Australian Labradoodle Donnan tijdens workshop spoor zoeken..

Work­shops – spoor zoeken. Uit de reeks: hoe gaat het met Don­nan met zoeken naar “ver­mi­ste per­so­nen“
Austra­lian Labra­do­odle Don­nan – het is een per­fecte hond :) Onlangs gin­gen wij naar een work­shop geo­r­ga­ni­se­erd door de Eve­rest Top Ove­re­en­komst over het spoor zoeken. De neus van Don­nan werkt twee uur lang non stop. De dap­pere hond sto­ort zich niet eens aan het sne­euw, dat aan zijn vacht vast kle­eft. Er was heel veel sne­euw, en der routes wer­den ste­eds lan­ger. Vol­gende keer ver­la­ten het huis niet zon­de­reen pro­fes­sio­neel pak …
Don­nan volgde het spoor altijd op een per­fecte manier en de belo­ning voor het vin­den van zijn ver­stopt spe­el­goed was een spe­el­kwar­tier­tje met zijn verzor­ger. We heb­ben ech­ter gemerkt dat het spe­el­goed hem ste­eds min­der ple­zier gaf. Hij volgde het spoor omdat het zijn taak was, maar maakte het hem geluk­kig? Ik vind niet dat de hond iets voor mijn ple­zier moet doen. Het moet ple­zier voor alle­bei zijn, en van­wege de noodzaak voor het voorzien in een natu­ur­lijke beho­efte van een hond — nog meer voor Don­nan.
Don­nan is erg gericht op zijn verzor­ger, en er is geen gro­tere ple­zier voor hem dan tijd te met hem door te bren­gen. Een snelle ingreep van de coach maakte de Don­nan weer ple­zier in het spoor zoeken kreeg. Hij deed het nog beter, snel­ler, nauw­keu­ri­ger en aan het einde van de weg wachtte op hem een groot ple­zier. Aan het einde van het par­co­urs wachtte op hem niet lan­ger een spe­el­tje, maar iemand die voor hem zeer belan­grijk is. Don­nan rent nu spoor te zoeken met een glim­lach op “gezicht” en sinds­dien maken we tij­dens het scho­ling gebruik van een leven per­soon … foto’s hie­ron­der.
Bij het tra­inen onze mijn hon­den moeten we ontho­uden dat een lek­ker­nij als belo­ning niet voor iedere hond een belo­ning bete­kent. Ieder van ons moet iets vin­den, dat voor zijn hond de beste moti­va­tie zal blij­ken te zijn.

Donnan tracking human

Don­nan trac­king human

Labradoodle - found it!

Labra­do­odle — found it!

Labradoodle - got it!

Labra­do­odle — got it!

Labradoodle Donnan  .

Labra­do­odle Donnan .

Labradoodle Donnan - found the track

Labra­do­odle Don­nan — found the track

Labradoodle Donnan - reward for tracking

Labra­do­odle Don­nan — reward for tracking

Labradoodle Donnan - tired

Labra­do­odle Don­nan — tired

Labradoodle Donnan finding track

Labra­do­odle Don­nan fin­ding track

Labradoodle Donnan found the track

Labra­do­odle Don­nan found the track

Labradoodle Donnan playing after training

Labra­do­odle Don­nan play­ing after training

Labradoodle Donnan playing

Labra­do­odle Don­nan playing

Labradoodle Donnan tracking

Labra­do­odle Don­nan tracking

Labradoodle Donnan

Labra­do­odle Donnan

Labradoodle Tracking

Labra­do­odle Tracking

tracking team .

trac­king team .

Tracking team

Trac­king team

Donnan Tracking lost toy

Don­nan Trac­king lost toy

Labradoodle - Donnan

Labra­do­odle — Donnan

Labradoodle Donnan, found it!

Labra­do­odle Don­nan, found it!


Australian Labradoodle Donnan

Austra­lian Labra­do­odle Donnan


——————————————————————————————————————–

Wlo­chata Pasja
Fok­ker van Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl

, , , ,