Lichamelijke inspanning

Regel­ma­tige licha­ams­be­we­ging is noodza­ke­lijk voor de alge­hele gezon­dheid. Licha­me­lijke inspan­ning helpt de pups sterke spie­ren, bot­ten en gew­rich­ten te ontwik­ke­len. Oefe­ning sti­mu­le­ert de toevoer van zuur­stof in het lichaam, die het bloed ver­rijkt. Het blo­edva­at­stel­sel zorgt dat zuur­stof naar alle cel­len wordt getran­spor­te­erd. Zuur­stof is onder andere nodig om de spie­ren te laten werken.
Vaak wordt mij gevra­agd — hoeveel en hoe vaak moet ik mijn hond gedu­rende de dag licha­me­lijk laten inspan­nen.
Dit is afhan­ke­lijk van de leeftijd en het type inspan­ning.
Indien we de pup los laten lopen, zal de pup zelf de mate van inspan­ning bepa­len, en zal uitru­sten wan­neer de pup ver­mo­eidheid voelt opko­men. De bewe­gin­gen welke de pup maakt tij­dens loslo­pen zijn – in tegen­stel­ling tot bewe­gin­gen bij aan­ge­lijnd lopen — alles beha­lve een­to­nig . De hond rent, springt, loopt ergens heen en keert weer terug.
Tij­dens het “aan­ge­lijnd” lopen moeten we ons ervan bewust zijn, dat de pup door deze ste­eds terug­ke­rende bewe­gin­gen ste­eds het­zel­fde “set” spie­ren, pezen en ban­den gebru­ikt, wat op den duur tot over­be­la­sting kan leiden. Ook de nog niet vol­gro­eide gew­rich­ten kun­nen hier­door onher­ro­epe­lijke bescha­di­gin­gen oplo­pen.
Hoe zit het met sprin­gen (hier­mee bedo­elen we het erop en eraf sprin­gen op en van ver­schil­lende objec­ten)? In het alge­meen wordt dit sterk afge­ra­den voor pups jon­ger dan twa­alf maan­den. Tot deze leeftijd zijn de gew­rich­ten, spie­ren, pezen en ban­den nog niet vol­gro­eid, en moeten inspan­nin­gen van dat soort wor­den gecon­tro­le­erd.
Hoe kun­nen we het “aan­ge­lijnd” laten lopen con­form de leeftijd van de pup dose­ren?
• Tus­sen de derde en de vierde leven­sma­and mag een wan­de­ling niet lan­ger dan 10 minu­ten duren;
• Tus­sen de vierde en de zesde leven­sma­and mag een wan­de­ling niet lan­ger dan 15 minu­ten duren;
• Tus­sen de zesde en de twa­al­fde leven­sma­and mag een wan­de­ling niet lan­ger dan 30 minu­ten duren;
• Vanaf de twa­al­fde maand kun­nen we ons lan­gere wan­de­lin­gen, en zelfs jog­ging permitteren.

Belan­grijk!
Het is voor pups jon­ger dan twa­alf maan­den sterk af te raden om trap­pen te lopen of van hoge objec­ten op– of af te sprin­gen. Het ono­pho­ude­lijk ren­nen en sprin­gen op objec­ten vóór het bere­iken van vol­was­sen leeftijd kan leiden tot een heup– of elleboogdysplasie.

Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl