Op welke manier wordt de juiste Australian Labradoodle pup voor u gekozen

Voor­dat ik de juiste pup voor u kan kie­zen moet ik alle­re­erst de omstan­di­ghe­den en samen­stel­ling van uw gezin leren kennen.

Vanaf de gebo­orte wor­den de pups door ons zeer aan­dach­tig geo­b­se­rve­erd. Het pro­ces van mat­chen met het juiste gezin begint al direct na de gebo­orte. Op de 49ste levens­dag wor­den de pups onder­wor­pen aan een aan­tal gedrag­ste­sten. Deze wor­den afge­no­men door een externe deskun­dige en in een voor de pups vre­emde omge­ving, zodat de reac­ties van de pups zo natu­ur­lijk moge­lijk zijn. Uit erva­ring weten we dat de test resul­ta­ten veelal ove­re­en­ko­men met de bevin­din­gen van de fok­ker gedu­rende de eer­ste leven­swe­ken van de pups.

De resul­ta­ten van de gedrag­ste­sten wor­den inge­vo­erd in een tabel welke op haar beurt zor­gvul­dig ver­ge­le­ken wordt met de omstan­di­ghe­den en samen­stel­ling van het gezin en haar voor­keu­ren. Op die manier wordt de opti­male pup met u gematcht.

Uite­ra­ard pro­be­ren we zoveel moge­lijk reke­ning te houden met uw voor­keu­ren. Het kan ech­ter voor­ko­men dat de door u geko­zen pup (kleur, geslacht) slecht bij de dyna­miek van het gezin past; in dit geval zul­len we niet in staat zijn deze pup u aan te bieden.

Hoe fle­xi­be­ler u in uw voor­keu­ren bent des te meer kans u zult heb­ben voor een van de pups. Het mat­chen is voor ons een zeer serieuze zaak waarvoor we ons heel veran­two­or­de­lijk voelen.

Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl