De puppies bij hun nieuwe baasjes. Australian Labradoodle — Jack in Nederland!


“Jack is een fan­ta­sti­sche hond en een echt gezin­slid. Wij zijn erg geluk­kig met Jack en heb­ben erva­ren hoe belan­grijk het is om een hond van een pro­fies­sio­nele fok­ker te heb­ben. De bege­le­iding voor Jack en de aan­sta­ande fami­lie is beter dan we had­den mogen ver­wach­ten. En de hulp en belang­stel­ling blijft beschik­baar nu Jack bij ons is. Jack is een slimme hond, maar ook lief en gezel­lig. En Jack doet ont­zet­tend z’n best om het goed te doen.“