Puppies zijn geboren!

Zodra wij voor het juiste gene­tisch mate­riaal gezorgd heb­ben– van ouders

met gewen­ste uit­stra­ling en karak­ter, moeten we niet ver­ge­ten dat dit slechts het begin

is van onze weg. De genen kun­nen in feite “inge­scha­keld” of “uit­ge­scha­keld” woer­den, afhankelijk

van de invlo­eden van het milieu. Zo is het heel goed moge­lijk dat de genen zich ​​als een zeer posi­tieve eigen­schap of zeer onge­wenst — nega­tieve eigen­schap zul­len mani­fe­ste­ren. Het is alle­maal afhan­ke­lijk van hoe de drach­tige teef en haar nako­me­lin­gen gevoed en behan­deld zul­len worden.

De emo­tio­nele en fysieke con­di­tie van de drach­tige teef zal een directe impact heb­ben op

per­so­on­lij­kheid en gezon­dheid van haar nakomelingen .…

Het is vooral belan­grijk om te ontho­uden dat pups van gestre­ste moeders moeilij­khe­den zul­len heb­ben met het terug­ke­ren naar de “nor­ma­li­teit” na het bele­ven van een stres­svolle situ­atie als vol­was­se­nen, ze kun­nen zij ook moeite heb­ben met het zich eigen maken van tra­ining­sma­te­riaal en slech­ter geheu­gen hebben.

Het teefje moet rela­xed zijn, goed gevoed en kalm.

Onde­rzoek toont aan dat rustige, rela­xte teven, teven die vaak aan­ge­ra­akt, aan­ge­ha­ald en

gemas­se­erd wor­den tij­dens de zwan­ger­schap, rustige en ont­span­nen nako­me­lin­gen krij­gen. Pups uit deze nesten vin­den het ook heel fijn om aan­ge­ra­akt te worden.

We kun­nen zeg­gen dat in som­mige opzich­ten het karak­ter van de pups en hun ver­mo­gen om diepe rela­ties aan te gaan al voor hun gebo­orte zich begint te vormen.

Van­daag — 24 mei 2016 (de dag voor de ver­ja­ar­dag van mijn gelie­fde moeder zaliger)

Sijn de pups Fili en Onyx geboren.

Het was een mooie gebo­orte. Fabian heb ik niet naar school gestu­urd  omdat hij zo opge­won­den was, dat hij zich ’s nachts liet wak­ker maken om de gebo­orte mee te kun­nen maken.

Fabian infor­me­erde me over de weeën, veegde de pups schoon, note­erde alle deta­ils, zoals gewicht, kleur, lin­tje (kan ik het straks nog wel lezen?) Heeft zelfs voor de hele week een plan gema­akt wat we met de pups gaan doen.

Mijn lieve jon­gen hielp me het zor­gen voor de kle­in­tjes toen ik met Fila weg moest voor een echo. Hij was geluk­kig en erg opge­won­den door het feit dat hij op school kon opschep­pen over zijn

veran­two­or­de­lijke functie.

En de pups zijn om op te eten, zo lief! Zeer rustig als ik ze oppak om ze te kun­nen wegen.

Ze eten en sla­pen, en dit is de mooiste stilte — dan weet ik dat ze het goed heb­ben, lek­ker warm en hun buik vol.

Op zulke momen­ten leef ik op (al ont­bre­ekt het me niet aan levenslust;))

En het zijn echt mooie momen­ten wan­neer ik een nieuw leven zit te bekij­ken, en me bewust ben van mijn enorme invloed op deze witte, schone bladzijden.

Ik neem pen in de hand en schrijf .…

Australian Labradoodle

Austra­lian Labradoodle

Australian Labradoodle stimulation

Austra­lian Labra­do­odle stimulation

Australian Labradoodle stimulation

Austra­lian Labra­do­odle stimulation

Australian Labradoodle and Fabian

Austra­lian Labra­do­odle and Fabian

Australian Labradoodle Fila and puppies

Austra­lian Labra­do­odle Fila and puppies

Week 2

Hon­den zijn echte “nest” die­ren — na de gebo­orte niet in staat zelfstan­dig te leven en heb­ben zorg nodig om te

over­le­ven. Kor­tom, ze zijn afhan­ke­lijk van hun ouders. Dit in tegen­stel­ling tot “buiten nest” die­ren, zoals paar­den, gan­zen en der­ge­lijke, die kort na hun gebo­orte in staat zijn om zelfstan­dig te func­tio­ne­ren (om te eten en bewe­gen), vaak al een paar uur na de geboorte.

Belan­grijke onder­de­len van hun lichaam werken na de gebo­orte van een pup nog niet. De ogen en oren zijn niet vol­le­dig gevormd — geluid en licht zouden bli­jvende schade kun­nen vero­orza­ken. Ze zijn dicht en zul­len lang­zaam open gaan, om pups gefa­se­erd indi­vi­du­ele prik­kels te verstrekken.

Het ver­krij­gen van de indi­vi­du­ele vaar­di­ghe­den die  de “buiten nest” die­ren al vanaf hun gebo­orte heb­ben, zou hen weken of zelfs maan­den kosten.

Voor de “buiten nest” die­ren heeft het een enorm maat­schap­pe­lijk bete­ke­nis, omdat ze vanaf het moment van de gebo­orte kwets­baar zijn en daarom moeten ze in een korte tijd een beeld van hun moeder “inprin­ten”. Ze moeten leren om alles wat niet hun moeder is te wan­tro­uwen. Het omke­ren van het inprin­ting pro­ces is bijna onmogelijk.

Nest” die­ren zijn de eer­ste maan­den van het leven onder toezicht en zorg van hun moeder, van­daar dat ze hun angst pas later ontwik­ke­len. De angst zou onge­rech­tva­ar­digde reac­tie van het orga­ni­sme zijn, omdat deze die­ren niet de fysieke capa­ci­teit heb­ben om te vech­ten of te vluch­ten. Om deze reden is de periode, waarin de sociale bin­ding ont­staat, veel lan­ger en flexibeler.

Ech­ter, ook bij “buiten nest” die­ren zien we een periode, de “kri­tieke periode socia­li­sa­tie” gena­amd, die ein­digt op moment dat het dier volle capa­ci­teit om te vluch­ten of zich tegen dre­igend gevaar kan ver­de­di­gen, bere­ikt. Na deze periode zal alles wat nie­uwe is een poten­ti­ële bedre­iging vor­men en dus een natu­ur­lijke reac­tie op deze sti­muli zal angst zijn.

Gezien het boven­sta­ande, begin­nen wij bij de Hairy Pas­sion met pup­pies al vanaf hun gebo­orte te werken.

Pups van Fili zijn prach­tig. Ze zijn ook sterk “vocaal” aan­ge­legd, ze geven een hoge toon geluid, ook wel bekend als ‘alarm-call”.

Dit geluid heeft een belan­grijke taak — om hun moeder te roepen. Wat is inte­res­sant is, pup­pies zijn in staat om dit geluid direct na de gebo­orte te pro­du­ce­ren. Hun moeder her­kent het en is in staat erop te reage­ren al direct na de gebo­orte van de meeste pups.

Fili is een goede moeder — zit met pups de hele tijd, likt hun buiken (de pups kun­nen nog niet zelfstan­dig hun ontla­sting kwijt, ze moeten door het lik­ken gehol­pen wor­den). Ze houdt het mand schoon door het eten van uitwerp­se­len van pups. Het kan heel vies lij­ken, maar ik ben blij dat ze het doet;) Pups voelen zich veilig zijn warm, ze zijn verza­digd, krij­gen vol­do­ende slaap en rust.

De pups heb­ben iets onge­wo­ons is wat ik navi­ga­tie­sy­steem noem. Ze kun­nen niets zien.

Dus hoe weten ze hun moeder te vin­den? Aan de zij­kan­ten van de neus­ga­ten heb­ben ze warmte “sensoren”,

wan­neer ze moeder wil­len vind­dra­aien ze met hun kopje in het rond, tot­dat zij de warm­te­bron vin­den. Wan­neer ze deze vin­den, kru­ipen ze in de rich­ting. Dus soms ook naar mij;))

Fili wordt in haar gevoed, zodat ze niet te vaak eruit hoeft – pups heb­ben haar warmte nodig.

Wist u dat melk van een teef colo­strum bevat? Waar­schijn­lijk wel. Colo­strum werkt als een soort vaccin

- het zal pups resi­stent maken tij­dens hun eer­ste leven­swe­ken. Ziekte, waar Fila resi­stent voor is, zul­len ook de pups resi­stent voor zijn. Ech­ter, de voor­de­len van colo­strum heb­ben pups alleen de eer­ste 12–18

uur na de gebo­orte. Waarom? Nu, de dar­men­wan­den van de pups zijn dan “open” en de mole­cu­len van het colo­strum pas­se­ren darm­wand en komen zo in het lichaam. Zo kun­nen ze het immu­un­sy­steem sti­mu­le­ren. Na deze periode is het onmo­ge­lijk. Darm­wan­den gaan dicht waar­door colo­strum mole­cu­len in de dar­men bli­jven en uite­in­de­lijk ver­te­erd worden.

Het is daarom belan­grijk om de pups moeder­melk al vanaf het begin van hun leven te laten drinken.

Pups zie­ner in deze periode grap­pig uit. Delen van hun lichaam sprin­gen op en neer als popcorn. Deze tril­lin­gen zijn zeer noodza­ke­lijk voor de goede ontwik­ke­ling. Zo tra­inen pup­pies hun spie­ren. Dit feno­meen wordt actieve slaap gena­amd, waar­bij de her­se­nen elek­tri­sche impul­sen ontvan­gen waar­door tege­lij­ker­tijd het samen­krim­pen van indi­vi­du­ele spie­ren pla­ats vindt.

Het is zeer belan­grijk dat de pup vanaf het alle­re­er­ste begin op een juiste manier gesti­mu­le­erd wordt

zodat het kan uit­gro­eien tot een sta­biele vol­was­sene hond. Het sleu­tel­wo­ord is in dit geval de juiste stimulatie.

Dit bete­kent dat de prik­kels die puppy aan­ge­bo­den wor­den van juiste inten­si­teit en geschikt voor zijn ontwik­ke­lings­fase zijn. Te veel prik­kels of incor­rect aan­ge­bo­den zul­len helaas het tege­no­ver­ge­stelde effect heb­ben. Dus op moment de pups pie­pen op zoek naar de tepel moet wij niet ingrijpen.

We moeten hen een kans bie­den om de tepel zelf te bere­iken — een gema­tigde stress is voor de pup­pies zeer noodza­ke­lijk. Vanaf het alle­re­er­ste begin leren ze omgaan met fru­stra­tie. Moede­rin­stinct in mij zegt – help hem, maar je moet altijd rede­lijk bli­jven — pup­pies leren op die manier. Deze lichte stress zal een gun­stig effect voor hen heb­ben, tot het einde van hun leven.

Van 3de tot 16de  dag zijn wij bij de Hairy Pas­sion bezig met Vro­ege Neu­ro­lo­gi­sche Sti­mu­la­tie. Car­men Bat­ta­glia zegt: “Het neu­ro­lo­gi­sche sti­mu­le­ren van een puppy tij­dens de neo­na­tale periode kan de pup veran­de­re­ren voor de rest van zijn leven ”

Er zijn 5 oefe­nin­gen die wor­den uit­ge­vo­erd in deze periode, maar ver­geet niet om tijd van de uitvo­ering ervan niet lan­ger dan 5 secon­den per oefe­ning te laten duren. Anders zijn de pups teveel gestimuleerd.

Deze oefe­nin­gen zijn:

  1. Het aan­ra­ken met de stok tus­sen de kus­sens van de poten (sti­mu­la­tie door aan­ra­king – het zenuw­stel­sel wordt “wak­ker gemaakt”)
  2. Puppy met het hoofd omhoog (bloed stro­omt uit de her­se­nen, neu­ro­lo­gisch systeem her­kent het en pompt bloed omhoog naar de her­se­nen om het even­wicht te bewaren.
  3. Puppy met het hoofd naar bene­den (de her­se­nen krij­gen nu te veel bloed, neu­ro­lo­gisch systeem werkt nu op een andere manier, krijgt met een ​​ander pro­bleem te maken)
  4. Puppy op zijn rug leg­gen (de meeste pups vin­den het niet leuk, het zenuw­stel­sel wordt geprovoceerd)
  5. Het pla­at­sen van de pup op een koude hand­doek (puppy zal duide­lijk laten mer­ken dat hij een der­ge­lijke situ­atie niet leuk vindt,  neu­ro­lo­gisch systeem zal reage­ren op deze veran­de­ring van temperatuur)

Der­ge­lijke oefe­nin­gen heb­ben de vol­gende voordelen:

Ver­be­terde werking van het hart (het ritme van het hart )

Hart snel­ler laten kloppen

Ver­ster­king van bijnieren

Meer stres­sto­le­ran­tie

Ver­ho­ogde weer­stand tegen ziekten

Je moet altijd in gedach­ten houden: meer is niet beter !!!

foto’s:

 

Labradoodle smells

Labra­do­odle smells

Labradoodle Sleep

Labra­do­odle Sleep

Labradoodle and Guests

Labra­do­odle and Guests

Labradoodle smells

Labra­do­odle smells

WEEK 3

De derde leven­sweek wordt bij pups de over­gang­spe­riode geno­emd. Het is een toepas­se­lijke naam, want in één korte week trans­for­me­ert puppy van een hul­pe­loos zuige­ling in een echte peu­ter, die ziet, hoort, loopt en spe­elt. Wij schri­jven deze tijds­be­stek­ken, waar we nu over pra­ten, aan perio­des toe, die in prin­cipe toch rede­lijk facul­ta­tief zijn.

Weten­schap­pers heb­ben gepro­be­erd om beha­vio­rale mar­kers, die het begin­punt en het eind­punt van de ontwik­ke­ling­spe­rio­des, te gebru­iken. Deze zul­len per ras ver­schil­len, maar ook bin­nen één nest zul­len pup­pies anders ontwik­ke­len. Je moet op de pups lette om te weten in welke ontwik­ke­lings­fase deze zich nu bevindt.

Ter­wijl bijna alle van de pups van Fili hun ogen open­den, had er een van deze 4 dagen vertraging.

De over­gang­spe­riode begint wan­neer de ogen open gaan en ein­digt wan­neer pup­pies gelu­iden begin­nen te horen. Wan­neer de pup­pies horen en zien kun­nen ze begin­nen om de sociele ban­den te ontwik­ke­len en gaan de vol­gende fase van ontwik­ke­ling in, en dat is socia­li­sa­tie. Pup­pies begin­nen elkaar te bij­ten en samen spelen.

Onge­veer 16–17 dag kun­nen pup­pies zelf hun beho­eftes doen. Het is onge­veer de tijd dat ze begin­nen te lopen. Omdat ze een sterk instinct voor scho­on­heid heb­ben, komt het goed uit, ze lopen dus weg van hun “bed”.

Lang­zaam komen bij hen tan­den uit.  Hun moeder is dan niet graag bij ze. Het irri­te­ert haar wan­neer de pups haar bijten.

Geluk­kig raken pup­pies geïn­te­res­se­erd in hun eten. Ze heb­ben nog niet door dat het hun “voor­kant” is dat eet;)) en kru­ipen hele­maal op hun bord. Ze zijn erg entho­usiast, maar weten niet pre­cies wat te doen.

Als zuige­lin­gen gebru­iken pup­pies slechts één type geluid, van welke het taak is om de aan­dacht te vesti­gen op zich­zelf. Als ze in de periode van over­gang komen voca­li­se­ren ze op ver­schil­lende manie­ren, ze leren ook blaf­fen. Daar­na­ast ontwik­kelt de non-verbale com­mu­ni­ca­tie – ze kun­nen met hun sta­art kwispelen.

Aan het einde van deze periode mer­ken wij dat onze pups zijn geëvo­lu­eerd van bre­ek­bare “exten­sies ‘van hun

moeder tot jonge bel­ham­mels, die over alle beno­digde vaar­di­ghe­den beschik­ken om in de fase van socia­li­sa­tie bin­nen te stappen.

 

Labradoodle enriched environment

Labra­do­odle enri­ched environment

Labradoodle Fabian rulez

Labra­do­odle Fabian rulez

Labradoodle and first food

Labra­do­odle and first food

Labradoodle and other dogs

Labra­do­odle and other dogs