Verzorging van uw Australian Labradoodle

De vacht van een pup is heel eenvo­udig te verzor­gen. Het is vol­do­ende om deze zo nu en dan te bor­ste­len. Na de 10de leven­sma­and vindt er vach­twis­se­ling pla­ats. Vanaf dat moment dient er veel meer aan­dacht aan geschon­ken wor­den. Zelfs tot 2 – 3 keer per week.

Hulp­mid­de­len die ik gebruik voor vach­tve­rzor­ging:
1. Ton­deuse
2. Poedel bor­stel
3. Ont­klit­ter (matt remo­ver)
4. Schaar
5. Efileerschaar

Accessories

Acces­so­ries

Hoofd — geef je een ronde vorm. Baard moeten knip­pen wij bij tot een gemid­delde lengte en geven een ovaal vorm. Pony dient dus­da­nig gek­nipt te zijn dat het de ogen van de hond niet bedekt. Het haar rond de snuit moet dus­da­nig kort gek­nipt zijn, dat het ook een ronde vorm aanneemt.

Shaping beard

Sha­ping beard

Shaping beard

Sha­ping beard

Cutting Bangs

Cut­ting Bangs

Ogen — de haren op de snuit (dicht bij de ogen) die­nen zo kort gek­nipt te zijn, dat het niet in de ogen kan komen. Vuil haar in de ogen kan oorzaak zijn van infec­ties

Hair on the muzzle

Hair on the muzzle

Done

Done

Done

Done

Oren – moeten weke­lijks gere­inigd wor­den. Haar mag gek­nipt of gescho­ren wor­den in de rich­ting van het ene oor naar het andere oor. Op deze manier zor­gen we voor lucht toevoer in de oren.

Clean and shaved ear

Clean and sha­ved ear

Shaved throat

Sha­ved throat

Lie­zen — hier kan kli­tvor­ming optre­den. Tij­dens het bewe­gen wrijft de hond met zijn boven­po­ten tegen de borst­kas.. Het haar op deze plek kan het beste inge­kort wor­den tot 1 a 2 cm lengte.

Poten — haren moeten niet lan­ger zijn dan de lengte van de poten. Het moet wor­den inge­kort op de plek waar de poot ein­digt. Tus­sen de kus­sen­tjes dient het haar hele­maal ver­wij­derd te wor­den, bijvo­or­be­eld met behulp van een baby­schaar met ronde pun­ten. Op die manier zal mod­der, vuil of sne­euw niet tus­sen de kus­sen­tjes gaan zitten.

Cutting the paw hair

Cut­ting the paw hair

Cutting the paw hair

Cut­ting the paw hair

Cutting the paw hair

Cut­ting the paw hair

hair in between

hair in between

properly cut

pro­perly cut

Hoe bor­stel je de hond? Gebruik een spe­ciale poedel bor­stel – deze is spe­ciaal voor poedels ontwor­pen. Het is opge­bo­uwd op een zacht kus­sen, welke meege­eft ter­wijl je de hond bor­stelt, zodat deze geen ver­won­din­gen op kan lopen. Je moet ontho­uden vanaf de buik te begin­nen en rich­ting het wervel­ko­lom te bor­ste­len — niet ander­som. U start bene­den en neemt een beetje haar mee, elke keer wat meer haar van het boven­laag te pak­ken. Zo kom je boven. Op die manier ben je er zeker van dat de com­plete vacht goed is gebor­steld. Mocht je bij het wervel­ko­lom begin­nen, kom je niet bij het onder­ste haar.

slicker brush

slic­ker brush

Start from the bottom

Start from the bottom

move up

move up

Mocht U een kle­ine klit vin­den, of mer­ken dat het oude vacht aan nie­uwe vacht vast gaat kle­ven, wis het de hoog­ste tijd om het vacht uit te dun­nen. Hie­rvoor gebruik je de ont­klit­ter. Is de klit wat gro­ter – heeft het een pro­fes­sio­neel hand nodig. Doe je hond niet in bad voor­dat de klit­ten ver­wij­derd zijn en zijn vacht los­ge­bor­steld. Doe je dit wel – loop je risico dat je de klit­ten niet meer zult kun­nen ver­wij­de­ren. Nadat je hond uit bad is kun je de anti-klit spray toepas­sen. Het frist het vacht op en werkt kli­tvor­ming tegen. Spuit je je hond hier­mee na het bor­ste­len, gaat zijn haar weer krullen.

Anti-mating spray

Anti-mating spray

Maak tij­dens het baden of het dro­gen van uw hond geen gebruik van de circ­lar bewe­gin­gen; dit kan leiden tot kli­tvor­ming.
Al onze klan­ten krij­gen van ons een kort instruc­tie­film­pje met de juiste bor­stel en kli­tver­wij­der instruc­ties. Deze film­jes zijn zeer bin­nen­kort klaar.

Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl