Socialisatie programma van onze Australian Labradoodle puppies

Heeft u ooit bij het feit stil gestaan, dat slechts 15% –20% van het gedrag van onze gene­tisch bep­pa­ald is? Meer dan 80% is het effect van de socia­li­sa­tie — sti­mu­lan­sen waaraan onze pups blo­ot­ge­steld zijn (of juist niet) in de kri­ti­sche periode van ontwik­ke­ling (dat wil zeg­gen, tot onge­veer 12–16 weken oud).
Vanaf de gebo­orte vindt in het brein van het pup een ver­ba­zin­gwek­kend pro­ces pla­ats– de vor­ming van ver­bin­din­gen tus­sen her­sen­cel­len. Nooit eer­der en nooit meer (na de kri­ti­sche periode van ontwik­ke­ling), zul­len deze ver­bin­din­gen in zo’n duize­lin­gwek­kend tempo gevormd worden.

Teveel sti­mu­lus, of het ont­bre­ken van deze zal invloed heb­ben op wat voor vol­was­sen hond uw puppy zal wor­den.
Of het ang­stig zal zijn, agres­sief en mis­schien last zal heb­ben van ver­schil­lende soor­ten fobieën, of het juist een zelfve­rze­kerde hond zal wor­den – dit zal het gevolg zijn van ver­schil­lende gebeur­te­nis­sen die pla­at­svin­den tij­dens een kri­tieke periode van het leven van uw puppy.

Daarom is het voor ons heel erg belan­grijk wat we met de pups doen, hoe we het doen en in welke periode van hun leven. In ver­schil­lende ontwik­ke­lings­sta­dia zijn de pups gevo­elig voor diverse sti­mu­lan­sen. Op moment van hun gebo­orte func­tio­ne­ren bij hen de vol­gende zin­tu­igen: warm­te­ge­vo­eli­gheid, tast, reuk. Op dat moment heeft het geen zin om hen met audi­tieve en visu­ele prik­kels te sti­mu­le­ren. Maar zelfs in deze eer­ste periode kun­nen we werken aan hun juiste ontwikkeling.

PRENATALE PERIODE(vanaf de con­cep­tie tot de geboorte)

De pups bevin­den zich gedu­rende deze periode nog in de baar­mo­eder, maar al vanaf de 45ste dag van hun pre­na­tale leven zijn ze gevo­elig voor aan­ra­king. Zacht aan­ra­ken van het buik van een zwan­ger vro­uw­tje (mits het voor haar ontr­span­nend werkt) is zeer belan­grijk voor de goede ontwik­ke­ling van de pups in de baar­mo­eder. In het 3e tri­me­ster van de zwan­ger­schap heeft de stress bij de teef nega­tief invloed op de onge­bo­ren pups. In deze periode moeten we de teven nooit meene­men naar pla­at­sen waar er een grote kans is dat ze zich niet com­for­ta­bel zul­len voelen. Inte­gen­deel, we moeten zor­gen voor heel erg veel rust en veel, zeer veel endor­fi­nes, die het lichaam aan­ma­akt onder invloed van het erva­ren van aan­ge­name bele­vin­gen. Deze heb­ben recht­stre­eks invloed op het ontwik­ke­lende embryo.

puppy in the womb

puppy in the womb

Wan­neer onze teefjes zwan­ger zijn intro­du­ce­ren wij geen veran­de­rin­gen in het direct milieu te intro­du­ce­ren, alles blijft het­zel­fde. Orga­ni­seer geen grote fami­lie­fe­esten. Zorg voor een rustig milieu, leuke snuif-wandelingen. Neem de zwan­gere teef niet mee naar je vrien­den om op te schep­pen over haar dik buikje. Laat geen echo doen om het aan­tal pups te beve­sti­gen, omdat je daar­naar nie­uws­gie­rig bent . Zelfs die paar minu­ten stress vero­orza­akt door van het sche­ren van het buik, het beta­sten met de echo-kop en aan­bren­gen van koude gel kan van invloed zijn op de ontwik­ke­ling van foetus­sen. Gedul­dig wach­ten .… tot het juiste moment aan is gekomen.

Labradoodle Caramel & Onyxe sleep

Labra­do­odle Cara­mel & Onyxe sleep

Labradoodle Caramel & Onyxe, waiting for the litter

Labra­do­odle Cara­mel & Onyxe, waiting for the litter

Labradoodle Caramel & Onyxe

Labra­do­odle Cara­mel & Onyxe

Labradoodle Caramel

Labra­do­odle Caramel

NEONATALE PERIODE (gebo­orte tot onge­veer twee weken oud (moment dat pup zijn ogen opent))

Puppy wor­den gebo­ren met geslo­ten ogen en oren. Stu­dies heb­ben ech­ter aan­ge­to­ond, dat in onge­acht deze onvol­was­sen­heid en bij­be­ho­rende beper­kin­gen, de pups uiterst gevo­elig zijn voor ther­mi­sche, bewe­ging– en aan­ra­king­sti­mu­lan­sen. Om deze reden kun­nen we reeds in deze levens­fase aan een vro­ege neu­ro­lo­gi­sche sti­mu­la­tie werken.

Wat is het eigenlijk?

Het is een set van vijf oefe­nin­gen (puppy’s hoofd omhoog, puppy’s hoofd naar bene­den, puppy op zijn rug, kie­te­len van de voet­zo­len, op een koude hand­doek leg­gen). De oefe­nin­gen mogen slechts gedur­tende max. 5 secon­den toege­past wor­den.
Een begin­nende fok­ker advi­seer ik om eerst te oefe­nen met een spe­el­go­edk­nuf­fel alvo­rens de Neu­ro­lo­gi­sche Sti­mu­la­tie toe te pas­sen op de pup­pen uit hun nestje. Te veel sti­mu­lans in deze periode zal hun ontwik­ke­ling nega­tief beinvlo­eden en ontwik­ke­ling van hun zenuw­stel­sel extreem afrem­men. Het is gemak­ke­lijk om de dunne lijn vijf secon­den te over­schrij­den, van­daar dat wij advi­se­ren om de oefe­nin­gen slechts drie secon­den te laten duren.

Een goede Vro­ege Neu­ro­lo­gi­sche Sti­mu­la­tie brengt de vol­gende voor­de­len met zich mee:
1.Verbetering func­tio­ne­ren har­tva­ten.
2.Versterking blo­ed­som­loop.
3.Versterking adre­na­line afsche­idende klie­ren.
4.Verbetering weer­stand tegen stress
5.Vergroting weer­stand tegen ziekten.

Zo ziet de Neu­ro­lo­gi­sche Sti­mu­la­tie van de pups in onze ken­nel uit:

Labradoodle, head up

Labra­do­odle, head up

Labradoodle, head down

Labra­do­odle, head down

Labradoodle, tickling

Labra­do­odle, tickling

Labradoodle, on the back

Labra­do­odle, on the back

Labradoodle, thermal stimulation

Labra­do­odle, ther­mal stimulation

Als die­renp­sy­cho­log help ik de Poolse fok­kers in de socia­li­sa­tie van hun nesten, en ik test het tem­pe­ra­ment van de pups. Ik steun niet alleen op resul­ta­ten van stu­dies en expe­ri­men­ten uit­ge­vo­erd door gespe­cia­li­se­erde orga­ni­sa­ties, maar ook op mijn eigen waar­ne­min­gen vanm het socia­li­se­ren van ver­schil­lende nesten in de Poolse fok­ke­ri­jen. Uit mijn obse­rva­ties blijkt dat een goed uit­ge­vo­erde neu­ro­lo­gi­sche sti­mu­la­tie ver­re­ga­ande voor­de­len voor de ontwik­ke­ling van het zenuw­stel­sel van de pups met zich mee brengt. Pup­pies onder­wor­pen van deze sti­mu­la­tie zijn actie­ver en ver­ken­nen meer dan dege­nen die niet aan sti­mu­la­tie zijn onder­wor­pen. Het ver­lan­gen om te ver­ken­nen is direct gere­la­te­erd aan het feit dat de pups veel erva­rin­gen opdoen. Het opdoen van erva­ring helpt weer mee aan het bouwen van een beeld van hun toekom­stige “ik”.

Wat kan een alter­na­tief zijn voor vro­ege neu­ro­lo­gi­sche sti­mu­la­tie? In het geval van one­rva­ren fok­kers advi­se­ren wij het nemen van een puppy op je han­den, zachtjes aaien (good touch) tij­dens de dage­lijkse acti­vi­te­iten, zoals bijv. wegen. Pups moeten reeds in deze fase van het leven gesti­mu­le­erd wor­den om zich goed te kun­nen ontwik­ke­len. De sti­mu­la­tie door aan­ra­king wordt door ons dus warm aan­be­vol­len. Ver­geet ech­ter niet, dat je met deze niet moet over­dri­jven, omdat het in dit geval ave­rechts uit kan werken.
Tij­dens deze periode, zijn wordt het pro­ces van ontla­sting bioj de pup­pies door de moeder gere­geld. Door het lik­ken van hun buik sti­mu­le­ert ze hun sto­el­gang — in latere periode is de posi­tie “op de rug” een signaal van de gro­ot­ste en sterk­ste onder­ge­schik­theid, maar ook een sterk signaal van kalmering

TUSSENPERIODE (vanaf de twe­ede leven­sweek tot de 21ste dag — het moment van het ope­nen van de oren)

Tij­dens deze periode gaan de zicht­ka­na­len open. Een uit­ste­kend momen­tom lang­zaam de visu­ele prik­kels te introduceren.

Labradoodle  sight stimulation

Labra­do­odle sight stimulation

Labradoodle sight stimulation

Labra­do­odle sight stimulation

Tot de 16de levens­dag duurt de vro­ege neu­ro­lo­gi­sche sti­mu­la­tie, we intro­du­ce­ren dan geen andere prik­kels meer. Na de 16de dag wan­neer de sti­mu­la­tie vol­to­oid is, intro­du­ce­ren wij in onze Austra­lian Labra­do­odle fok­ke­rij een ander soort aan­ra­king — mas­sage (mas­sage van Szan­tal in het bij­zon­der). Uit mijn erva­ring blijkt dat pup­pys die gewend zijn aan dat soort aan­ra­king op een meer ont­span­nen manier met stres­svolle situ­aties kun­nen omgaan. Het lichaam is gespan­nen als gevolg van spier­span­ning in stres­svolle situ­aties. Ont­span­nen spie­ren bete­ke­nen ont­span­nen lichaam. In mijn hoeda­ni­gheid van die­renp­sy­cho­log in the­ra­pie voor ang­stige hon­den of hoden met een fobie pas ik als extra the­ra­pie juist mas­sage toe. Zo’n mas­sage maakt werken met de hon­den gemak­ke­lij­ker, omdat hun spie­ren ont­span­nen zijn – ze onder­wer­pen zich gemak­ke­lij­ker aan de tra­ining en the­ra­pie.
Waarom zouden wij van de voor­de­len van het mas­sage niet kun­nen pro­fi­te­ren al bij zeer jonge pups?

In de die­ren­we­reld is het eer­ste ding dat een vro­uw­tje doet wan­neer haar jong gebo­re­nis, hem van top tot teen scho­on­lik­ken. Haar tong geeft aan de her­se­nen pup het eer­ste beeld van zijn „ik-zijn”. Boven­dien, als het nest bestaat uit een paar pups die voort­du­rend tegen elkaar wri­jven, de eer­ste stap­pen pro­be­ren te maken, dan absor­be­ert elke mil­li­me­ter van hun lichaam ver­dere ken­nis over wat ze zijn en hoe ze func­tio­ne­ren. Dit ver­ho­ogt de vor­ming van hun zelfbe­eld alge­meen “
Ruthy Alon

Hier zijn foto’s en video van de uit­ge­vo­erde massage.

Labradoodle Shantal massage

Labra­do­odle Shan­tal massage

Labradoodle Shantal massage

Labra­do­odle Shan­tal massage

Labradoodle Shantal side massage

Labra­do­odle Shan­tal side massage

Labradoodle Shantal massage

Labra­do­odle Shan­tal massage

Labradoodle Shantal massage

Labra­do­odle Shan­tal massage

Labradoodle Shantal foot massage

Labra­do­odle Shan­tal foot massage

Labradoodle Shantal foot massage

Labra­do­odle Shan­tal foot massage

Labradoodle Shantal chest massage

Labra­do­odle Shan­tal chest massage

Labradoodle Shantal belly massage

Labra­do­odle Shan­tal belly massage

Labradoodle Shantal belly massage

Labra­do­odle Shan­tal belly massage

Labradoodle Shantal belly massage

Labra­do­odle Shan­tal belly massage

Labradoodle Shantal back massage

Labra­do­odle Shan­tal back massage

Austra­lian Labra­do­odle MASSAGE VIDEO

Tij­dens het mas­se­tren dra­aien we een CD (pup­pies horen de eer­ste gelu­iden pas wan­neer hun geho­or­gang opent) met pre­na­tale gelu­iden (vruch­twa­ter ruis en hart­slag) die kal­me­rend werking op de pups heb­ben.
Hoe werkt een massage?

Het kal­me­ert, ont­spant de spie­ren, bouwt een posi­tieve rela­tie tus­sen de eige­naar en zijn hond, puppy, een pup erkent het als de eer­ste veilige men­se­lijke aan­ra­king. Mas­sage heeft vele andere eigen­schap­pen, afhan­ke­lijk van welk deel van het lichaam wordt gemasseerd:

- Borst mas­sage: een posi­tief effect op het werk van de lon­gen, sti­mu­la­tie van het hart, de blo­ed­som­loop, ont­span­ning;
– Abdo­mi­nale mas­sage: acti­ve­ert werk van het maag-darmkanaal, sti­mu­le­ert de spij­sver­te­ring, ver­be­tert de werking van de dikke darm (de effec­ten van deze mas­sage zijn direct te zien .… of lie­ver gezegd te ruiken..);
–Mas­sage voor­poot: eli­mi­ne­ert spier­span­nin­gen, ont­spant de gew­rich­ten, sti­mu­le­ert de blo­ed­cir­cu­la­tie, ont­span­ning;
– Mas­sage ach­ter­poot: eli­mi­ne­ert spier­span­nin­gen, ont­spant de gew­rich­ten, sti­mu­le­ert de blo­ed­cir­cu­la­tie, ver­sterkt de bot­ten;
– Mas­sage rug + sta­art: ver­sterkt de rug­spie­ren, ver­min­dert de span­ning in de nek, rug en sta­art, ont­span­ning;
– Mas­sage snuit + oren: bevrijdt van span­ning, ver­ho­ogt de blo­ed­cir­cu­la­tie, ver­min­dert hoofd­pijn, rust­ge­vend, ont­span­nend.
Gedu­rende deze periode voeren we ook de geur­sti­mu­lan­sen in — geu­ren verza­meld in fle­sjes. Geu­ren van die­ren, natuur, voor­wer­pen, vre­emde geuren.

fragrances

fra­gran­ces

fragrances

fra­gran­ces

DE SOCIALISATIEPERIODE (3 tot en met 12 levensweek)

Het is mijn per­so­on­lijke hobby. Ik hou van deze tijd! Er gebeurt en veran­dert zo veel, je kunt zo veel blanco pagina’s van het levens­boek van de pups vol­schri­jven.
Gedu­rende deze periode wor­den zul­len alle sti­mu­lan­sen aan welke de pup blo­ot­ge­steld wordt, van invloed zijn op zijn vol­was­sen leven. De sti­mu­lan­sen waar de pup niet aan blo­ot­ge­steld wordt (arme omge­ving) ook. We moeten ons van het feit van bewust zijn dat al wat onze pup in zijn vol­was­sen leven zal zijn, is voor­na­me­lijk afhan­ke­lijk van ons — van de fok­ker en eigenaar.

Vol­gens som­mige bron­nen duurt de socia­li­sa­tie periode tot de 12 leven­sweek. Ech­ter, jaren­lange onde­rzo­eken van de bekende etho­lo­gen zoals Ray­mond Cop­pin­ger beve­sti­gen dat deze periode ver­schil­lend kan zijn — afhan­ke­lijk van het ras. Bij ras­sen zoals Duitse Her­der is de socia­li­sa­tie periode kor­ter dan 12 weken, bij ras­sen zoals Labra­dor lan­ger en het kan door­gaan tot 18 lewen­sweek. Goed, hoe weten we dan wan­neer deze periode voor­bij is? Ogen­schijn­lijk is het een stuk mak­ke­lij­ker dan je zou denken.

Elke hond heeft vier perio­des van angst, die elk onge­veer twee weken duurt. Tij­dens deze perio­des begint onze hond zich vre­emd te gedra­gen. Hij kan bang zijn voor din­gen waar voor hij nooit eer­der bang was, zoals schu­iven met een stoel. Dit is een nor­male fase van ontwik­ke­ling – het gaat van­zelf over, zolang het niet ver­sterkt wordt door de eige­naar. Perio­des van angst ver­schij­nen: bij onge­veer 8 weken, bij onge­veer 12–18 weken, bij onge­veer acht maan­den en bij onge­veer 13 maan­den. Wan­neer de twe­ede periode van angst bij onge­veer 12–18 ver­schijnt is het een teken dat de socia­li­sa­tie periode afge­lo­pen is. Uit mijn erva­ring blijkt, dat de socia­li­sa­tie periode bij Austra­lian Labra­do­odle tot onge­veer 16 leven­sweek duurt.

Gedu­rende de periode van socia­li­sa­tie is het belan­grijk dat de hond ach­ter komt bij welke soort het beho­ort en de sor­ten leert ken­nen waar­mee hij in de toekomst zijn leven zal delen.
Het is zeer belan­grijk dat de pup gepla­atst wordt in ver­schil­lende situ­aties die kun­nen voor­ko­men in de toekomst. Wat doen we in de periode van socialisatie?

1. Pup­pies ope­nen oren en begin­nen te reage­ren op ver­schil­lende gelu­iden met een sprong. Tij­dens deze periode intro­du­ce­ren we in onze fok­ke­rij de eer­ste rustige klan­ken. En hier — ver­ras­sing! De eer­ste gelu­iden die de pups horen zijn de gelu­iden van nun pre­na­tale leven. Het geluid van het vruch­twa­ter en de hart­slag van de moeder gespe­eld op een spe­ciaal ontwor­pen CD. De eer­ste gelu­iden die onze pups te horen krij­gen zijn voor hen reeds bekende gelu­iden. Hier­door komen ze in onze wereld op een vre­dig manier — leren het ken­nen op een veilige manier.
Dan intro­du­ce­ren we diverse andere gelu­iden van de cd. Het zijn onder andere: sto­fzu­iger, vrach­twa­gens, heli­kop­ters, scho­ten, blaf­fende hon­den, applau­di­se­rende men­sen, haar­dro­ger, huilende wolven, trein, tram, huilende baby’s, ambu­lance, poli­tie, bran­dweer, wasma­chine, mixers, onweer, vuur­werk. En nog veel, veel meer. Wij heb­ben meer dan 200 ver­schiol­lende gelu­iden verza­meld.
Dit is slechts het begin, omdat de gelu­iden van de CD nooit een echte sti­mu­lans van een echt voor­werp kun­nen vervan­gen, een voor­werp, die naast het pro­du­ce­ren van bepa­alde gelu­iden, zijn eigen afme­tin­gen heeft en bewe­egt. Hier zor­gen we in later sta­dium voor; de cd’s zijn slechts een voor­pro­efje van de ver­dere werk­za­am­he­den.
Opmer­king: De cd spe­len we eerst heel zacht af, gele­ide­lijk maken we het geluid har­der anders zal het ave­rechtse uitwer­king heb­ben en uite­in­de­lijk zul­len de vol­was­sen hon­den bang zijn voor ver­schil­lende geluiden.

Pre­na­tal songs

Prenatal songs CD

Pre­na­tal songs CD

Prenatal songs

Pre­na­tal songs

Other sounds:

CD sounds

CD sounds

Sounds CD

Sounds CD

Sounds CD

Sounds CD

2. Mas­sage. Een lichte mas­sage van het hele lichaam (van de over­gang­spe­riode) con­ti­nu­eren we door de gehele periode van de socia­li­sa­tie, zolang wij de pups nog bij ons te hebben.

3. Pup­pies moeten moge­lij­kheid krij­gen om ver­schil­lende men­sen te leren ken­nen. Houd in gedach­ten dat de hond niet alle men­sen tot een soort rekent. Een baby, een kind, tie­ner, een jon­gen, een meisje, man, vrouw, een oude vrouw met een stok, een man met een bril, een man met een baard, een poli­tie­man, een post­bode, een prie­ster – voor de hond zijn ze allen ver­te­gen­wo­or­di­gers van de ver­schil­lende soor­ten. Al deze men­sen moet de pup leren ken­nen tij­dens deze periode. Weet je al waarom hon­den blaf­fen naar post­bo­des?
In onze ken­nel bren­gen we de pup­pies in con­tact met ver­schil­lende men­sen — zelfs met de rare men­sen. Hier­door (mits ver­dere door­ge­zet door de eige­na­ren) maken rare men­sen geen vre­emde indruk op de hond.
Ook hier is de sleu­tel de toon van de stem. Hon­den bescho­uwen de hoge stem als span­nend en de lage als agres­sief (dat is waarom veel hon­den bang voor man­nen­stem­men, of voelen meer respect van hen)

Labradoodle, baby

Labra­do­odle, baby

Labradoodle,man

Labradoodle,man

Labradoodle, woman

Labra­do­odle, woman

Labradoodle, woman

Labra­do­odle, woman

Labradoodle, woman

Labra­do­odle, woman

Labradoodle, woman

Labra­do­odle, woman

Labradoodle, tall man

Labra­do­odle, tall man

Labradoodle, sleeping

Labra­do­odle, sleeping

labradoodle, santa

labra­do­odle, santa

Labradoodle, santa, mask

Labra­do­odle, santa, mask

Labradoodle, santa in mask

Labra­do­odle, santa in mask

Labradoodle, safe children

Labra­do­odle, safe children

Labradoodle, safe children, man

Labra­do­odle, safe chil­dren, man

Labradoodle, safe children, little santa

Labra­do­odle, safe chil­dren, lit­tle santa

Labradoodle, I can do the same

Labra­do­odle, I can do the same

Labradoodle, christmass

Labra­do­odle, christmass

Labradoodle, child

Labra­do­odle, child

Labradoodle, brunets

Labra­do­odle, brunets

Labradoodle, boy

Labra­do­odle, boy

Labradoodle, blonds

Labra­do­odle, blonds

Labradoodle, baby

Labra­do­odle, baby

Labradoodle, baby

Labra­do­odle, baby

Labradoodle, people

Labra­do­odle, people

Labradoodle, man

Labra­do­odle, man

Labradoodle, people play

Labra­do­odle, people play

Labradoodle, different people

Labra­do­odle, dif­fe­rent people

4. Andere hon­den en die­ren. Pup­pies moeten wor­den inge­steld op het con­tact met andere hon­den en pup­pies. Hon­den in de fok­ke­rij doen er niet toe, omdat pup­pys als hun rud­del behan­de­len. Het belan­grijk­ste ech­ter is con­tact met andere hon­den. Maar let op — deze hon­den moet VEILIG zijn. De fok­ker moet ade­qu­ate bescher­ming bie­den tij­dens deze con­tact en de signa­len goed lezen die vol­was­sen hond en puppy stu­ren. Alleen dan leert een pup dat andere hon­den veilig zijn. Voort­zet­ting van deze con­tac­ten door de eige­naar is erg belan­grijk. Con­tac­ten moeten veilig zijn en mogen niet wor­den onder­bro­ken op het moment dat de pup nog niet vol­do­ende zelfver­tro­uwen heeft, omdat het zijn onze­ker­heid kan ver­ster­ken, wat kan leiden tot de angst voor andere honden.

Labradoodle, hamster

Labra­do­odle, hamster

Labradoodle, hamster

Labra­do­odle, hamster

Labradoodles and labrador

Labra­do­odles and labrador

Labradoodle, other dogs

Labra­do­odle, other dogs

Labradoodle, horse

Labra­do­odle, horse

Labradoodle and hamster

Labra­do­odle and hamster

Labradoodle and dogs

Labra­do­odle and dogs

Labradoodle and dogs

Labra­do­odle and dogs

Labradoodle,  other dogs

Labra­do­odle, other dogs

Labradoodle pups, horse

Labra­do­odle pups, horse

Labradoodles and other dogs

Labra­do­odles and other dogs

Labradoodles and other dogs

Labra­do­odles and other dogs

Labradoodles and other dog

Labra­do­odles and other dog

5. Ver­schil­lende loopop­pe­rvlak­ken. In ove­re­en­stem­ming met het begin­sel van de gou­den twa­alf van Mar­ga­ret Hughes — hon­den moeten hun poten op 12 ver­schil­lende oppe­rvlak­ken gezet heb­ben. We bouwen zoge­na­amde paden, die zijn samen­ge­steld uit een ver­sche­iden­heid aan loopop­pe­rvlak­ken waar en pup over­heen moet lopen. Onder­weg wordt de pup belo­ond. We nemen de pup ook naar ver­schil­lende loca­ties mee zodat het aller­lei vor­men van loopop­pe­rvlak­ken kan verkennen.

Labradoodle, brick

Labra­do­odle, brick

Labradoodle, tiles

Labra­do­odle, tiles

Labradoodle, stones

Labra­do­odle, stones

Labradoodle, stones

Labra­do­odle, stones

Labradoodle, stinging wiper

Labra­do­odle, stin­ging wiper

Labradoodle, snow

Labra­do­odle, snow

Labradoodle, rustling thing

Labra­do­odle, rustling thing

Labradoodle, roof

Labra­do­odle, roof

Labradoodle, path

Labra­do­odle, path

Labradoodle, metal

Labra­do­odle, metal

Labradoodle, linen bag

Labra­do­odle, linen bag

Labradoodle, ice

Labra­do­odle, ice

Labradoodle, grass

Labra­do­odle, grass

Labradoodle, fleece

Labra­do­odle, fleece

Labradoodle, edu path

Labra­do­odle, edu path

Labradoodle, corrugated

Labra­do­odle, corrugated

Labradoodle, cardboard

Labra­do­odle, cardboard

6. Tra­ining van de Austra­lian Labra­do­odle pups begin­nen we al als ze 6 weken oud zijn. Zit­ten, lig­gen, high five. Waarom doen we dit? Dan reeds leren de pups de regels van posi­tieve tra­ining kenne, ze leren dat het goed is om te werken met men­sen. Wan­neer ze getra­ind wor­den door de nie­uwe eige­na­ren ken­nen ze deze regels al, zodat het werken met hen gemak­ke­lij­ker en ple­zie­ri­ger is. Ze zijn meer gericht op de tra­iner. Pup­pies beoefe­nen ook agi­lity – een hin­der­nis­baan. Alles wat we doen, doen op een leuke, spe­else manier. Houd in gedach­ten dat het doel van de hin­der­nis­baan nauw­keu­ri­gheid is in pla­ats van snel­heid. De de snel­heid neemt het niveau van adre­na­line toe, die in som­mige geval­len zelfs een week tijd nodig heeft om te dalen tot een aanva­ard­baar niveau. Als we deze niet omlaag krij­gen, zulle we een hype­rac­tieve hond krij­gen. Dus wees ook hier voorzichtig.

AGILITY:

Agility field

Agi­lity field

Labradoodle wheel

Labra­do­odle wheel

Labradoodle tunnel

Labra­do­odle tunnel

Labradoodle tunel

Labra­do­odle tunel

Labradoodle slaloming

Labra­do­odle slaloming

Labradoodle slalom

Labra­do­odle slalom

Labradoodle slalom.

Labra­do­odle slalom.

Labradoodle hopa

Labra­do­odle hopa

Labradoodle hoop

Labra­do­odle hoop

Labradoodle come

Labra­do­odle come

Labradoodle come on

Labra­do­odle come on

Labradoodle circle

Labra­do­odle circle

EXERCISE:

Labradoodle high five

Labra­do­odle high five

Labradoodle, sit

Labra­do­odle, sit

Labradoodle, sit

Labra­do­odle, sit

Labradoodle, sit

Labra­do­odle, sit

Labradoodle, five

Labra­do­odle, five

Labradoodle, all sit

Labra­do­odle, all sit

7. Pups wor­den blo­ot­ge­steld aan ver­schil­lende vre­emde sti­mu­lan­sen waar­mee ze in de toekomst gecon­fron­te­erd kun­nen wor­den. Pla­stic tasjes, bal­lon­nen, dozen, pot­ten, klok­ken, fiet­sen, paraplu’s, zon­ne­bril­len, maskers. Ze leren dat in hun omge­ving in de toekomst iets vre­emd en ver­ras­send gebeu­ren kan, waar ze niet bang voor hoeven te zijn.

Labradoodle, bicycle

Labra­do­odle, bicycle

Labradoodle, bells

Labra­do­odle, bells

Labradoodle, horse

Labra­do­odle, horse

Labradoodle and balooner

Labra­do­odle and balooner

Labradoodle santa

Labra­do­odle santa

Labradoodle, santa

Labra­do­odle, santa

Labradoodle, cold fireworks

Labra­do­odle, cold fireworks

Labradoodle, balls

Labra­do­odle, balls

Labradoodle, tent, baloons

Labra­do­odle, tent, baloons

Labradoodle, tent

Labra­do­odle, tent

Labradoodle, noises, child

Labra­do­odle, noises, child

Labradoodle, chasing santa

Labra­do­odle, cha­sing santa

Labradoodle, christmass tree

Labra­do­odle, chri­st­mass tree

Labradoodle, strange surrounding

Labra­do­odle, strange surrounding

Labradoodle, strange surrounding

Labra­do­odle, strange surrounding

Labradoodle quad

Labra­do­odle quad

Labradoodle and strange horse

Labra­do­odle and strange horse

8. Ver­rijkte omge­ving — de zijn ver­schil­lende voor­wer­pen die we rond het huis ver­spre­iden, een ver­sche­iden­heid aan mate­ria­len. In deze mate­ria­len ver­stop­pen we hon­den­lek­ker­ni­jen. Taak van de puppy is snu­iven, zoeken en eten. Waar dient het voor? Niet alleen om nie­uwe spul­len te leren ken­nen, maar om stil leren te zijn. 10 minu­ten snu­iven is voor een hond meer ver­mo­eiend dan een uur lopen, dat ook nog het niveau van adre­na­line verhoogt

Labradoodle, enriched environment

Labra­do­odle, enri­ched environment

Labradoodle, enriched environment

Labra­do­odle, enri­ched environment

Labradoodle, enriched environment

Labra­do­odle, enri­ched environment

Labradoodle, enriched environment

Labra­do­odle, enri­ched environment

Labradoodle, enriched environment

Labra­do­odle, enri­ched environment

9. Pup­pies leren hoe je pro­ble­men op moet los­sen. In een doos kru­ipen, op een doos klim­men, van een heu­vel afda­len, in het water sprin­gen? Zo zul­len ze in de toekomst in staat zijn pro­ble­men oplos­sen die ze op hun weg tegen zul­len komen.

Labradoodle tunel

Labra­do­odle tunel

Labradoodles - igloo

Labra­do­odles — igloo

Labradoodle, under basket

Labra­do­odle, under basket

Labradoodle, tunnel

Labra­do­odle, tunnel

Labradoodle, on ice

Labra­do­odle, on ice

Labradoodle, in the water

Labra­do­odle, in the water

Labradoodle, in the rocket

Labra­do­odle, in the rocket

Labradoodle, in the box

Labra­do­odle, in the box

Labradoodle, how to get off

Labra­do­odle, how to get off

Labradoodle, how to get off

Labra­do­odle, how to get off

Labradoodle, different floors

Labra­do­odle, dif­fe­rent floors

10. Pup­pies moeten de ver­schil­lende weer­som­stan­di­ghe­den leren ken­nen, sne­euw, regen en storm te begrij­pen, ze moeten ‘s nachts naar buiten kun­nen gaan.

Labradoodle night

Labra­do­odle night

Labradoodle, storm

Labra­do­odle, storm

Labradoodle, night

Labra­do­odle, night

Labradoodle storm

Labra­do­odle storm

11. In de derde week van hun leven, gedu­rende een week, een­maal daags doen we oefe­nin­gen van het mid­den­rif bij hon­den. Dank­zij deze oefe­ninge zul­len je pups geen last heb­ben van reisziekte en goed de auto­ri­tjes kun­nen ver­dra­gen. Fok­kers die deze oefe­nin­gen niet toepas­sen moet hun pup­pies meene­men voor een paar ritjes in de auto.

car trips

car trips

Dit is alle­maal wat de fok­ker zou moeten doen en de nie­uwe eige­naar moet zijn werk con­ti­nu­eren tot onge­veer 16 leven­sweek van de hond.

Arme omge­ving waarin de pups bij de fok­ker leven (de zoge­na­amde kooi fok­ke­ri­jen) zal nega­tieve invloed heb­ben op de geeste­lijke gezon­dheid van de hond. Maar niet alleen daar op. Ook de one­rva­ren fok­kers die hun pups pro­be­ren te bescher­men voor diverse gelu­iden en sti­mu­lan­sen werken onbe­wust in hun nadeel. Soms gebeurt het ook dat van­wege de sug­ge­stie van een die­re­narts de eige­na­ren hun pups tot hun 12de leven­sweek niet mee naar buiten nemen (wegens gebrek aan vac­ci­na­tie). Ech­ter, een der­ge­lijke acti­vi­te­iten heb­ben groot invloed op de psy­che van een vol­was­sen hond.
We moeten ervoor zor­gen dat er een gewen­ning aan een bepa­alde sti­mu­lans ont­staat. We wil­len de hon­den niet sen­si­bi­li­se­ren — extra gevo­elig maken voor een bepa­alde stimulans.

Om tot gewen­ning aan een bepa­alde sti­mu­lus te komen is het belan­grijk om aan een aan­tal voor­wa­ar­den te vol­doen:
– Sti­mu­lus moet in de begin­fase niet al te sterk zijn
– Puppy moet vrij zijn om vrij weg te lopen van sti­mu­lans
– Con­tact met de sti­mu­lans moet wor­den herhaald.

Als er aan deze voor­wa­ar­den niet wordt vol­daan dre­igt het gevaar van sen­si­bi­li­sa­tie — over­ge­vo­eli­gheid voor een sti­mu­lans en in de toekomst zal onze hond bang voor zijn, en ster­ker nog – er zal gene­ra­li­sa­tie ont­staan en alle andere soort­ge­lijke sti­mu­lan­sen zul­len dezel­fde reac­ties van angst teweegbrengen.

Vol­do­ende ken­nis over de kri­ti­sche periode van ontwik­ke­ling, gevoel en gezond ver­stand zijn de din­gen die nodig zijn voor de socia­li­sa­tie van de pups. Elke pup is gebo­ren als een schone, onbe­schre­ven bla­dzijde. Tij­dens de eer­ste weken van het leven heb­ben we te maken met inten­sieve ontwik­ke­ling van ver­bin­din­gen tus­sen her­sen­cel­len. Wat de pup zal erva­ren tij­dens de eer­ste weken van zijn leven ZAL INVLOED HEBBENOP ZIJN GEDRAG IN DE TOEKOMST.

Maar hangt het alle­maal alleen af van de fok­ker? Zelfs de aller­be­ste socia­li­sa­tie door de fok­ker zal niet erg zinvol zijn als de nie­uwe eige­naar niet ver­der gaat met de socia­li­sa­tie. De socia­li­sa­tie periode ein­digt niet bij de fok­ker, dit gaat door tot de pup onge­veer 16 weken oud is. Alles wat er gebeurt in deze periode zal een impact heb­ben op de pup. Er zijn 4 ‘angst perio­des’ in het leven van de pup; rond 8 weken, 12–16 weken, 8 maan­den en 13 maan­den. Elke trau­ma­ti­sche omstan­di­gheid die een pup meema­akt gedu­rende deze perio­des (gebe­ten wor­den door een hond, plot­se­linge enge gelu­iden, enz.) zal een effect heb­ben op de psy­che van de pup.

Edyta Gajew­ska
Zoo­p­sy­cho­lo­gist, Ani­mal Behaviourist

Het arti­kel is geschre­ven door, en eigen­dom van, Edyta Gajew­ska van Wlo­chata Pasja. Kopi­ëren en gebru­iken van het arti­kel of de inhoud is niet toege­staan zon­der schri­fte­lijke toestemming.

——————————————–

Wlo­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labradoodles

, , , ,