Training — mentale stimulatie

Austra­lian Labra­do­odles zijn hele slimme die­ren. Een goed opvo­eding van deze hon­den is van cru­ciaal belang. Ze leren heel snel, ook de ver­ke­erde din­gen. Daarom is het heel erg belan­grijk om ze in vroeg sta­dium van hun leven begin­nen op te leiden.
De eer­ste fase van de opvo­eding zal bij de fok­ker pla­ats vin­den. Een veran­two­or­de­lijke fok­ker socia­li­se­ert de pups, en is hier iedere dag mee bezig — niet alleen om hie­rvan foto en video docu­men­ta­tie te maken (voor meer infor­ma­tie zie het onder­werp — “Hoe socia­li­seer ik de pups voor­dat deze bij u terecht komen”) Zodra de pup onder uw veran­two­or­de­lij­kheid valt – is het ver­der aan om met dit pro­ces door te gaan.
De eer­ste stap die u als nie­uwe baas zou moeten zet­ten is uw pup op de “hon­den peu­ter­spe­el­zaal”, de pup­py­cur­sus, in te schri­jven. Der­ge­lijke pup­py­cur­sus­sen beste­den veel meer tijd aan de socia­li­sa­tie dan aan vervol­go­ple­idin­gen.
Je leert natu­ur­lijk de basiscommando’s, zoals: zit, blijf, aan een riem lopen, terug­ko­men op com­mando of een flu­it­si­gnaal etc. Het gaat ech­ter om dat uw pup voor het bere­iken van de leeftijd van 16 weken, wan­neer de socia­li­sa­tie­pe­riode ein­digt, aller­lei sti­mu­lan­sen krijgt. De tra­iner moet elke pup indi­vi­du­eel bena­de­ren, zodat hij voor elke pup de juiste ontwik­ke­ling­stra­ject kan bepa­len.
Het is zeer belan­grijk dat het school waarop u uw hond inschrijft cur­sus­sen aan­biedt, welke geba­se­erd zijn op tra­inin­gen met posi­tieve sti­mu­lan­sen. Als je op je vraag of een wur­ghals­band (slip­ket­ting) tij­dens de cur­sus toege­staan is een beve­sti­gend antwo­ord krijgt, dan weet je, dat je je hond op zo’n school niet moet inschri­jven.
Hon­den­scho­len bie­den meestal ver­schil­lende soor­ten vervolg­cur­sus­sen. Een goede cur­sus kan u en uw hond veel ple­zier bez­or­gen, en de band met uw hond ver­ster­ken. Er zijn scho­len die cur­sus­sen alge­mene geho­orza­am­heid (obi­dience) aan­bie­den, of hon­de­spor­ten (agi­lity) of zelfs cur­sus­sen spo­orzo­eken. Een alge­mene geho­orza­am­heid cur­sus is (na de pup­py­cur­sus) een must, en na deze gevolgd te heb­ben kun je zelf beslis­sen welke kant je op wilt.

Tot slot wil ik graag enkele woor­den aan hon­de­spor­ten (agi­lity) wij­den. Het laten beoefe­nen van hon­de­spor­ten geeft je hond een kick (wat niet goed is). Het laat het adre­na­li­ne­ni­veau stij­gen, en niet iede­reen weet, dat er een week nodig is, om het te laten zak­ken tot nor­maal niveau. Som­mige hon­den­de­skun­di­gen zijn begon­nen met het pro­mo­ten van Stress Free Agi­lity”, wat een goede oplos­sing lijkt te zijn; ech­ter, het is nie­uwe ken­nis, die nog niet op grote schaal ver­spre­idt is.
Kor­tom u moet uw hond niet onno­dig opzwepen.

Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl