, prin­ter, scan­ner, krijt op een scho­ol­bord, het geluid van het typen op een com­pu­ter, tafel­ten­nis, ten­nis, basket­bal, ske­ele­ren, duik gelu­iden, vis­sen, spe­el­goed trein, vis­sen, spe­el­do­zen, auto, trein.
In het wild kan de moeder reke­nen op hulp van “kin­der­me­isjes”, het zijn de andere vro­uw­tjes in de roedel. Wan­neer ze op jacht gaat, kan ze haar hun puppy’s aan deze “kin­der­me­isjes” toever­tro­uwen en de pups voelen zich ze veilig in de roedel … In onze roedel wordt de rol van kin­der­me­isjes vol­le­dig vervuld door God­dess en Don­nan (Austra­lian Labra­do­odles). Don­nan is nu een week op vakan­tie, maar God­dess is in haar rol als kin­der­me­isje een uit­ste­kende oppas. Zij is erg zacht en gedul­dig.
We zijn begon­nen met iets wat “ver­rijkte omge­ving ’ is geno­emd. Ons baasje noemt het Wal­dorf kleu­ter­school voor puppy’s: -) Wij ver­ken­nen nu erg veel. Ver­rijkte omge­ving bevat een groot aan­tal ver­schil­lende voor­wer­pen met ver­schil­lende oppe­rvlak­ken (metaal, glas, kar­ton, stof) (noot — puppy’s kun­nen niet aan hun eigen lot wor­den over­ge­la­ten – deze spel­le­tjes moeten altijd onder toezicht pla­at­svin­den). Ver­rijkte omge­ving is geen gewone spe­el­tuin voor de pups. De opstel­ling moet zoda­nig zijn, dat de pups vrij in en onder de opge­stelde voor­wer­pen kun­nen klau­te­ren, hun bin­nen­kant kun­nen ver­ken­nen. Dit leert ze eenvo­udige pro­ble­men op te los­sen, en laat zien dat de wereld niet zo slecht en eng is. Milieu van de pups moet rijk zijn aan een ver­sche­iden­heid aan sti­muli, omdat ze nu -.. in de kri­ti­sche fase van het socia­li­sa­tie­pro­ces het meest en het snelst leren. Ons baasje ver­borg wat lek­ker­ni­jen ove­ral in het ver­rijkte omge­ving en wij zoeken deze heel dap­per.
Voor meer foto’s:

Labradoodle -socialization

Labra­do­odle –socialization

Labradoodle

Labra­do­odle

Labradoodle - socialization

Labra­do­odle — socialization

Labradoodle - socialization

Labra­do­odle — socialization

Labradoodle - socialization

Labra­do­odle — socialization

Labradoodle - socialization

Labra­do­odle — socialization

Labradoodle - socialization

Labra­do­odle — socialization

Labradoodle - socialization

Labra­do­odle — socialization

Labradoodle - socialization

Labra­do­odle — socialization

Labradoodle - socialization

Labra­do­odle — socialization

Labradoodle - socialization

Labra­do­odle — socialization

Labradoodle - socialization

Labra­do­odle — socialization

Labradoodle - socialization

Labra­do­odle — socialization

Labradoodle - socialization

Labra­do­odle — socialization

Labradoodle - socialization

Labra­do­odle — socialization

Labradoodle

Labra­do­odle

Labradoodle socialization

Labra­do­odle socialization

Labradoodle socialization

Labra­do­odle socialization

Labradoodle socialization

Labra­do­odle socialization

Labradoodle

Labra­do­odle

Labradoodle sleeping

Labra­do­odle sleeping

Labradoodle - socialization

Labra­do­odle — socialization

Labradoodle - socialization

Labra­do­odle — socialization

WEEK 5

Er gebeurt heel wat. De afge­lo­pen week heb­ben we erg veel ver­kend. Ons baasje heft bij ons het “Gou­den dozijn” geïn­tro­du­ce­erd, Mar­ga­ret Hughes (een van de onder­de­len)
Het heeft een edu­ca­tieve pad voor ons gebo­uwd, welke we drie dagen lang kon­den ver­ken­nen. Het pad bestond uit twa­alf ver­schil­lende loopvlak­ken (in ove­re­en­stem­ming met de regels van het “Gou­den dozijn”, moet een puppy kun­nen lopen (onder andere) over 12 ver­schil­lende oppe­rvlak­ken, tot 12 zijn twa­al­fde leven­sweek)
Ons pad was samen­ge­steld uit:
1. Een natte hand­doek
2. Kran­ten
3. Hout
4. Bak­ste­nen
5. Pla­stic tasjes
6. Tem­pex
7. Ijze­ren gaas
8. Fles­sen en bli­kjes
9. Iso­la­tie­fo­lie
10. Huid van een wilde zwijn
11. Touw
12. Pla­stic fruit bakjes

Educational path

Edu­ca­tio­nal path

Educational path

Edu­ca­tio­nal path

Toen we voor het eerst deze voor­wer­pen met onze pootjes aan­ra­ak­ten, wisten we ons er geen raad mee. Ech­ter, na twee keer ero­ver­heen gelo­pen te heb­ben, had­den we geen pro­ble­men meer hier­mee. Eigen­lijk von­den we het heel leuk, vooral omdat er hier en daar lek­kere din­gen ver­stop waren.
Ons baasje zegt dat dit soort oefe­nin­gen zeer belan­grijk voor ons zijn, omdat we niet alleen met het ver­ken­nen bezig zijn, maar ook met het gebruik van ver­schil­lende zin­tu­igen. Het tast­zin­tuig is erg belan­grijk voor ons. Onze heel gevo­elige pootjes komen in aan­ra­king met elke keer ander, vre­emde voor­wer­pen en hoe meer we ver­ken­nen, hoe meer ver­tro­uwen we krij­gen in de omgeving.

We bli­jven door­gaan met het bez­oeken van de ver­schil­lende kamers en het ver­ken­nen van de ver­rijkte omge­ving. Een vast onder­deel van ons milieu is een reëel en plot­se­ling, hard geluid. Soms valt er een pla­stic fles of een meta­len blik. Zo leren we, dat lawaai niet geva­ar­lijk is.

Enriched Environment

Enri­ched Environment

Educational path - labradoodle puppies

Edu­ca­tio­nal path — labra­do­odle puppies

Educational path - labradoodle puppies

Edu­ca­tio­nal path — labra­do­odle puppies

Educational path - labradoodle puppies

Edu­ca­tio­nal path — labra­do­odle puppies

Educational path - labradoodle puppies

Edu­ca­tio­nal path — labra­do­odle puppies

Educational path - labradoodle puppies

Edu­ca­tio­nal path — labra­do­odle puppies

Educational path - labradoodle puppies

Edu­ca­tio­nal path — labra­do­odle puppies

Educational path - labradoodle puppies

Edu­ca­tio­nal path — labra­do­odle puppies

Educational path - labradoodle puppies

Edu­ca­tio­nal path — labra­do­odle puppies

Educational path - labradoodle puppies

Edu­ca­tio­nal path — labra­do­odle puppies

Educational path - labradoodle puppies

Edu­ca­tio­nal path — labra­do­odle puppies

Educational path - labradoodle puppies

Edu­ca­tio­nal path — labra­do­odle puppies

WEEK 6

We zit­ten niet stil. Deze week heb­ben we heel veel nie­uwe, ver­schil­lende din­gen erva­ren.
Ten eer­ste waren we bij de die­re­narts en kre­gen we de vac­ci­na­tie. We heb­ben ook onze eigen paspo­or­ten gekre­gen.
Bez­oek aan de die­re­narts ging erg goed en we waren ner­gens bang voor, om maar te zwij­gen over het auto­ri­tje, dat voor ons heel ple­zie­rig was. Zodra we in de auto stap­ten vie­len we meteen in slaap. Het rij­den zelf was voor ons heel erg leuk. Herin­ner je je onze mid­den­rif oefe­nin­gen die bedo­eld waren om ons te bescher­men tegen reisziekte? Juist dank­zij deze oefe­nin­gen is onze eer­ste auto­rit goed zo goed ver­lo­pen. We zijn er ook niet bang voor, dat het ooit anders zal zijn.
We ont­mo­et­ten deze week ver­schil­lende men­sen. Nu weten we wat het bete­kent als iemand zien te fiet­sen of ska­te­bo­ar­den. We ken­nen nu ook het lawaai dat hier­mee ver­bon­den is. Ook heb­ben we iets, dat men­sen Kerst noemen, erva­ren. Er is zelfs een boom ver­sierd. Som­mi­gen van ons zijn zeer behulp­zaam gewe­est bij het ver­sie­ren, en som­mi­gen vin­den de deco­ra­ties niets aan en trok­ken ze uit de boom of uit de doos.

Onze spe­el­tuin is uit­ge­breid met bal­lon­nen, die soms met veel lawaai bar­st­ten.
Oh ja, we heb­ben bez­oek gehad van de Ker­st­man, die ons wat heelijke lek­ker­ni­jen gebracht heeft. Hij is op een blauwe ren­dier geko­men. Som­mi­gen van ons wil­den graag met zijn slee rij­den.
We gin­gen ook voor het eerst naar buiten – en we maak­ten ons niet druk om het weer. We heb­ben oom Don­nan leren ken­nen en heb­ben met hem gespe­eld.
We heb­ben nog ste­eds veelve­ilige ver­ken­ning van ons milieu nodig — hoe veili­ger de ver­ken­ning hoe beter het is voor onze men­tale sta­bi­li­teit in de toekomst.
Veel ple­zier bij het bekij­ken van de foto’s.

Labradoodles and visitors

Labra­do­odles and visitors

Labradoodles and visitors

Labra­do­odles and visitors

Labradoodles and visitors

Labra­do­odles and visitors

Labradoodle love

Labra­do­odle love

Labradoodle and bicycle

Labra­do­odle and bicycle

Labradoodle and playground

Labra­do­odle and playground

Labradoodle and playground

Labra­do­odle and playground

Labradoodles and Christmass

Labra­do­odles and Christmass

Labradoodles and Christmass

Labra­do­odles and Christmass

Labradoodles and Christmass

Labra­do­odles and Christmass

Labradoodles and Christmass

Labra­do­odles and Christmass

Labradoodles and Christmass

Labra­do­odles and Christmass

Labradoodles and Christmass

Labra­do­odles and Christmass

Puppies with aunt

Pup­pies with aunt

Labradoodle pup nap

Labra­do­odle pup nap

Labradoodle dwarfs

Labra­do­odle dwarfs

Labradoodles & Donnan

Labra­do­odles & Donnan

Labradoodles & Donnan

Labra­do­odles & Donnan

Labradoodles & Donnan

Labra­do­odles & Donnan

Labradoodles & Donnan

Labra­do­odles & Donnan

Labradoodles & Donnan

Labra­do­odles & Donnan

Labradoodles outside

Labra­do­odles outside

Labradoodles outside

Labra­do­odles outside

Labradoodles outside

Labra­do­odles outside

Labradoodles outside

Labra­do­odles outside

WEEK 7 AND 8
We heb­ben lang niets van ons laten horen – ver­geef ons. Er is veel gebeurd ron­dom ons, zodat we geen tijd heb­ben om ero­ver te berich­ten. Maar we zijn er. Er is veel gebeurd en we heb­ben veel nie­uwe foto’s.

We zijn meege­no­men naar een bevro­ren meer:

Labradoodles, frozen lake

Labra­do­odles, fro­zen lake

Labradoodles, frozen lake

Labra­do­odles, fro­zen lake

Labradoodles, frozen lake

Labra­do­odles, fro­zen lake

We heb­ben het bos ver­kend en leer­den heel erg veel nie­uwe geu­ren kennen

Labradoodles and woods

Labra­do­odles and woods

Labradoodles and woods

Labra­do­odles and woods

Labradoodles and woods

Labra­do­odles and woods

Labradoodles and woods

Labra­do­odles and woods

Labradoodles and woods

Labra­do­odles and woods

Labradoodles and woods

Labra­do­odles and woods

Labradoodles and woods

Labra­do­odles and woods

Labradoodles and woods

Labra­do­odles and woods

Labradoodles and woods

Labra­do­odles and woods

We oefen­den op de agi­lity hindernisbaan

Agility field

Agi­lity field

Labradoodles & agility field

Labra­do­odles & agi­lity field

Labradoodles & agility field

Labra­do­odles & agi­lity field

Labradoodles & agility field

Labra­do­odles & agi­lity field

Labradoodles & agility field

Labra­do­odles & agi­lity field

Labradoodles & agility field

Labra­do­odles & agi­lity field

Labradoodles & agility field

Labra­do­odles & agi­lity field

We zijn in een tent met bal­len geweest

Labradoodles and balls

Labra­do­odles and balls

Labradoodles and balls

Labra­do­odles and balls

We pas­se­er­den tem­pe­ra­ment testen

Labradoodle temperament test

Labra­do­odle tem­pe­ra­ment test

Labradoodle temperament test

Labra­do­odle tem­pe­ra­ment test

Labradoodle temperament test

Labra­do­odle tem­pe­ra­ment test

Labradoodle temperament test

Labra­do­odle tem­pe­ra­ment test

Labradoodle temperament test

Labra­do­odle tem­pe­ra­ment test

Labradoodle temperament test

Labra­do­odle tem­pe­ra­ment test

Labradoodle temperament test

Labra­do­odle tem­pe­ra­ment test

Labradoodle temperament test

Labra­do­odle tem­pe­ra­ment test

We spe­el­den ’s nachts buiten

Labradoodle night walk

Labra­do­odle night walk

Labradoodle night walk

Labra­do­odle night walk

Labradoodle night walk

Labra­do­odle night walk

Labradoodle night walk

Labra­do­odle night walk

We had­den in de sne­euw gespeeld

Labradoodles and snow

Labra­do­odles and snow

Labradoodles and snow

Labra­do­odles and snow

Labradoodles and snow

Labra­do­odles and snow

Labradoodles in the snow

Labra­do­odles in the snow

Voor het eer­ste moch­ten we aan een bot kluiven

Labradoodles eat bones

Labra­do­odles eat bones

Labradoodles eat bones

Labra­do­odles eat bones

Labradoodles eat bones

Labra­do­odles eat bones

We tra­in­den de com­man­dos zit, lig, en high five

Labradoodle high five

Labra­do­odle high five

Labradoodle lay down

Labra­do­odle lay down

Labradoodle sit

Labra­do­odle sit

Dit alles tra­inen we, zodat we weten dat de omge­ving veran­dert en dat we op veran­de­rin­gen voor­be­reid zijn.. We heb­ben ook de posi­tieve ver­ster­king tra­ining leren ken­nen en in de toekomst zul­len we voor­be­reid zijn op wat komen gaat als we naar de puppy’s peu­ter­spe­el­zaal gaan.

–Austra­lian Labra­do­odle Pups–
———————————————————————————————————————

Elzbieta Gajew­ska
Wlo­chata Pasja
First Pro­fes­sio­nal Austra­lian Labra­do­odle Ken­nel in Poland

, , ,