In onze fokkerij is er een klein wonder gebeurd — er zijn Australian Labradoodle pups geboren

Fili­gree of onze Kle­ine Verassing

De best moge­lijke van de hele wereld. Fila ver­ba­ast me altijd met haar inner­lijke rust. Als ze een mens was zou ik er zeker van dat ze aan yoga doet of medi­te­ert. Serieus. Kij­ken naar haar gedrag voor, tij­dens en na beval­ling is als het kij­ken naar het natu­ur­lijke gedrag van wilde die­ren op Natio­nal Geo­gra­phic. Ze weet gewoon instinc­tief hoe ze haar adem moet behe­ren, hoe te bewe­gin­gen om pijn vero­orza­akt door weeën te ver­lich­ten (die vele uren voor de gebo­orte al voor­ko­men). Ina­de­men.…. Uitademen.….…

Eer­lijk gezegd , niet alle vro­uw­tjes zijn zo. Som­mige ade­men zwaar een paar dagen voor de gebo­orte, schop­pen, ver­to­nen angst die natu­ur­lijk niet slecht is — heel natu­ur­lijk zelfs. Maar kij­ken naar Fili hoe zij het alle­maal doet is ver­ba­zin­gwek­kend. Ze wacht gewoon. Een paar dagen voor de gebo­orte bewe­egt zij min­der, sla­apt veel en wacht gewoon rustig af. Kij­ken naar haar .… onbe­ta­al­baar. De nacht voor de gebo­orte kwam naar bij mij in bed. Ze zat erop, was kalm. Ik heb haar een ont­span­nende mas­sage gege­ven. Ik wist toen al dat ze onder­steu­ning kwam zoeken. Tij­dens de beval­ling werkte Fili zon­der stress en angst mee. De beval­ling duurde 3 uur. Het leek erop dat ook alle pups haar kalmte over­na­men. Ze waren rustig en ontspannen.

Fabian heeft hie­rvoor zijn vakan­tie bij oma Ela laten schie­ten toen bleek dat het tijd geko­men is. Hij zeite­gen me dat ik hem­niet moet dwin­gen te ver­trek­ken en vervol­gens vroeg hij: “Zul je me niet dwin­gen?” Hij heeft de hand­do­eken, warm water fles­sen en stuk­ken draad voor­be­reid. Hij had zijn eigen latex hand­scho­enen. Ik mocht hem niet meer Fabian noemen. “Nu ben ik die­re­narts Jan’. “Heer Jan, een hand­doek alstu­blieft, een schaar, pla­ats alstu­blieft voorzich­tig de pup­pies in een doos”. Heer Jan heeft aan­ge­to­ond een zeer goede assi­stent te zijn, hoewel hij nog ste­eds moeilijk kan begrij­pen dat pups niet gek­nuf­feld en op han­den gedra­gen mogen wor­den, dat je moet wach­ten tot­dat ze een beetje gegro­eid zijn.…

Five little hearts

Five lit­tle hearts

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

VIDEO BELOW

WEEK 1

Beste fami­lies!
Deze week stond in het teken van warmte en gro­eiende buikjes. Mama zorgt zeer goed voor ons. Ons baasje ver­warmt ons kamer­tje omdat we nog ste­eds niet in staat zijn om de tem­pe­ra­tuur van ons lichaam te rege­len. Mama ver­warmt ons met haar lichaam. Ons baasje weegt ons om te chec­ken of ons gewicht juist toene­emt. We moeten ons gewicht in een week ver­dub­be­len — dat zegt zij.
Ons baasje begon rare oefe­ning op ons ver­rich­ten, gena­amd vro­ege neu­ro­lo­gi­sche sti­mu­la­tie. Meer hie­ro­ver in arti­kel Early Neu­ro­lo­gi­cal Sti­mu­la­tion — Car­men Bat­ta­gila . Ver­ta­ald in het Pools kunt u het arti­kel lezen over de vro­ege neu­ro­lo­gi­sche sti­mu­la­tie — ver­ta­ald door A. Kło­siń­ski
Vro­ege neu­ro­lo­gi­sche sti­mu­la­tie helpt bij het bouwen van een immuun zenuw­stel­sel bij pups .
Voor­de­len van sti­mu­la­tie:
Er zijn vol­gende voor­de­len van de neu­ro­lo­gi­sche sti­mu­la­tie tij­dens vro­ege ontwik­ke­ling waar­ge­no­men:
1.Verbetering van de werking van de hart­ka­mers
2.Versterking van het blo­ed­som­loop.
3.Versterking van de adre­na­line afsche­idende klie­ren .
4.Verbetering van de stress­be­sten­di­gheid
5.Betere weer­stand tegen ziek­ten .
In de prak­tijk bete­kent dit voor ons dat wijn soms in 5 ver­schil­lende posi­ties verkeren:

Head down

Head down

Head up

Head up

On the back

On the back

paws being tickled - sensory stimulation

paws being tic­kled — sen­sory stimulation

Cold towel thermal stimulation

Cold towel ther­mal stimulation

Ech­ter , ons baasje zegt dat de voor­de­len groot zijn, maar met de sti­mu­la­tie moet je niet over­dri­jven en alle oefe­nin­gen die zij uitvo­ert duren slechts 3 secon­den . Hoe snel het gaat kunt U zien op een van de video’s .
Als ons baasje met de tijds­duur van deze oefe­nin­gen zou over­dri­jven, of andre aan­raak oefe­nin­gen zou toepas­sen, zou ons zenuw­stel­sel ontre­geld raken .
Ons baasje zegt dat het belan­grijk­ste is dat we ons nu veilig voelen .
Natu­ur­lijk is het moge­lijk om ons te aaien als we bij mama zijn. Door aan­ra­king bouwen wij voor ons het beeld van onse­igen lichaam . Maar dit mag ook niet over­dre­ven zijn.
Hier zijn onze foto’s en video’s ;)

Australian Labradoodle mama

Austra­lian Labra­do­odle mama

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

VIDEO

EARLY NEUROLOGICAL STIMULATION VIDEO

PUPPIES SLEAPING, MILKING VIDEO

WEEK 2

Ons baasje grapt, dat we nu als echte hon­den begin­nen er uit te zien. Som­mi­gen van ons open hun ogen. Som­mi­gen begin­nen te spe­len. Dit acti­vi­teit duurt onge­veer 30 secon­den , en dan val­len we weer in slaap — uite­ra­ard. Onze nagels wor­den gek­nipt , zodat we ons mama niet kun­nen bez­e­ren tij­dens ont­bijt.
Baasje doet­met ons nog ste­eds de oefe­nin­gen voor devro­ege neu­ro­lo­gi­sche sti­mu­la­tie, we vin­den het niet erg . Wij zijn zeer ont­span­nen tij­dens deze oefe­nin­gen .
Ze sla­apt nog ste­eds bij ons, dus som­mi­gen van ons kru­ipen op haar matras. Op deze wijze prin­ten wij in onze hoofdjes het patroon van men­se­lijke geur . De eer­ste herin­ne­ring van de men­se­lijke warm­te­bron .
Tro­uwens, soms ruiken wij vre­emde din­gen: uien , aar­dap­pe­len , kno­flook , kru­iden, blo­emen , kaneel , aarde , kat­ten — alle geu­ren ver­bor­gen in kle­ine fle­sjes .
We doen haast niets en ver­bin­din­gen in onze her­se­nen komen wel tot stand .
Ons baasje bere­idt ons voor op een mas­sage ses­sies . Wan­neer we met ons moeder lig­gen wor­den wij voorzich­tig aan­ge­ra­akt op ons buik , poten , zij , oor­tjes .
Baasje zegt dat niet gesti­mu­le­erde pups 30 % min­der ver­bin­din­gen in de her­se­nen heb­ben dan degene die wel gesti­mu­le­erd wor­den al in de acht­ste levensweek.

Hier zijn onze foto’s en video :

SCENT SAMPLES:

scent samples

scent sam­ples

OTHER:

Australian Labradoodle puppies and scent stimuli

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies and scent stimuli

Australian Labradoodle puppies and scent stimuli

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies and scent stimuli

Australian Labradoodle puppies and scent stimuli

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies and scent stimuli

Australian Labradoodle puppies and scent stimuli

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies and scent stimuli

Australian Labradoodle puppies and scent stimuli

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies and scent stimuli

Australian Labradoodle puppies and scent stimuli

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies and scent stimuli

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

VIDEOS:

LABRADOODLE PUPPIES AND FABIAN

AUSTRALIAN LABRADOODLES AND SCENTS

Week 3

Er is veel gebeurd in de afge­lo­pen week . Oh zoo­ooo veel . Ten eer­ste , we open­den onze oren en Edith heeft aan ons de won­dere wereld van gelu­iden gein­tro­du­ce­erd . Het was een enorme veras­sing toen de eer­ste gelu­iden die we hoor­den het geluid van het pre­na­tal leven en het geruis van het vruch­twa­ter was . Ons baasje heeft deze opna­mes spe­ciaal voor ons gema­akt , zodat wij in de nie­uwe, fasci­ne­rende wereld lang­zaam en met ver­tro­uwde gelu­iden in kon­den stap­pen. Dat we deze nie­uwe wereld met iets veiligs zouden asso­cie­ren .
We wor­den door ons baasje gemas­se­erd met de zoge­na­amde Shan­tala mas­sage. Onze recep­to­ren ontvan­gen nu veel infor­ma­tie over ons lichaam . Mas­sage heeft veel posi­tieve effec­ten , en afhan­ke­lijk van welk deel van het lichaam wordt gemasseerd :

- heeft een posi­tief effect op de inwen­dige orga­nen
– is van invloed op snel­ler her­stel van bescha­digde huid­cel­len
– Ver­be­tert de sto­fwis­se­ling ,
– Ver­be­tert de door­blo­eding in het lichaam
– Nor­ma­li­se­ert de afsche­iding van spij­sver­te­rings­sap­pen
– Ontspant

En wat nog belan­grij­ker is, dank­zij deze mas­sage, ver­werft de hond de moge­lij­kheid om bewust te kun­nen ont­span­nen.
We oefe­nen hook ons even­wicht­sor­gaan en het mid­den­rif. Met welk doel? Zodat we in de toekomst geen reisziekte tij­dens het auto­rij­den kun­nen krij­gen. Als we dan voor het eerst in de auto stap­pen zijn we al er op voor­be­reid en zal deze zon­der stress ver­lo­pen.
We leren nog ste­eds ver­schil­lende geu­ren ken­nen. Ons baasje gedra­agt zich als een echte hon­de­mo­eder en brengt deze mee op haar han­den en haar kle­ren . Ze laat ons eraan snuf­fe­len en zo de wereld te leren kennen .

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies and bells

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies and bells

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies and bells

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies and bells

Australian Labradoodle puppies and smells

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies and smells

Australian Labradoodle puppies and smells

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies and smells

Australian Labradoodle puppies and massage

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies and massage

Australian Labradoodle puppies and massage

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies and massage

Australian Labradoodle puppies and massage

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies and massage

Australian Labradoodle puppies and kid

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies and kid

Australian Labradoodle puppies and kid

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies and kid

Australian Labradoodle puppies and kid

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies and kid

Australian Labradoodle puppies and kid

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies and kid

Australian Labradoodle puppies and kid

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies and kid

Australian Labradoodle puppies and kid

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies and kid

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

VIDEO:

SCENT EXERCISES

MASSAGE SESSION

Week 4

Ons baasje zegt dat we deze week flink vooru­it­gang heb­ben gebo­ekt.
De hele tijd wor­den we door haar gemas­serd en onder­wor­pen aan de even­wicht­sor­gaan en mid­den­rif oefe­nin­gen , zodat we in de toekomst geen reisziekte zul­len krij­gen .
Nu luiste­ren naar een hele­boel ver­schil­lende harde gelu­iden . Ons baasje gebru­ikt een moeilijk woord HABITUATIE, wat gewen­ning aan een sti­mu­lans bete­kent. Ze zegt dat de gelu­iden op een zoda­nig afstand afge­spe­eld moeten wor­den zodat de inten­si­teit ervan ons niet afschrikt . Dus zo, dat we gelij­ma­tig aan de sti­mu­lan­sen kun­nen wen­nen. Dit in tegen­stel­ling tot de gevo­eli­gheid voor een sti­mu­lans ofte­wel situ­atie waarin een bepa­alde prik­kel ons afschrikt en zich in ons geheu­gen ingra­aft zodat we in de toekomst last zouden kun­nen krij­gen met fobieen die daaruit kun­nen voor­tvlo­eien.
Dus luiste­ren wij naar : vuur­werk , stor­men, geluid van de zee , het geluid van ver­schil­lende die­ren (apen , blaf­fende hon­den , oli­fan­ten , leeu­wen , wolven, beren , vogels , gie­ren , uilen , grom­mende en blaf­fende hon­den ) vrach­twa­gens , poli­tie en ambu­lance sire­nes , ver­keer , heli­kop­ters , vlieg­tu­igen , schre­eu­wende kin­de­ren , gewe­er­scho­ten .
We zijn begon­nen met explo­re­ren van de andere kamers bin­nen­shuis. Ons baasje gaf ons vre­emde voor­wer­pen — fles­sen die vre­emde gelu­iden pro­du­ce­ren. Dit was heel erg leuk!.
Er is een kle­ine jon­gen, die met ons leuke spel­le­tjes spe­elt .Hij ons ver­schil­lende gelu­iden horen en mas­sert ons. Alles erg lang­zaam omdat wij deze week ook al veel gerust en gesla­pen heb­ben.
Wij nodi­gen u uit om foto’s en video te bekijken ;)

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

VIDEO

LABRADOODLES AND DIFFERENT NOISES

LABRADOODLES AND NOISES 2

LABRADOODLE NOISES

FABIAN MASSAGING PUPPIES

LABRADOODLE PUPPIES AND NOISES

Week 5

We luiste­ren nog ste­eds naar ver­schil­lende gelu­iden : gebro­ken glas , gil­lende vro­uwen , man­nen , kin­de­ren , dicht­sla­ande deu­ren , storm , auto-ongelukken , viool ( er wordt erg vals gespe­eld ) , toete­rende auto’s , etc. Alles klinkt erg inte­res­sant en ons baasje voert het gelu­id­sni­veau lang­zaam ste­eds weer op. Nog ste­eds wordt ons mid­den­rif geo­efend , zodat we later geen reisziekte krij­gen. En we wor­den nog ste­eds dage­lijks gemasseerd.

Van­daag zijn onze nagels gek­nipt, ze waren al vre­se­lijk lang.

We begon­nen met de andere hon­den in het huis ken­nis te maken we leren ste­eds ver­schil­lende, nie­uwe geu­ren kennen.

Ons baasje heeft iets nie­uws, name­lijk de ver­rijkte omge­ving geïn­tro­du­ce­erd . Iets dat eruit ziet als een enorme puin­hoop , maar het is voor ons erg belan­grijk en leerzaam.
Ten eer­ste , op die manier leren we ver­schil­lende textu­ren te ken­nen, van ver­schil­lende mate­ria­len . Wij los­sen eenvo­udige pro­ble­men op. Hoe klim je op een doos, en hoe klim je er weer af ? Wat zit er in de emmer ? We lopen op ver­schil­lende oppe­rvlak­ken . Soms valt er een fles om of een bro­er­tje loopt er tege­naan, en dan hoor je een nieuw geluid .
We leren om rustig te reage­ren op der­ge­lijke situ­aties .
Dank zij deze oefe­ning krij­gen we zelfver­tro­uwen , leren onszelf te red­den . We bere­iden ons voor op wat ons in de toekomst te wach­ten staat, als we voor het eerst naar buiten gaan .
Een der­ge­lijke omge­ving is heeft ook een ander belan­grijk aspect – het werkt rust­ge­vend. Hon­den heb­ben – dat zegt ons baasje — een uit­ste­kende reuk­zin­tuig, en dank zij deze, dus door het gebruik van het zeer fijne gere­ed­schap dat wij heb­ben, onze neus, kal­me­ren we en wor­den we rustig .
Dit is waarom ons baasje ver­schil­lende lek­ker­ni­jen ver­bor­gen heeft in onze “spe­el­tuin”. Wę snuf­fe­len, zoeken, vin­den deze en val­len heel snel in slaap voor de komende 2–3 uur .

* Snuf­fe­len , kau­wen en lik­ken heeft een kal­me­rend effect . Ach­ter een bal ren­nen of actieve spel­le­tjes ver­ho­gen het adre­na­line niveau, die om auto­ma­tisch te zak­ken tot 1 week tijd nodig heeft. Het is door snuf­fe­len, kau­wen en lik­ken dat onze hon­den rustig zijn . Inten­sieve acti­vi­te­iten zul­len ertoe bij­dra­gen, dat een pup niet meer zal weten hoe met zijn ener­gie om te gaan. Moeten wij onze hon­den toestaan om te ren­nen, appor­te­ren ? Ja, maar heel kort , en hierna moet je de hond een heer­lijke kluif geven waar hij eraan kan kau­wen. Een hond moet onge­veer 30 minu­ten tot 1 uur per dag kauwen .

Hier zijn onze foto’s en video’s :

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Australian Labradoodle and kids

Austra­lian Labra­do­odle and kids

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Australian Labradoodle and kids

Austra­lian Labra­do­odle and kids

Australian Labradoodle and kids

Austra­lian Labra­do­odle and kids

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

AUSTRALIAN LABRADOODLE AND CHILD

AUSTRALIAN LABRADOODLE PUPPIES AND AUNT NESSIE

LABRADOODLE PUPPIES RELAXING

LABRADOODLE PUPPIES TIRED AFTER EDUCATIONAL GAMES

WEEK 6

Deze week kwa­men we een hele­boel men­sen tegen en gaven we veel doodle zoenen weg. Van ons baasje krij­gen we nog ste­eds de ver­rijkte omge­ving met ver­schil­lende gelu­iden voor­ge­scho­teld. We leren de ver­schil­lende kamers ken­nen en ein­de­lijk gin­gen we naar bene­den waar­door ons ver­ken­nings­ge­bied ver­gro­otte. Maar uite­ra­ard wor­den we nog ste­eds gemas­se­erd. Onze omge­ving veran­dert ste­eds waar­door we leren dat veran­de­ring
goed is. Veran­de­ring is veilig.

Australian Labradoodle and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odle and enri­ched environment

Australian Labradoodle and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odle and enri­ched environment

Australian Labradoodle and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odle and enri­ched environment

Australian Labradoodle and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odle and enri­ched environment

Australian Labradoodle and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odle and enri­ched environment

Australian Labradoodle and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odle and enri­ched environment

Australian Labradoodle and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odle and enri­ched environment

Australian Labradoodle and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odle and enri­ched environment

Australian Labradoodle and people

Austra­lian Labra­do­odle and people

I JESZCZE:

Australian Labradoodle and people

Austra­lian Labra­do­odle and people

Australian Labradoodle and people

Austra­lian Labra­do­odle and people

Australian Labradoodle in new environment

Austra­lian Labra­do­odle in new environment

Australian Labradoodle and people

Austra­lian Labra­do­odle and people

Australian Labradoodle and people

Austra­lian Labra­do­odle and people

Wideo

LABRADOODLE PUPPIES AND ENRICHED ENVIRONMENT

ENRICHED ENVIRONMENT

LABRADOODLES AND FIRST ADVENTURE WITH VACUM CLEANER

PUPPIES AND HAIR DRYER

WEEK 7

Het was een leuke week. Week van exploratie.

Ons baasje ver­telt ons dat tot­dat we 7 weken oud zijn moeten wij onze pootjes gezet heb­ben op 7 ver­schil­lende oppe­rvlak­ken. Hie­rvoor heeft ons baasje voor ons een tun­nel gebo­uwd.
Daar zie je steen, zand, gras, kun­st­stof, hout, metaal, rub­ber, enz.
Ze ver­stopt daar ver­schil­lende snacks voor ons, zodat het ver­ken­nen echt fan­ta­stisch is!

Wij wor­den ste­eds door nie­uwe men­sen bez­ocht: vro­uwen, man­nen, kinderen.

We tra­inen al in onze transportkooien.

Nog ste­eds met ple­zier spe­len we in de geo­r­ga­ni­se­erde ver­rijkte omgeving.

Hier zijn onze films en foto’s:

Labradoodle puppies and bench

Labra­do­odle pup­pies and bench

Labradoodle puppies and bench

Labra­do­odle pup­pies and bench

Labradoodle puppies watching TV

Labra­do­odle pup­pies wat­ching TV

Labradoodle puppies

Labra­do­odle puppies

Labradoodle puppies

Labra­do­odle puppies

Labradoodle puppies and people

Labra­do­odle pup­pies and people

Labradoodle puppies

Labra­do­odle puppies

Puppies and educational field

Pup­pies and edu­ca­tio­nal field

Puppies and educational field

Pup­pies and edu­ca­tio­nal field

Puppies and educational field

Pup­pies and edu­ca­tio­nal field

Puppies and educational field

Pup­pies and edu­ca­tio­nal field

Puppies and educational field

Pup­pies and edu­ca­tio­nal field

Labradoodle puppies and people

Labra­do­odle pup­pies and people

Labradoodle puppies and people

Labra­do­odle pup­pies and people

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

educational field

edu­ca­tio­nal field

VIDEO

AUSTRALIAN LABRADOODLES AND SOME KITCHEN STUFF:)

LABRADOODLE PUPPIES OUTSIDE;)

LABRADOODLE PUPPIES FIRST TIME OUTSIDE

LABRADOODLE PUPS ENRICHED ENVIRONMENT

WEEK 8

Wij ont­mo­eten veilige hon­den. Groot en klein net als wij. We gaan naar buiten als regent en don­ker is. Ons baasje neemt ons mee naar buiten om naar de gelu­iden van de straat te luiste­ren, naar een tank­sta­tion, om naar de gelu­iden van een snel­weg te luiste­ren. We bez­oeken het bos, we waren ook bij een meer. We rij­den veel in een auto.

Het is voor ons zeer belan­grijk (zegt ons baasje) dat we alle gelu­iden eerst van een veilige afstand horen.

Labradoodle pups at the lake

Labra­do­odle pups at the lake

Labradoodle pups at the lake

Labra­do­odle pups at the lake

Labradoodle pups in the rain

Labra­do­odle pups in the rain

Labradoodle pups at the lake

Labra­do­odle pups at the lake

Labradoodle pups at the lake

Labra­do­odle pups at the lake

Labradoodle pups solving problems

Labra­do­odle pups solving problems

Labradoodle pups and noises

Labra­do­odle pups and noises

Labradoodle pups at night

Labra­do­odle pups at night

Labradoodle pups in a horse stable

Labra­do­odle pups in a horse stable

Labradoodle pups in a horse stable

Labra­do­odle pups in a horse stable

Labradoodle pups in a horse stable

Labra­do­odle pups in a horse stable

Labradoodle pups in a horse stable

Labra­do­odle pups in a horse stable

Labradoodle pups in a car

Labra­do­odle pups in a car

Labradoodle pups meeting bicycle

Labra­do­odle pups meeting bicycle

Labradoodle pups meeting other dogs

Labra­do­odle pups meeting other dogs

Labradoodle pups meeting other dogs

Labra­do­odle pups meeting other dogs

Labradoodle pups meeting other dogs

Labra­do­odle pups meeting other dogs

Labradoodle pups meeting other dogs

Labra­do­odle pups meeting other dogs

Labradoodle pups meeting fisherman

Labra­do­odle pups meeting fisherman

Labradoodle pups meeting other dogs

Labra­do­odle pups meeting other dogs

Labradoodle pups and street noices

Labra­do­odle pups and street noices

VIDEO:

AUSTRALIAN LABRADOODLE AND DING DONG

LABADOODLE PUPPIES AND THE STREET NOISE

—————————————————————
Wlo­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl

, , , ,