Australian Labradoodle puppies van Caramel en Donnan 2013!

WEEK 1

Exact op de 62ste dag van de zwan­ger­schap van onze mama, Cara­mel, zijn we ter wereld geko­men.
De dag ervoor heeft onze moeder ons baasje flink laten schrik­ken door flinke koorts te krij­gen. Ze dacht dat wij op het punt ston­den gebo­ren te wor­den, maar het waren slechts darm­pro­ble­men;)
De vol­gende dag zijn we gebo­ren. Als eer­ste de reu­zen van 360 gram en vervol­gens de 260 gram zware baby’s. Dat is een groot ver­schil, maar we halen het in. Er zijn 8 van ons gebo­ren ( 4 meisjes en 4 jon­gens ) . Ieder van ons kreeg een andere kleur strik zodat we uit elkaar geho­uden kun­nen wor­den.
We wor­den iedere dag gewo­gen zodat ons baasje gerust kan zijn dat ons gewicht juist toene­emt.
Ons baasje zegt dat wij ons gewicht bin­nen een week moeten ver­dub­be­len. Dus … we eten flink door.
Nu sla­pen we nog met onze moeder.
O ja — een ding. Ons baasje begon de vro­ege neu­ro­lo­gi­sche sti­mu­la­tie.
Zij houdt ons omhoog, soms wor­den we omge­ke­erd , soms lig­gen we op ons rug , onze voeten wor­den gekie­teld en op een koude hand­doek gepla­atst.
Der­ge­lijke oefe­nin­gen op jonge leeftijd ontwik­kelde ver­bin­din­gen tus­sen de cel­len in onze her­se­nen. Dank­zij deze oefe­nin­gen, wor­den we beter bestand tegen stress, ver­be­tert onze blo­ed­som­loop , onze hart­slag ritme sta­bi­li­se­ert , etc. Voor meer infor­ma­tie lees het arti­kel van Cara­men Bat­tal­gia — Early Neu­ro­lo­gi­cal Sti­mu­la­tion .
Ons baasje her­ha­alt ech­ter dat der­ge­lijke oefe­nin­gen niet uit­ge­vo­erd mogen wor­den door one­rva­ren fok­kers van­wege de kans op ontre­ge­ling van ons zenuw­stel­sel. Over­sti­mu­le­ren is zo gebeurd — dit gebeurt al na 2 secon­den te lang sti­mu­le­ren. Doe het daarom nooit zelf.

PICTURES

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

Australian Labradoodle puppies

Austra­lian Labra­do­odle puppies

EARLY NEUROLOGICAL STIMULATION

Labradoodle pup and cold towel

Labra­do­odle pup and cold towel

Labradoodle pup head down

Labra­do­odle pup head down

Labradoodle pup on the back

Labra­do­odle pup on the back

Labradoodle pup - tickling the paws

Labra­do­odle pup — tic­kling the paws

Labradoodle pup head up

Labra­do­odle pup head up

WEEK 2

Wat een leuke week . Onze ogen zijn nog geslo­ten en we al heb­ben al zoo­ooveel geu­ren leren ken­nen. Pad­den­sto­elen, gro­ene thee , kaneel , kof­fie , eier­scha­len , blo­emen, bla­de­ren , kru­iden … enzo­vo­ort.. . Ons baasje zegt dat de ver­bin­din­gen tus­sen de cel­len in onze her­se­nen gebo­uwd wor­den zelfs als we sla­pen. We zijn gro­eien snel — ogen zijn nog ste­eds geslo­ten en toch begin­nen we spe­len­der­wijs elkaar te bij­ten.
Ons baasje moest nu al onze nagels bijk­nip­pen, omdat wij tij­dens het eten ons moeder flink krab­den. Nog ste­eds eten we en sla­pen we heel veel — het is hard werken aan onze ontwik­ke­ling.
De vro­ege neu­ro­lo­gi­sche sti­mu­la­tie duurt voort. Een paar secon­den stress is goed voor ons zenuw­stel­sel.
We begin­nen lang­zaam te lopen. Het ziet er grap­pig omdat wan­ke­len op onze voeten. Som­mi­gen van ons begin­nen aan het einde van de 2de week hun ogen te ope­nen. Toch zien we niet veel– alleen scha­du­wen, licht, bewe­ging.
Ons baasje leest heel veel over sti­mu­la­tie van het gezicht­sver­mo­gen. En ze sla­apt met ons. Soms, als ons moeder naar de andere hoek van de kamer gaat, kru­ipen we dicht tegen haar aan.
Fabian helpt zoo­oooveel. Sinds ons baasje haar been brak, brengt Fabian het eten naar onze mama.
We kre­gen ook onze eer­ste ontwor­ming­pa­sta, maar ons moeder likte direct onze snu­itjes schoon. Ons baasje zegt dat we gezond en sterk moeten zijn. Dus luiste­ren naar haar– nog wel — )

SMELL SAMPLES:

smell samples

smell sam­ples

PICTURES:

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

Australian Labradoodle puppy

Austra­lian Labra­do­odle puppy

VIDEOS BELOW

EARLY NEUROLOGICAL STIMULATION

WORKING ON SMELL SENSE

WEEK 3

We gro­eien gestaag. En heel snel. Deze week doen wat met ons baasje andere oefe­nin­gen .
Zijn we klaar met de vro­ege neu­ro­lo­gi­sche sti­mu­la­tie en ons baasje werkt nu aan onze mid­den­rif en het laby­rint (even­wicht orgaan). Zij zegt dat deze ons immuun zul­len maken voor de reisziekte. Zij zegt ook dat tegen de tijd dat wij de eer­ste keer in de auto zul­len gaan zit­ten wij er klaar voor zul­len zijn.
Natu­ur­lijk wil­len we niet over­ge­ven in de auto — we wil­len genie­ten van het rij­den in een auto met onze fami­lies;)
Voor de eer­ste keer pro­be­er­den we een beetje yoghurt.
Onze oren zijn al open en we luiste­ren naar iets wat we al ken­nen. Mevrouw laat ons een CD met pre­na­tale gelu­iden horen– klop­pende hart van onze moeder en het geluid van vruch­twa­ter. Zij zegt dat het heel belan­grijk is, als we voor het eerst onze oren ope­nen, deze gelu­iden horen. Ze geven ons het gevoel van veili­gheid en ons baasje wil graag dat we veilig in een nie­uwe onbe­kende wereld stap­pen — de wereld van het geluid.
Deze gelu­iden wor­den op grote schaal toege­past in de die­re­na­siels om de die­ren die daar ver­bli­jven tot rust te bren­gen. Baasje ver­telde ons dat ze deze gelu­iden aan onze vader liet horen na zijn aan­komst uit Austra­lië en niet graag de auto instapte.
Van ons baasje krij­gen we ook mas­sage. Dit is een spe­ciale Shan­tala mas­sage. We vin­den het gewel­dig en we wor­den alle­maal om de dag gemas­se­erd van top tot teen.
We bewon­de­ren gebot­telde geu­ren van een andere wereld — de buiten­we­reld. Dit zal ons veel hel­pen wan­neer we daar onze eer­ste stap­pen.
Deze zwart-wit kaar­ten die ons baasje gema­akt heeft zijn bedo­eld voor visu­ele spel­le­tjes.
Wij ren­nen al flink, wij ren­nen zo snel als onze kle­ine benen het toestaan . Soms kru­ipen wij op de matras – waar ons baasje een docu­men­ta­ire ligt te kijken :)

PICTURES:

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

VIDEO BELOW

MASSAGING THE PUPPIES

WEEK 4

Goh, wat voor avon­tuur heb­ben we de vorige week bele­efd! We heb­ben zo veel din­gen gedaan. Ons baasje laat ons vele gelu­iden van een CD horen. Om te begin­nen, om gewen­ning te laten ont­staan (zodat we er aan wen­nen, anders zouden we tot het einde van ons leven bang ervoor zijn) moeten de gelu­iden zeer zwak zijn. Later kun­nen deze gelu­iden een beetje luider afge­spe­eld wor­den. We ken­nen nu al gelu­iden van: diverse vogels, onweer, blik­sem, regen, wind, schre­eu­wende kin­de­ren, lachende kin­de­ren, walvis­sen, blaf­fende hon­den, wolven, brul­lende tij­ger, apen, oli­fan­ten, beren, var­kens, kik­kers, kre­kels, paar­den, scha­pen, kip­pen, hanen, grom­mende hon­den, vuur­werk, gewe­er­scho­ten, een ambu­lance, het opbla­zen van bal­lon­nen.
Ons baasje zegt dat het is zeer belan­grijk periode is voor ons. Het belan­grijk­ste moment in ons leven, we zijn nu open voor de wereld om ons heen. Daarom is het zo belan­grijk om juist nu met ons te werken — op dit moment zijn we naar alles nie­uws­gie­rig.
Som­mi­gen van ons sla­pen in het bakje met ons voer;)
We snuf­fe­len heel veel als we in een nie­uwe omge­ving komen, en gebru­iken de hele arse­naal van kal­me­rende signa­len. We ont­mo­et­ten ook andere hon­den in ons gezin.
Ons baasje doet met ons iets wat visu­ele sti­mu­la­tie geno­emd wordt.
We leren de geu­ren van ver­schil­lende die­ren ken­nen. En we wor­den nog gemas­se­erd, wat wij uite­ra­ard gewel­dig vin­den.
Onze mid­den­rif wordt tot de vol­gende week gesti­mu­le­erd.
We maken ken­nis met de andere kamers. Baasje heeft voor ons een ver­rijkte omge­ving gecre­ëerd, die bestond uit lege yoghurt bakjes met daarin heer­lijke sma­ken ( ons voer ) ver­bor­gen. We heb­ben gesnuf­feld, gege­ten en toen vie­len we om van ver­mo­eidheid. Baasje zegt dat een paar minu­ten snuf­fe­len nog ver­mo­eien­der is als 15 minu­ten ren­nen.
Uite­ra­ard luiste­ren wij naar haar!

PICTURES

Australian Labradoodle pup

Austra­lian Labra­do­odle pup

Australian Labradoodle and toys

Austra­lian Labra­do­odle and toys

Australian Labradoodles and visual stimulation

Austra­lian Labra­do­odles and visual stimulation

Australian Labradoodles and smell

Austra­lian Labra­do­odles and smell

Australian Labradoodles and smell

Austra­lian Labra­do­odles and smell

Australian Labradoodles and quests

Austra­lian Labra­do­odles and quests

Australian Labradoodles and mommy

Austra­lian Labra­do­odles and mommy

Australian Labradoodles and quests

Austra­lian Labra­do­odles and quests

Australian Labradoodles and Fabi

Austra­lian Labra­do­odles and Fabi

Australian Labradoodles and child

Austra­lian Labra­do­odles and child

Australian Labradoodles and smells

Austra­lian Labra­do­odles and smells

Australian Labradoodles and smells

Austra­lian Labra­do­odles and smells

Australian Labradoodles and guests

Austra­lian Labra­do­odles and guests

Australian Labradoodles and guests

Austra­lian Labra­do­odles and guests

Australian Labradoodles and smells

Austra­lian Labra­do­odles and smells

Australian Labradoodles and child

Austra­lian Labra­do­odles and child

Australian Labradoodles sleeping in a bowl

Austra­lian Labra­do­odles sle­eping in a bowl

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched environment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched environment

Australian Labradoodles and enriched environment

Austra­lian Labra­do­odles and enri­ched environment

building enriched environment

buil­ding enri­ched environment

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

Australian Labradoodle pups

Austra­lian Labra­do­odle pups

VIDEO BELOW

SOCIALISATIONDIFFERENT SOUNDS

SOUNDS AND SMELLS

VISUAL STIMULATION

WEEK 5

Deze week is ons baasje en haar fami­lie begon­nen met maken van han­dwer­kjes. Ze maak­ten alle­maal vre­emde din­gen. Ze vul­den vre­emde fles­sen met ste­en­tjes, plak­ten dozen, lege wc rol­len.
Lange tijd vro­egen wij ons af wat ze deden? Maar toen kwa­men wij ach­ter wat het was. Deze din­gen maak­ten ver­schil­lende gelu­iden. Fles­sen van glas , pla­stic, metaal — elk klinkt com­pleet anders! Dozen en papier­rol­len zijn omge­vormd tot “slim” spe­el­goed voor snuf­fe­len en raad­sels op te los­sen.
Op die manier heb­ben Edyta en Fabian voor ons een heer­lijke ver­rijkte omge­ving klaar gema­akt. Nu krij­gen we ons meeste voed­sel door te snuf­fe­len. Op die manier kal­me­ren en ont­span­nen we na zo een dosis snuf­fel­ple­zier. Dan gaan we meteen sla­pen. Boven­dien leren wij tij­dens het snuf­fe­len ver­schil­lende gelu­iden ken­nen — immers, deze voor­wer­pen val­len om. Tij­dens het snuf­fe­len laat ons baasje ons de mixer, de haar­dro­ger, de blen­der en de sto­fzu­iger zien.
Alles is op de film­pjes te zien. We ont­mo­eten bij ons thuis ook andere hon­den en andere men­sen die ons bez­oeken.
Nu ontwik­ke­len zich ook onze tem­pe­ra­men­ten, en ons baasje zegt dat het leuk is om ernaar te kij­ken. We lopen haar ove­ral na :)

PICTURES

Australian Labradoodle meeting other dogs

Austra­lian Labra­do­odle meeting other dogs

Preparing enriched environlemt

Pre­pa­ring enri­ched environlemt

Preparing enriched environlemt

Pre­pa­ring enri­ched environlemt

Preparing enriched environlemt

Pre­pa­ring enri­ched environlemt

Preparing enriched environlemt

Pre­pa­ring enri­ched environlemt

Preparing enriched environlemt

Pre­pa­ring enri­ched environlemt

Preparing enriched environlemt

Pre­pa­ring enri­ched environlemt

Preparing enriched environlemt

Pre­pa­ring enri­ched environlemt

Preparing enriched environlemt

Pre­pa­ring enri­ched environlemt

Preparing enriched environlemt

Pre­pa­ring enri­ched environlemt

Enriched environment for pups

Enri­ched envi­ron­ment for pups

Enriched environment for pups

Enri­ched envi­ron­ment for pups

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and Fabi

Labra­do­odle pup­pies and Fabi

Labradoodle puppies and quests

Labra­do­odle pup­pies and quests

Labradoodle puppies and quests

Labra­do­odle pup­pies and quests

Labradoodle puppies and quests

Labra­do­odle pup­pies and quests

Labradoodle puppies and quests

Labra­do­odle pup­pies and quests

Labradoodle puppies and other dogs

Labra­do­odle pup­pies and other dogs

Labradoodle puppies and other dogs

Labra­do­odle pup­pies and other dogs

VIDEO BELOW

SOUNDS AND ENRICHED ENVIRONMENT PART 1

SOUNDS AND ENRICHED ENVIRONMENT PART 2

GETTING USED TO THE BLOW DRYER

PUPS AND BLOW DRYER

PUPS AND MIXER

WEEK 6

Er gebeurt nu heel veel! We leren nog ste­eds nie­uwe men­sen, en we zijn voor het eerst buiten gewe­est. Geloof het of niet, waren ner­gens bang voor! Dit is het gevolg van de vro­ege neu­ro­lo­gi­sche sti­mu­la­tie. Onze voeten ston­den op iets kouds. Weet je het nog?
Ons baasje heeft ons ook voor een wan­de­ling meege­no­men… ‘s nachts. We zagen scha­du­wen, waar vol­was­sen hon­den vaak bang voor zijn. Wij zijn ook de eer­ste keer naar de die­re­narts gegaan. En weet je wat? In de auto voel­den we ons gelijk thuis! Fabian zat naast ons, wij kon­den ons aan zijn geur tro­osten.
Onze ver­rijkte omge­ving is uit­ge­breid. We heb­ben nu ook bal­lon­nen … soms knal­len ze. We aten ook voor het eerst gero­okte bot­ten. Ons baasje was erg trots op ons – wij maak­ten geen ruzie om deze bot­ten.
Natu­ur­lijk wor­den we nog ste­eds gemas­se­erd en dat vin­den we heel erg leuk — natuurlijk!

PICTURES

Labradoodle puppies and baloons

Labra­do­odle pup­pies and baloons

Labradoodle puppies playing outside

Labra­do­odle pup­pies play­ing outside

Labradoodle puppies playing outside

Labra­do­odle pup­pies play­ing outside

Labradoodle puppies playing outside

Labra­do­odle pup­pies play­ing outside

Labradoodle puppies playing outside

Labra­do­odle pup­pies play­ing outside

Labradoodle puppies playing outside

Labra­do­odle pup­pies play­ing outside

Labradoodle puppies playing outside

Labra­do­odle pup­pies play­ing outside

Labradoodle puppies playing outside

Labra­do­odle pup­pies play­ing outside

Labradoodle puppies playing outside

Labra­do­odle pup­pies play­ing outside

Labradoodle puppies outside at night

Labra­do­odle pup­pies out­side at night

Labradoodle puppies outside at night

Labra­do­odle pup­pies out­side at night

Labradoodle puppies outside at night

Labra­do­odle pup­pies out­side at night

Labradoodle puppies outside at night

Labra­do­odle pup­pies out­side at night

Labradoodle puppies and visitors

Labra­do­odle pup­pies and visitors

Labradoodle puppies and visitors

Labra­do­odle pup­pies and visitors

Labradoodle puppies and visitors

Labra­do­odle pup­pies and visitors

Labradoodle puppies and visitors

Labra­do­odle pup­pies and visitors

Labradoodle puppies and visitors

Labra­do­odle pup­pies and visitors

Labradoodle puppies and visitors

Labra­do­odle pup­pies and visitors

Labradoodle puppies and visitors

Labra­do­odle pup­pies and visitors

Labradoodle puppies and visitors

Labra­do­odle pup­pies and visitors

Labradoodle puppies and visitors

Labra­do­odle pup­pies and visitors

Labradoodle puppies and visitors

Labra­do­odle pup­pies and visitors

Labradoodle puppies and visitors

Labra­do­odle pup­pies and visitors

Labradoodle puppies and visitors

Labra­do­odle pup­pies and visitors

Labradoodle puppies and visitors

Labra­do­odle pup­pies and visitors

Labradoodle puppies and visitors

Labra­do­odle pup­pies and visitors

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

Labradoodle puppies and enriched environment

Labra­do­odle pup­pies and enri­ched environment

VIDEO BELOW

ENRICHED ENVIRONMENT, SOUNDS AND MOVING OBJECTS

PUPPIES AND VACUM CLEANER

PUPPIES AND GUESTS

WEEK 7

Het was een mooie week. Wij con­cen­tre­er­den ons op:
– Ken­ni­sma­ken met nie­uwe men­sen
– ‘s Nachts en in de regen wan­de­len
– Oplos­sen van kle­ine pro­ble­men (hoe je van een hout sta­pel naar bene­den moet komen)
– We zijn op ver­schil­lende pla­at­sen gewe­est (we gin­gen naar de ber­gen , naar de die­re­narts)
– We waren in het bos
– We waren aan het meer
– We heb­ben een­den gezien — een zeer inte­res­sante ont­mo­eting
– We lie­pen over ver­schil­lende oppe­rvlak­ken
– We ont­mo­et­ten vre­emde men­sen — jonge buiten­lan­ders ;)
De attrac­tie num­mer één is natu­ur­lijk Fabian, die sla­apt bij ons en zorgt voor ons. Hij is zeer betrok­ken bij het werken met ons. Onlangs was hij zo moe dat hij in slaap viel op de vloer bij de die­re­narts. Ons baasje heeft daar een foto van gema­akt… Het enige wat ze hoorde was zijn gesnurk.

Australian Labradoodle and alien

Austra­lian Labra­do­odle and alien

Australian Labradoodle and alien

Austra­lian Labra­do­odle and alien

Australian Labradoodle and alien

Austra­lian Labra­do­odle and alien

Australian Labradoodle solving problems

Austra­lian Labra­do­odle solving problems

Australian Labradoodle solving problems

Austra­lian Labra­do­odle solving problems

Australian Labradoodle solving problems

Austra­lian Labra­do­odle solving problems

Australian Labradoodle playing outside

Austra­lian Labra­do­odle play­ing outside

Australian Labradoodle playing outside

Austra­lian Labra­do­odle play­ing outside

Australian Labradoodle playing outside

Austra­lian Labra­do­odle play­ing outside

Australian Labradoodle playing outside

Austra­lian Labra­do­odle play­ing outside

Australian Labradoodle playing outside

Austra­lian Labra­do­odle play­ing outside

Australian Labradoodle playing outside

Austra­lian Labra­do­odle play­ing outside

Australian Labradoodle playing at night

Austra­lian Labra­do­odle play­ing at night

Australian Labradoodle playing at night

Austra­lian Labra­do­odle play­ing at night

Australian labradoodle in the woods

Austra­lian labra­do­odle in the woods

Australian labradoodle in the woods

Austra­lian labra­do­odle in the woods

Australian labradoodle in the woods

Austra­lian labra­do­odle in the woods

Australian labradoodle in the woods

Austra­lian labra­do­odle in the woods

Australian labradoodle at the lake

Austra­lian labra­do­odle at the lake

Australian labradoodle at the lake

Austra­lian labra­do­odle at the lake

Australian labradoodle at the lake

Austra­lian labra­do­odle at the lake

Australian labradoodle at the lake

Austra­lian labra­do­odle at the lake

Australian labradoodle at the lake

Austra­lian labra­do­odle at the lake

Australian labradoodle at the lake

Austra­lian labra­do­odle at the lake

Australian labradoodle at the lake

Austra­lian labra­do­odle at the lake

Australian labradoodle at the lake

Austra­lian labra­do­odle at the lake

Australian labradoodle and quests

Austra­lian labra­do­odle and quests

Australian labradoodle and quests

Austra­lian labra­do­odle and quests

Australian labradoodle and quests

Austra­lian labra­do­odle and quests

Australian labradoodle and quests

Austra­lian labra­do­odle and quests

Australian labradoodle and alien

Austra­lian labra­do­odle and alien

WEEK 8

Deze week:
– We voel­den de sne­euw onder onze pootjes
– We zijn naar de paar­den gaan kij­ken, maar helaas zijn deze niet uit de stal geko­men. Wel heb­ben wij op de agi­lity baan kun­nen ren­nen.
– We had­den bez­oekers met een hond gehad — dat von­den we heel leuk
– We ont­mo­et­ten ver­schil­lende men­sen
– We lie­pen tus­sen de spor­ten van de lad­der door. Spe­ciale kal­me­rende oefe­nin­gen invloed heb­ben op de con­cen­tra­tie, uit­ge­von­den door mevrouw Tel­ling­ton
– We leer­den de basis commando’s, zodat we weten wat posi­tieve bekrach­ti­ging tra­ining is
– Wij zijn bez­ocht door vre­emde men­sen die met ons vre­emde din­gen deden – tem­pe­ra­ment testen
– Het is ons gelukt om een echte agi­lity cir­cuit te door­lo­pen
– We lie­pen over 12 ver­schil­lende oppe­rvlak­ken in ove­re­en­stem­ming met de begin­se­len van de twa­alf gou­den regels van Mar­ga­ret Hughes

Australian Labradoodle and educational path

Austra­lian Labra­do­odle and edu­ca­tio­nal path

Australian Labradoodle and sit exercise

Austra­lian Labra­do­odle and sit exercise

Australian Labradoodle and sit exercise

Austra­lian Labra­do­odle and sit exercise

Australian Labradoodle puppies with Goddess

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies with Goddess

Australian Labradoodle puppies and guests

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies and guests

Australian Labradoodle puppies - temperament testing

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies — tem­pe­ra­ment testing

Australian Labradoodle puppies - temperament testing

Austra­lian Labra­do­odle pup­pies — tem­pe­ra­ment testing

Australian Labradoodle and temperament testing

Austra­lian Labra­do­odle and tem­pe­ra­ment testing

Australian Labradoodle and temperament testing

Austra­lian Labra­do­odle and tem­pe­ra­ment testing

Australian Labradoodle and temperament testing

Austra­lian Labra­do­odle and tem­pe­ra­ment testing

Australian Labradoodle and nylabone playing

Austra­lian Labra­do­odle and nyla­bone playing

Australian Labradoodle and concentration ladder

Austra­lian Labra­do­odle and con­cen­tra­tion ladder

Australian Labradoodle and first snow

Austra­lian Labra­do­odle and first snow

Australian Labradoodle and first snow

Austra­lian Labra­do­odle and first snow

Australian Labradoodle and first snow

Austra­lian Labra­do­odle and first snow

Australian Labradoodle and first snow

Austra­lian Labra­do­odle and first snow

Australian Labradoodle and first snow

Austra­lian Labra­do­odle and first snow

Australian Labradoodle and first snow

Austra­lian Labra­do­odle and first snow

Australian Labradoodle and dog visitor

Austra­lian Labra­do­odle and dog visitor

Australian Labradoodle and dog visitor

Austra­lian Labra­do­odle and dog visitor

Australian Labradoodle and agility field

Austra­lian Labra­do­odle and agi­lity field

Australian Labradoodle and agility field

Austra­lian Labra­do­odle and agi­lity field

Australian Labradoodle and agility field

Austra­lian Labra­do­odle and agi­lity field

Australian Labradoodle and agility field

Austra­lian Labra­do­odle and agi­lity field

Australian Labradoodle and agility field

Austra­lian Labra­do­odle and agi­lity field

Australian Labradoodle and agility field

Austra­lian Labra­do­odle and agi­lity field

Australian Labradoodle and educational path

Austra­lian Labra­do­odle and edu­ca­tio­nal path

Australian Labradoodle and educational path

Austra­lian Labra­do­odle and edu­ca­tio­nal path

Australian Labradoodle and educational path

Austra­lian Labra­do­odle and edu­ca­tio­nal path

VIDEO BELOW

SHOWING TRAFFIC

SHOWING TRAFFIC PART 2

—————————————————
Wlo­chata Pasja
Fok­ker van or ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl

, , , ,