Polecana literatura

 1. Turid Rugaas “Sygnały uspa­ka­ja­jące. Jak psy uni­kają kon­flik­tów”; Galaktyka
 2. Turid Rugas „ Mój pies cią­gnie na smy­czy. Co robić?”; Fun­da­cja Psia Wachta
 3. Terry Ryan, Kri­sten Mor­ten­sen “Prze­chy­trzyć psa”; Galaktyka
 4. Jean Donald­son “Pies i czło­wiek. Jak żyć zgod­nie pod jed­nym dachem”; Galaktyka
 5. Jacek Gałuszka „ Aria do mnie! Sku­teczna nauka przy­wo­ła­nia”, Galaktyka
 6. Gwen Bailey “Szcze­nię dosko­nałe”; Galaktyka
 7. Karen Pryor “Naj­pierw wytre­suj kur­czaka”; Media Rodzina
 8. Stan­ley Coren “Tajem­nice psiego umy­słu”; Galaktyka
 9. Inki Sjösten “Posłu­szeń­stwo na codzień”; Galaktyka
 10. Inki Sjösten “Obe­dience. Tre­ning posłu­szeń­stwa”; Galaktyka
 11. Nicho­las Dodman “Pies, który kochał zbyt mocno. Opo­wie­ści i porady z dzie­dziny psy­cho­lo­gii psa”; Galaktyka
 12. G.Firlit „Stra­cho­pies. Porad­nik postę­po­wa­nia z bojaź­li­wym psem”, Książka i wiedza
 13. Bir­me­lin Imma­nuel „Mądry Pies”, Muza
 14. Agnieszka Boczula „Dobre Psy”, Bellona

DLA ZAINTERESOWANYCH SZKOLENIEM

 1. Karen Pryor “Kli­ker — sku­teczne szko­le­nie psa”; Galaktyka
 2. Andrzej Kło­siń­ski “Kli­ker. Pod­sta­wowe wia­do­mo­ści na temat tre­ningu z uży­ciem kli­kera”; AmiChien
 3. Pat Mil­ler “Nasz wierny przy­ja­ciel pies”; Wyd. Książka i Wiedza
 4. Bar­bara Wal­doch “Pozy­tywne szko­le­nie psów”, Werset
 5. Pamela Den­ni­son “Pozy­tywne szko­le­nie psów dla żół­to­dzio­bów…”; Rebis
 6. Geri­lyn J. Bie­la­kie­wicz “Tre­sura psów. I kto tu kogo pro­wa­dzi na smy­czy?”; Wydaw­nic­two Helion
 7. Kyra Sun­dance i Chalcy „101 psich sztu­czek”, Muza