Australian Labradoodle van de Wlochata Pasja — een stuk uit de nederlandse pers

Enkele weken gele­den ver­scheen er in de locale pers een stuk over een van
onze hon­den, welke in een instel­ling voor auti­sti­sche patien­ten inge­zet
wordt.
Wij zijn erg trots op de door ons gro­ot­ge­brachte hond en zijn huidige
eige­na­ars, die erg veel werk in hem gesto­ken heb­ben en hem voor dit werk
klaar heb­ben gestoomd.

Hier de boven­ge­no­emde artikel:

The­ra­pie­hond Maz­zel Tov weer­spie­gelt het zelfvertrouwen

Licht­bruin, lan­gha­rig, krul­len en een vro­lijke snuit. Labra­do­odle Maz­zel Tov is inmid­dels het oogap­pel­tje van het Spec­trum, woon­wer­kvo­orzie­ning voor auti­sme. Ortho­pe­da­goge Hel­mine Poleij zet de spe­ciaal getra­inde hond in om een posi­tieve bij­drage te leve­ren aan het welzijn van men­sen met een auti­sme spec­trum sto­or­nis. En met succes.

DOOR TIMO VAN DE KASTEELE

Men­sen met een vorm van auti­sme heb­ben vaak moeite met sociale inte­rac­tie en het uiten van gevo­elens. “Goed getra­inde hon­den kun­nen hel­pen om de inte­rac­tie met ande­ren te bevor­de­ren”, ver­telt Hel­mine Poleij. “Ook stijgt in veel geval­len het zelfver­tro­uwen wan­neer de hond naar zijn baasje luistert.” De ortho­pe­da­goge nam vie­rvo­eter Maz­zel Tov in eer­ste instan­tie in huis voor haar zesja­rige ple­eg­zoon. Hij heeft een vorm van auti­sme en diverse ang­st­sto­or­nis­sen. “Eén daarvan is angst voor grote hon­den”, gaat Hel­mine ver­der. “In eer­ste instan­tie was het mij te doen om die angst te door­bre­ken. En dat is gelukt. Boven­dien had Maz­zel een posi­tief effect op zijn zelfver­tro­uwen. Vanuit die erva­ring heb ik op de afde­ling het idee van een ‘the­ra­pie­hond’ voorgesteld.”

Zelfver­tro­uwen
Het idee van de the­ra­pie­hond werd door het team van het Spec­trum met open armen ontvan­gen. Zodo­ende loopt de één­ja­rige Maz­zel Tov nu iedere dins­dag rond op de afde­ling. Hel­mine zet Maz­zel Tov in bij indi­vi­du­ele bege­le­iding van men­sen met een auti­sme spec­trum sto­or­nis. “Eén van mijn cli­ën­ten gaat iedere week samen met mij en Maz­zel wan­de­len. Samen met haar ben ik bezig om een module te schri­jven, zodat ik Maz­zel straks kan inzet­ten als therapiehond.”

Het doel van de wan­de­ling is zelfver­tro­uwen opbo­uwen bij de cli­ënt. “Men­sen met een vorm van auti­sme heb­ben vaak een laag zelfbe­eld en daar­door weinig zelfver­tro­uwen”, legt Hel­mine uit. “Een wan­de­ling met een hond is uiter­mate geschikt om dat zelfver­tro­uwen op te bouwen. Onder­weg kom je tal van onver­wachte situ­aties tegen. Situ­aties waar­bij je snel moet anti­ci­pe­ren.” Hel­mine noemt als voor­be­eld een loslo­pende hond die met een rot­gang komt aan­ge­rend. “In der­ge­lijke situ­aties moet je laten blij­ken dat jij de baas bent. En dat is nu net wat men­sen met auti­sme vaak moeilijk vin­den. Een hond luistert immers alleen als je ‘m recht­stre­eks bena­dert en duide­lijk toespre­ekt. Lukt dat, dan gro­eit het zelfver­tro­uwen en zakt de span­ning van de schouders.”

Cri­te­ria
Niet iedere hond is geschikt als the­ra­pie­hond. Hel­mine had vooraf een aan­tal cri­te­ria waaraan de hond moest vol­doen. “Alle­re­erst een anti-allergische hond”, ver­telt Hel­mine. “Mijn part­ner is aller­gisch en aan­ge­zien we Maz­zel in eer­ste instan­tie voor onszelf heb­ben aan­ge­schaft, was dat één van de voor­wa­ar­den. Daar­na­ast moest het een grote, intel­li­gente hond zijn met een gevo­elig karak­ter.” Al die wensen maakte de zoek­tocht er bepa­ald niet mak­ke­lij­ker op. Uite­in­de­lijk werd het een Austra­lian labra­do­odle, dat een kru­ising is tus­sen onder andere een labra­dor en een koning­spo­edel. “Maz­zel heeft het for­maat en karak­ter van een labra­dor en de vacht en intel­li­gen­tie van een poedel. In tegen­stel­ling tot wat veel men­sen den­ken, zijn poedels ont­zet­tend intelligent.”

Tra­ining
Maar met alleen het juiste ras ben je er niet. Een the­ra­pie­hond tra­inen kost een hoop tijd en ener­gie. Hel­mine bez­oekt daarom regel­ma­tig met Maz­zel Tov een gedrag­sthe­ra­peut voor hon­den van het Hon­den Ople­idings– en Gedrag­scen­trum Zeeland (HOGZ). “Maz­zel heeft daar leren socia­li­se­ren en werd van jongs af aan getra­ind op prik­kels. Zo wer­den er in zijn bench harde gelu­iden afge­spe­eld. Momen­teel ben ik bezig om Maz­zel te tra­inen dat hij ook op geba­ren reage­ert. Dat vergt de nodige inspan­ning. Het is inmid­dels al wel gelukt om Maz­zel op com­mando rustig te krij­gen.” Rust is heel belan­grijk voor een the­ra­pie­hond. Men­sen met een auti­sme spec­trum sto­or­nis zijn name­lijk over­ge­vo­elig voor prik­kels. “De jonge Austra­lian labra­do­odle kan als het moet heel rustig zijn, maar als zijn baasje een­maal de deur open­zet en geba­art dat het tijd is om te gaan spe­len, weet Maz­zel niet hoe snel hij naar buiten moet. Hij springt als een jonge hond in het rond. “En dat is nu juist zo leuk aan Maz­zel, van karak­ter is hij druk en spe­els, maar hij kan rustig zijn als het moet”, aldus Helmine.

Hel­mine heeft met Maz­zel al de nodige suc­ces­sen bere­ikt. Een van haar cli­ën­ten durft niet goed zelfstan­dig zijn kamer te ver­la­ten. “Drem­pe­lvrees zien we vaker bij men­sen met een vorm van auti­sme. Maz­zel trekt ze sim­pel­weg over de streep. Cli­ën­ten ver­ge­ten op dat moment even al hun zorgen.””

Australian Labradoodle Mazzel Tow

Austra­lian Labra­do­odle Maz­zel Tov

Click on the article pages below

Austra­lian Labra­do­odle article1/3
Austra­lian Labra­do­odle article2/3
Austra­lian Labra­do­odle article3/3

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl