Waarom een Australian Labradoodle? Is er een verschil tussen een Labradoodle en de Australian Labradoodle?

Ja — het ver­schil is enorm — en ik vind dat iede­reen zich goed moet ori­ën­te­ren, voor­dat men besluit een “Labra­do­odle” aan te schaf­fen.
Alleen zo kan men teleur­stel­lin­gen voor­ko­men.
Feit is dat de (Austra­lian) Labra­do­odle zich mag ver­heu­gen in een stij­gende popu­la­ri­teit.
In Ame­rika is de Labra­do­odle inmid­dels razend popu­lair, waar­door ook het aan­tal fok­kers explo­sief is geste­gen.
Maar alle­re­erst wil ik graag uitleg­gen wat nu pre­cies het ver­schil is tus­sen een Labra­do­odle en een Austra­lian Labra­do­odle.
Helaas was voor vele nie­uwe fok­kers het belan­grijk­ste om zoveel geld te ver­die­nen in een zo kort moge­lijke tijd
Velen wil­den het­zel­fde resul­taat beha­len als de ontwik­ke­la­ars van dit ras (de zgn. foun­ders) beha­ald had­den.
Is het echt moge­lijk om in korte tijd het fok­pro­ces te kopi­ëren waaraan de foun­ders meer dan 20 jaar lang heb­ben gewerkt? Natu­ur­lijk niet!

Twee belan­grijke onde­rzo­ek­scen­tra –Rutland Manor en Tegan Park (deze laat­ste bestaat niet meer) heb­ben hun aan­dacht vooral gericht op het ver­krij­gen van een sta­biel ras met in acht­ne­ming van de vol­gende uit­gang­spun­ten:
1. Hon­den mogen niet ver­ha­ren (ruien).
2. Het haar mag geen aller­gi­sche reac­tie vero­orza­ken.
3. Er wordt spe­ciaal op bepa­alde karak­ter­trek­ken gese­lec­te­erd.
4. Alleen met gezonde hon­den zal wor­den gefokt.

Het belan­grijk­ste doel van de Austra­li­sche pio­niers was het fok­ken van een ide­ale hond die tege­lij­ker­tijd ook hypo-allergeen was.
Het jaren­lang selec­te­ren van de juiste fok­die­ren met de juiste vacht, het goede karak­ter en een goede gezon­dheid heb­ben gere­sul­te­erd in wat van­daag de Mul­ti­ge­ne­ra­tie Austra­lian Labra­do­odle (Mul­ti­gen Austra­li­sche Labra­do­odle) geno­emd wordt.
Helaas zijn er veel one­er­lijke fok­kers die labra­dors met poedels kru­isen om deze nako­me­lin­gen daarna te ver­ko­pen als een echte Labra­do­odles
Vervol­gens wor­den deze pups met de Mul­ti­gen Austra­li­sche Labra­do­odles gekru­ist en wor­den ook deze nako­me­lin­gen als ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odle tegen hoge prijs ver­kocht.
Helaas blijkt na enige tijd dat deze pup er hele­maal niet dezel­fde eigen­schap­pen te heb­ben als een ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odle.
De hond ver­ha­art, vero­orza­akt aller­gi­sche reac­ties en eige­na­ren weten met zijn onstu­imi­gheid geen raad.
Het eind van het lie­dje is dat de hond in het asiel beland.
Voor­dat u een hond koopt over­tuig u er van dat het nestje gere­gi­stre­erd is bij een regi­stra­tie instan­tie zoals the foun­da­tion ALFA-Europe.
Op dit moment is het de enige instan­tie in Europa die elk nest regi­stre­ert en dat in een open­bare online data­base is na te trek­ken.
Dank­zij deze regi­stra­tie bent u er zeker van dat uw pup een ori­gi­nele Mul­ti­gen Austra­lian Labra­do­odle is.

Vraag u vooral of u wilt dat uw puppy de ken­mer­ken en het karak­ter van een echte Austra­lian Labra­do­odle heeft en er zo uitziet:

Multigeneration Australian Labradoodle

Mul­ti­ge­ne­ra­tion Austra­lian Labradoodle

Of heeft u lie­ver een hype­rac­tieve hybride die gigan­tisch ver­ha­art, op uw aller­gie werkt en er zo uitziet:

?

?

Vraag u vooral of u wilt dat uw puppy de ken­mer­ken en het karak­ter van een echte Austra­lian Labra­do­odle heeft en er zo uit­ziet:
Of heeft u lie­ver een hype­rac­tieve hybride die gigan­tisch ver­ha­art, op uw aller­gie werkt en er zo uit­ziet:
Ik heb om twee rede­nen voor een Austra­lian Labra­do­odle geko­zen:
• Van­wege diverse aller­gieën en astma kan ik geen andere hond heb­ben dan een hond waarvan de vacht geen aller­gi­sche reac­ties vero­orza­akt
• In de weten­schap dat aller­gie in de maat­schap­pij van tegen­wo­or­dig een alom­te­gen­wo­or­dig pro­bleem is, dat helaas alleen nog maar zal toene­men, vraag ik mij tege­lij­ker­tijd af hoeveel men­sen er in die groep zit­ten die van­wege een han­di­cap een gele­ide­hond nodig heb­ben. En juist het hel­pen van die men­sen is wat mij in mijn werk het meest motiveert.

Ik streef ernaar mijn pup­ko­pers van een van de hoogst moge­lijke stan­da­ards te voorzien. Juist daarom heb ik voor Austra­lian Labra­do­odles van een van beste Austra­li­sche lij­nen
geko­zen: Die van Rutland Manor, waarvan de naam van de hond begint met de Pre­fix: Rutlands.

Onze hon­den:
Rutlands Cara­mel Pas­sion
Rutlands Gol­den Gla­mour
Wlo­chata Pasja Fili­gree Sur­prise
Rutlands Black Onyxe

De ASD Austra­lian Labra­do­odle is momen­teel niet op wereld­schaal als ras gere­gi­stre­erd door de FCI.
In Europa wordt de zuiver­heid van het ras bewa­akt door ALFA Europe, een orga­ni­sa­tie die een strenge ethi­sche code en fokre­gle­ment) han­te­ert. Als enige eist deze dat alle gere­gi­stre­erde fokhon­den en puppy’s aan een DNA-test wor­den onder­wor­pen om een beve­sti­ging te krij­gen wie de ouders zijn. Alleen op die manier kunt u er zeker van zijn dat u geen kat in de zak koopt.

Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl