Dieet

Voor de gezon­dheid en de ontwik­ke­ling van een pup moeten wij voor het juiste dieet zor­gen. Wat wil dat zeg­gen, een juist dieet? Dat bete­kent dat in alle voedings­stof­fen (eiwit­ten, kool­hy­dra­ten, vet­ten, vita­mi­nes, ami­no­zu­ren en water) wordt voorzien, in de juiste hoeve­el­he­den en de juiste pro­por­ties.
Wij onder­sche­iden de vol­gende soor­ten diëten:

1. Kla­ar­ge­ma­akt door de eige­naar
2. BARF
3. Kant-en-klaar uit de winkel

Vaak wordt mij gevra­agd, welke van deze soor­ten voeding het beste is. Welnu, op de vraag welk dieet voor uw hond het meest geschikt is, kan ik geen een­du­idig antwo­ord geven. De keus is hele­maal aan u, maar ik kan u wel een paar nut­tige tips geven.

1. Een door uzelf kla­ar­ge­ma­akt dieet. Voor­dat u besluit uw hond op deze manier te voeden, moet u zich er wel van bewust zijn dat een vol­wa­ar­dige hon­den­ma­al­tijd niet louter uit 1/3 rijst, 1/3 vlees en 1/3 gro­ente bestaat. Het kla­ar­ma­ken van een veran­two­orde hon­den­ma­al­tijd is een tij­dro­vende aan­ge­le­gen­heid en vere­ist veel ken­nis op het gebied van voeding, nodig om ervoor te zor­gen dat de voedings­stof­fen met elkaar in balans zijn. Zo is bijvo­or­be­eld vlees weli­swaar een bron van eiwit­ten, maar het bevat weinig cal­cium. Het eenvo­udi­gweg toevo­egen van cal­cium is niet genoeg. Mine­rale bestand­de­len zijn met elkaar ver­bon­den. Cal­cium en fos­for vor­men zo’n ver­bin­ding bij de vor­ming van de bot­ten en de tan­den, maar daarvoor is wel vere­ist dat de pro­por­ties juist zijn.
Wan­neer u deze vorm van voeding wilt toepas­sen, moet u zich exact aan de recep­ten houden die door spe­cia­li­sten zijn gema­akt. Een zelf kla­ar­ge­ma­akt dieet wordt dikwijls gebru­ikt als eli­mi­na­tie­dieet bij voedingsallergieën.

2. BARF – een dieet dat geba­se­erd is op rauw voed­sel (rauwe gro­ente, fruit, eie­ren, vlees, bot­ten enz.)
Voor­dat u besluit voor dit soort dieet te kie­zen, moet u weten dat geven van rauw vlees en bot­ten alleen niet genoeg is om uw hond een geba­lan­ce­erde maal­tijd te bez­or­gen. Ik schrijf dit omdat ik veel fok­kers en hon­de­ne­ige­na­ars ben tegen­ge­ko­men die hun hond rauw vlees en bot­ten te eten geven, zon­der hen daar­bij van meer voedings­stof­fen te voorzien. Dat is geen goede han­del­wijze. Als u uw hond met een BARF-dieet wilt voeden, moet u wel gebru­ik­ma­ken van BARF-recepten. De vraag is: heeft u daarvoor de tijd en is uw ken­nis toereikend?

3. Kant-en-klaar uit de win­kel. Het voer dat op de markt ver­krijg­baar is, bestaat uit com­plete maal­tij­den waaraan is gewerkt door spe­cia­li­sten. De pro­por­ties zijn op basis van jaren­lang onde­rzoek tot stand geko­men. En dat is pre­cies wat com­plete maal­tij­den uit de win­kel zijn: COMPLEET. Ze hoeven ner­gens mee te wor­den aan­ge­vuld, omdat we daar het dieet van onze hond alleen maar mee in war bren­gen, wat bij hem tot medi­sche pro­ble­men en niet zelden ook tot gedrag­spro­ble­men kan leiden. Maar wor­den alle fabri­kan­ten van hon­de­nvoer werke­lijk geleid door de belan­gen van onze hond? O nee! En daarom moet u leren goed de eti­ket­ten te lezen. Hier komen enkele aanwijzingen:

- De voedings­be­stand­de­len die op het eti­ket staan ver­meld, moeten geno­emd zijn in vol­gorde van gewicht (de bestand­de­len waarvan het meeste is, staan bove­naan). Nor­maal gespro­ken dra­ait het om de eer­ste 3–5 bestand­de­len (tot aan het een bestand­deel waarvan we weten dat er weinig van in het voer zit, door­ga­ans zijn dat vet of algen).
– Eiwit uit gra­nen wordt veel min­der goed door het lichaam opge­no­men. Daarom moeten er zo weinig moge­lijk gra­nen in het dieet zit­ten en nog beter is het deze hele­maal te eli­mi­ne­ren en te vervan­gen door gro­ente en fruit.
– Gra­nen bevat­ten een enorme hoeve­el­heid kool­hy­dra­ten. Als het dan toch gra­nen moeten zijn, dan accep­te­ren wij volle granen.

- Pas op voor de tac­tie­ken die door fabri­kan­ten van hon­de­nvoer wor­den gebru­ikt:
a) het onde­rver­de­len van voedings­be­stand­de­len in kle­inere. Vaak zit er een reu­sach­tige hoeve­el­heid gra­nen in het voer die fabri­kan­ten pro­be­ren te ver­do­eze­len door deze niet bove­naan de lijst te zet­ten. Opge­split­ste gra­nen komen lager op de lijst terecht, waar­door de indruk wordt gewekt dat er niet veel van is. Als je ze ech­ter bij elkaar optelt, dan blij­ken deze soms wel 50–80% van de hele maal­tijd uit te maken.
b) Is van het vlees dat op de eer­ste pla­ats staat, het meeste ook inder­daad in het voer aan­we­zig? Zeker niet! Ver­geet niet dat bestand­de­len vóór de pro­duc­tie wor­den afge­wo­gen, ter­wijl tij­dens het pro­duc­tie­pro­ces al het water ver­lo­ren gaat: in het geval van vlees zo’n 80%. Als een fabri­kant dus schrijft dat het voer voor 20% uit lam­svlees bestaat, dan moet u weten dat het water er bij de bewer­king uit ver­dwe­nen is en het vlees dus een lagere pla­ats op de lijst zou moeten inne­men. Gede­hy­dre­erd vlees en vle­esmeel raken bij de bewer­king geen water kwijt en er is dus eve­nveel van aan­we­zig als door de fabri­kant wordt geschreven.

- Van vlees moet de her­komst bekend zijn (kip, lam­svlees, konijn, kal­koen e.d.). Koop geen voeding waarop “dier­lijk vlees” staat, want dan heeft u geen idee waar het van­daan komt.
– Ver­mijd pro­duc­ten waarvan de her­komst niet omschre­ven staat. Net als ver­har­ding­smid­de­len, aroma’s, con­se­rve­er­mid­de­len en zoet­stof­fen zijn (Ver­bin­din­gen van het type BHT, BHA, Etho­xy­quin, Pro­pyl Gal­late) voor men­sen streng ver­bo­den. Fabri­kan­ten van hon­de­nvoer zijn niet ver­plicht de con­se­rve­er­mid­de­len op te noemen die voor half­fa­bri­ka­ten zijn gebru­ikt; zij moeten slechts ver­mel­den wat zij zelf toevo­egen. U moet vooral oppas­sen met voer op vis­ba­sis, want die wordt het meest gecon­se­rve­erd. Zoek op de pro­duc­ten naar duide­lijke ver­kla­rin­gen omtrent het niet gebru­iken van con­se­rve­er­mid­de­len.
Voor belang­stel­len­den is hier een voeding­stest:
In deze tekst heb ik mij niet gecon­cen­tre­erd op gede­ta­il­le­erde beschri­jvin­gen van alle moge­lijke voeding­sme­tho­des. Ik wilde alleen de belang­stel­ling van de lezer opwek­ken, zodat laat­st­ge­no­emde zelf naar bron­nen kan grij­pen en gede­gen ken­nis kan maken met een zo uit­ge­breid onder­werp als de juiste voeding voor uw hond.

Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl