Puppies

Pups van Onyxe en Fili. Ze komen in de her­fst ter wereld.
Deta­ils in de link hieronder:

http://www.australische-labradoodle.nl/nieuws/puppies-zijn-geboren/

Our Socia­li­sa­tion:

puppy

puppy

puppy

puppy

puppy

puppy

puppy

puppy

puppy

puppy

puppy

puppy

puppy

puppy

puppy

puppy

puppy

puppy

Hie­ron­der pla­at­sen wij ook foto’s van vorige nestjes puppy’s en socialisatiemethodes:

Daar zijn we! Het was wel fijn in de buik, maar hier is het véél span­nen­der. Mama zegt dat onze oogjes al over een paar dagen open­gaan en ver­telt ons nu al hoe mooi de wereld is. We kun­nen niet wach­ten tot het zover is. Wel heeft ze gezegd dat we niet moeten schrik­ken, want in het begin kun­nen we niet zo goed zien en is alles nog mistig. Toch zit­ten we vol onge­duld op dat moment te wach­ten.
Dit zijn foto’s van ons toen we puppy’s van 1 dag waren.

Halo to ja!

Halo to ja!

OOOO to jest ten świat!!??

OOOO to jest ten świat!!??

O rrrraaanyy!

O rrr­ra­aanyy!

Wat gebeurt er met ons, zo hele­maal in het begin? Het vro­uw­tje geeft ons spe­ciale lin­tjes met ver­schil­lende kleu­ren. Zij weegt ons elke dag om zeker te weten dat wij genoeg aan­ko­men. Want als wij niet wil­len gro­eien, of erger nog, als wij afval­len, dan heeft het vro­uw­tje spe­ciale melk voor ons bij de hand. Maar de melk van mama is natu­ur­lijk het lek­kerst en het gezondst van alles. Er zit zgn. colo­strum in, dat ons tegen virus­sen en andere rot­ti­gheid zal bescher­men zolang wij nog niet door het vro­uw­tje zijn ingeënt.

Pani waży!

Pani waży!

Van­daag zijn we al 7 dagen oud. Wij gro­eien snel en wor­den ook ste­eds ster­ker. Som­mi­gen van ons pro­be­ren al op hun eigen pootjes te gaan staan. Voor­lo­pig zijn die nog zwak, maar zoals het spre­ekwo­ord zegt: oefe­ning baart kunst! Van­daag heeft het vro­uw­tje foto’s van ons gemaakt.

Ale mięciutko!

Ale mię­ciutko!

Cieplusio tu!

Cie­plu­sio tu!

Dobrze mi tutaj

Dobrze mi tutaj

Jak miło sie przytulić!

Jak miło sie przytulić!

W koszyczku

W koszyczku

Śliczności

Ślicz­no­ści

Spaaaać!

Spa­aaać!

Sinds onze derde levens­dag doet het vro­uw­tje hele rare din­gen. We snap­pen daar nog niks van, maar mama zegt dat het is zodat wij ons in de toekomst goed zul­len ontwik­ke­len. Dit is wat ze over dat soort sti­mu­la­tie (al snap­pen wij er zelf weinig van) zegt:
1. De blo­edva­ten van jul­lie har­tjes zul­len beter func­tio­ne­ren
2. Jul­lie blo­edom­loop wordt ver­sterkt
3. De klie­ren die adre­na­line afsche­iden, wor­den ver­sterkt
4. Jul­lie stress­be­sten­di­gheid wordt gro­ter
5. Jul­lie krij­gen meer weer­stand tegen ziek­tes
Voor ons bete­kent het dat wij even wor­den opge­pakt en geaaid. Het vro­uw­tje zegt dat deze ses­sies niet te lang mogen duren, anders wordt het te veel van het goede. We kla­gen niet, want het is immers voor een goede zaak…

Łaskotanko po łapkach

Łasko­tanko po łapkach

Na pleckach

Na plec­kach

Głową do góry

Głową do góry

Głową w dół

Głową w dół

Zimny ręczniczek

Zimny ręcz­ni­czek

En wan­neer wij al 3 weken oud zijn.

Onze oogjes en oor­tjes zijn open! Het vro­uw­tje pakt ons op en leidt ons rond door alle kamers. Ze laat ons de wereld zien. Ze laat ons ook een radio­otje horen. Ze laat ons ver­schil­lende oppe­rvlak­ken zien. Het vro­uw­tje doet ook spe­ciale oefe­nin­gen die tot taak heb­ben op ons mid­den­rif in te werken. Het hele geheim komt erop neer dat deze oefe­nin­gen uit­slu­itend in de derde week van ons leven wor­den gedaan, anders leve­ren ze niets op. Dank­zij die oefe­nin­gen zul­len wij later zeker geen last krij­gen van wagenziekte!

U Pani

U Pani

U Pani na rączkach

U Pani na rączkach

Na ręczniczku

Na ręcz­niczku

Ręczniczek

Ręcz­ni­czek

A co to?

A co to?

Ładnie siedzę?

Ład­nie siedzę?

Obwąchać kanapę

Obwą­chać kanapę

Na kafelkach

Na kafel­kach

Na kafelkach

Na kafel­kach

Na ręczniku

Na ręcz­niku

Już wstaję

Już wstaję

Prawie wstałem

Pra­wie wstałem

Wij begin­nen met onze eer­ste stap­pen en een kara­mel­kleu­rig jochie zegt: “ik heb zelfs mijn bro­er­tje in zijn oor gebe­ten”. Wat is het leuk om bro­er­tjes en zusjes te heb­ben. Bin­nen­kort gaan we samen spe­len. Het vro­uw­tje heeft ons leuke spe­el­tjes beloofd.

Z rodzeństwem fajnie jest

Z rodzeń­stwem faj­nie jest

Na kanapie

Na kana­pie

Siostry mogą być fajne

Sio­stry mogą być fajne

Wtulić sie w siebie

Wtu­lić sie w siebie

Mięciusio

Mię­ciu­sio

We begin­nen onze dar­men al zelf onder con­trole te krij­gen en na ons sla­apje laat het vro­uw­tje ons uit op kran­ten. Daar leert zij ons hoe we onze beho­efte moeten doen. We snap­pen nog niet pre­cies wat nou de bedo­eling is van die kran­ten. Ken­ne­lijk dat ons bedje droog blijft, want mama houdt het niet meer vol om ste­eds onze rom­mel op te ruimen.

Wieczorna toaleta

Wie­czorna toaleta

W toalecie fajnie jest

W toa­le­cie faj­nie jest

Het vro­uw­tje heeft van­daag onze nagel­tjes gek­nipt, want die waren blijk­baar al zo lang dat wij mama heb­ben gekrabd. Maar we voel­den er niets van, we had­den het veel te druk met onze heer­lijke ontbijtje.

Van­daag heeft het vro­uw­tje ons gewo­gen. We wegen alle­maal al meer dan een kilo :), eigen­lijk 1,10 – 1,25. Daarna kre­gen wij een of andere ontworm­pa­sta . Al met al von­den we dat niet zo erg: ein­de­lijk kon­den wij eens iets anders pro­even dan melk. :) Maar mama zegt dat als wij nog iets gro­ter wor­den, dan krij­gen wij pas echte delicatessen. :)

Ook heb­ben wij een nie­uwe box gekre­gen. Zo een­tje met een deur­tje, zodat we erin en eruit kun­nen wan­neer we maar wil­len (alleen als het deur­tje open­staat natu­ur­lijk en jam­mer genoeg alleen wan­neer het vro­uw­tje ons in de gaten houdt, maar toch zul­len we het vast wel voor elkaar krij­gen om iets uit te halen). Er is daar ook een ver­la­agd muur­tje, zodat mama er ook in kan sprin­gen. Kijk zelf maar.
Het vro­uw­tje heeft net belo­ofd dat wij, zodra wij uit ons huisje komen, een extra kamer­tje krij­gen met de wan­den van een meta­len box. We kun­nen niet wachten.

Nowy domek

Nowy domek

Nasz nowy dom

Nasz nowy dom

En wan­neer wij al 5 weken oud zijn

Het vro­uw­tje bez­igt heel vaak een bepa­ald woord, dat we zo lang­za­mer­hand begin­nen te snap­pen: SOCIALISATIE.
Het vro­uw­tje zegt dat niet alleen het con­tact met mama en onze bro­er­tjes en zusjes het belan­grijk­ste is, maar ook met onze men­se­lijke huis­ge­no­ten. Het vro­uw­tje laat ons ken­ni­sma­ken met een hele­boel digen waar wij bove­nop sprin­gen, onder­door lopen of tege­naan klim­men. Dat is best een leuk spel­le­tje.
Ook luiste­ren wij naar ver­schil­lende gelu­iden. Sto­fzu­igers, pie­pend spe­el­goed, pla­stic­tas­sen en zelfs echte onwe­ers­bu­ien! In deze tijd van het jaar komen die heel vaak voor, maar dat is juist leuk, want dan krij­gen wij aller­lei lek­kers. Zodat wij in de toekomst niet bang zul­len wor­den, zegt het vro­uw­tje.
Het vro­uw­tje leert ons ook dat een trans­port­bench hele­maal zo gek nog niet is. Daar zijn altijd hele lek­kere hapjes te vin­den. Het vro­uw­tje zegt dat dat is om ons gele­ide­lijk te laten wen­nen aan de bench, waar­mee wij in onze nie­uwe huisjes te maken zul­len krij­gen.
Voor ons is dit een fan­ta­sti­sche tijd: de tijd voor ont­dek­kin­gen! :)
Het vro­uw­tje zegt dat onze socia­li­sa­tie­pe­riode nog een paar weken zal duren en ze her­ha­alt vaak (een of andere meneer cite­rend) hoe belan­grijk die voor ons is: “Alle gebeur­te­nis­sen die heb­ben pla­ats­ge­von­den en ook die welke niet heb­ben pla­ats­ge­von­den, geven voor altijd vorm aan het gedrag van een hond” (S. Coren, “De psy­cho­lo­gie van de hond”).

En hier zijn dan wat foto’s van onze spelletjes:

Wij leren uit ver­schil­lende bak­ken eten (metaal, porse­lein, plastic).

Nowa Miseczka

Nowa Miseczka

Serduszkowa miseczka

Ser­dusz­kowa miseczka

Porcelanowa micha

Por­ce­la­nowa micha

Czy to jest ...jadalne??

Czy to jest …jadalne??

Mięciusie to

Mię­ciu­sie to

Interesujace!

Inte­re­su­jace!

Niebieskie....Puchate

Niebieskie.…Puchate

Zabawa z reklamówką

Zabawa z reklamówką

A ja sie zważę

A ja sie zważę

Zabawy z piłeczką

Zabawy z piłeczką

Magiel??Pierwsze widzę!!

Magiel??Pierwsze widzę!!

Z wieszakiem...

Z wie­sza­kiem…

Na kartonie

Na kar­to­nie

Baaaaardzo interesujace miejsce ta szafka

Baaaaar­dzo inte­re­su­jace miej­sce ta szafka

Schodzimy

[/caption

Jamy w transportówce

aaaaaale pycha aaaaaale pycha

Jamy w transportówce

Potem wygladamy tak...

Potem wygla­damy tak…

A co Ty robisz?

A co Ty robisz?

Ale Radość

Ale Radość

Chyba lubicie po mnie chodzić

Chyba lubi­cie po mnie chodzić

A mogę na plecki?

A mogę na plecki?

Oddawaj tego lizaka

Odda­waj tego lizaka

Dogonie Cie!

Dogo­nie Cie!

Już jestem prawie tak duży jak Ty

Już jestem pra­wie tak duży jak Ty

Kto to za nowy domownik?

Kto to za nowy domownik?

Slicznosci

Slicz­no­sci

Taaak przytulaj! Byle delikatnie

Taaak przy­tu­laj! Byle delikatnie

Dank­zij de oefe­nin­gen met ons mid­den­rif was onze rit met de auto naar de die­re­narts fan­ta­stisch: we heb­ben de hele tijd gesla­pen.
Nu doet het vro­uw­tje spe­ciale oefe­nin­gen met ons, die ver­rijkte omge­ving wor­den geno­emd. Die heb­ben tot taak ons reu­kor­gaan op gang te bren­gen. Snuf­fe­len, kau­wen, lik­ken en gra­ven zijn voor ons heel belan­grijke din­gen, daarom geeft het vro­uw­tje ons de kans dat alle­maal te doen. Ze zegt dat daar­door in onze her­se­nen geluk­shor­mo­nen, of endor­fine, wor­den afge­sche­iden. Die zor­gen ervoor dat wij ons geluk­kig en ont­span­nen voelen.
Kijk maar eens naar onze spel­le­tjes op onze ver­rijkte spe­el­pla­ats. We heb­ben het er maar druk mee.

Het vro­uw­tje beste­edt ook veel tijd aan onze dage­lijkse les­sen: zit, wacht, high five. Alles om ons ver­tro­uwd te maken met iets dat tra­ining met gebru­ik­ma­king van posi­tieve sti­mu­lan­sen wordt geno­emd.
Wij zijn hier erg geluk­kig, maar bin­nen­kort komt het moment waarop ons tem­pe­ra­ment wordt getest en dan wordt ook bepa­ald bij welke fami­lie wij het beste pas­sen. Het vro­uw­tje zorgt er wel voor dat wij bij het juiste gezin terecht­ko­men, zodat iede­reen tevre­den is!
Dag! Tot ziens!

Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl