Socialisatie door verrijking van de omgeving

De term “socia­li­sa­tie” wordt van­daag de dag ste­eds popu­la­ir­der. Veel fok­kers nemen het beho­or­lijk serieus, soms ook iets té serieus. Soms wor­den puppy’s al tij­dens hun eer­ste levens­da­gen blo­ot­ge­steld aan een veel te grote stress, die ver­band houdt met vro­eg­tij­dige prik­ke­ling en daarna met over­dre­ven socia­li­sa­tie, die al in de derde week van start gaat wan­neer de puppy’s voor het eerst een ritje in de auto maken. We laten de puppy’s harde muziek, radio, gek­nal en lawaai horen. Ook al zijn de ach­ter­lig­gende bedo­elin­gen goed, wij reali­se­ren ons vaak niet hoe gemak­ke­lijk je met prik­kels kan over­dri­jven en hoe gemak­ke­lijk je er het tege­no­ver­ge­stelde mee kan bere­iken van wat je ermee bedoelt.

In de eer­ste weken van hun leven heb­ben puppy’s vooral rust, een veilig hoekje en de nabij­heid van hun moeder nodig. Wan­neer we met puppy’s aan het werk gaan, mogen wij nooit de radio keihard voor hen aan­zet­ten of vre­emde, harde en plot­se­linge gelu­iden laten horen. Puppy’s moeten niet opzet­te­lijk opge­won­den wor­den gemaakt.

Is het niet veel beter hen op een rustige manier bin­nen te gele­iden in onze wereld? Hen een gevoel van veili­gheid te geven in pla­ats van hen van alle kan­ten met aller­lei prik­kels te besto­ken?
Kijkt u maar eens naar deze film­pjes en foto’s van puppy’s (Austra­lian Labra­do­odles) van vijf weken waarvoor een zgn. “ver­rijkte omge­ving” is opge­bo­uwd. De puppy’s wor­den gecon­fron­te­erd met diverse prik­kels, leren ver­schil­lende voor­wer­pen en geu­ren (zwijn, geit, vos) ken­nen en krij­gen de kans om zich op ver­schil­lende pla­at­sen te bevin­den: ergens bove­nop, onder of zelfs er bin­ne­nin. En dat moeten zij dan asso­ci­ëren met iets pret­tigs. Op de spe­el­pla­ats wor­den stu­kjes van ver­schil­lende lek­ker­ni­jen ver­bor­gen en de taak van de puppy’s is snuf­fe­len. Kijk zelf maar hoe ont­span­nen ze zijn en hoe hun zin­tu­igen van­zelf op gang komen. Puppy’s (Austra­lian Labra­do­odles) van vijf weken die niet uit hun dak gaan, ron­dren­nen of aan elka­ars oren trek­ken, maar gewoon aan het snuf­fe­len zijn. In de verte is muziek te horen, rustige muziek of een kin­der­pro­gramma waarin de ver­tel­ler met kalme, behe­er­ste stem praat. Som­mige puppy’s ging pal voor de luid­spre­kers zit­ten en zaten als gehyp­no­ti­se­erd te kijken ;-)


Enriched enviroment

Enri­ched enviroment

exploring

explo­ring

getting tired

get­ting tired

where does this music come from

where does this music come from

what is in there

what is in there

I like baloon

I like baloon

i like it

i like it

I prefer children toys

I pre­fer chil­dren toys

I prefer the sea shell

I pre­fer the sea shell

I will eat you...boar

I will eat you…boar

I will sniff that

I will sniff that

I will take that tail with me

I will take that tail with me

inside the box

inside the box

jingle bells jingle bells

jin­gle bells jin­gle bells

Jingle dingle

Jin­gle dingle

Jingle jingle

Jin­gle jingle

through

thro­ugh

milk bottle

milk bot­tle

on the box

on the box

pups exploring

pups explo­ring

SMELLS STRANGE

SMELLS STRANGE

sniff

sniff

something stinks

some­thing stinks

there is something on thet box

there is some­thing on thet box

under cupboard

under cup­bo­ard

under cupboard

under cup­bo­ard

we hounted the boar

we houn­ted the boar

we like the voince coming out of that box

we like the voince coming out of that box

what if I stick my head up there

what if I stick my head up there

what is in that box

what is in that box

what is in there

what is in there

Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl