De Australian Labradoodle, is dat ras iets voor u?

Het tem­pe­ra­ment van de Austra­lian Labra­do­odle heb ik reeds beschre­ven in het gede­elte „HET TEMPERAMENT VAN DE AUSTRALIAN LABRADOODLE: WAT ZIJN DAT VOOR HONDEN?”

Ik raad u aan dit te lezen en vóór uw aan­koop antwo­ord te geven op een ele­men­ta­ire vraag. Bent u als gezin in staat om aan de basis­be­ho­eften van een Labra­do­odle te vol­doen? Zo niet, over­weeg dan een ander ras te nemen, want deze uit­zon­der­lijke hond hoort echt alleen thuis in een uit­zon­der­lijk gezin.

* Bent u in staat tijd aan tra­inin­gen met uw hond te beste­den? Dat is een buiten­ge­woon belan­grijke zaak. Labra­do­odles heb­ben geen gigan­ti­sche tuin nodig om te kun­nen ron­dren­nen, maar wat ze wel nodig heb­ben, is geeste­lijke sti­mu­la­tie. Daarom doen ze het ook zo goed als werkhon­den.
Bent u de eer­ste maan­den in staat min­stens 30 minu­ten per dag te beste­den aan tra­inin­gen met uw hond?
Labra­do­odles zijn uit­zon­der­lijk intel­li­gente hon­den, die zich onge­wenst gedrag net zo snel aan kun­nen leren als de din­gen die wij wel van hen ver­wach­ten. We mogen hen dus niet aan hun lot over­la­ten. Natu­ur­lijk, elke hond is dank­baar voor een stu­kje tuin, maar er kan toch niets op tegen het con­tact met zijn baas.

* Labra­do­odles zijn gek op water. Als u de vrije natuur in trekt of naar zee gaat, laat u de hond dan ach­ter bij ken­nis­sen of mag hij met u mee?

* Stelt u zich eens een vij­fja­rige voor die met volle kracht in een plas springt. Als u uw hart open­stelt voor een Labra­do­odle, dan zou dit beeld in uw dage­lijks leven nog wel eens vaste prik kun­nen wor­den. Voor Labra­do­odles is een plas iets om zich heer­lijk in uit te leven. Ik vind dat een gewel­dig gezicht, maar geldt dat voor u ook?
Som­mige Labra­do­odles, met name puppy’s, mogen ook graag met hun bak spe­len en de hele keu­ke­nvloer klet­snat met water maken. Heeft u geduld genoeg tot de hond hier te groot voor wordt?

* Waar u ook heen­gaat, een Labra­do­odle gaat graag met u mee. Mijn eigen hon­djes gaan altijd alle­maal tege­lijk voor de bad­ka­mer­deur lig­gen wach­ten tot ik er weer uit kom. Ze zoeken ste­eds oog­con­tact, wach­ten op commando’s en zijn altijd in vol­le­dige staat van para­atheid. Daarom zijn het ook uit­ste­kende werkhon­den. Als u op zoek bent naar een hond voor buiten, neemt u dan alstu­blieft een ander ras. Dat wil niet zeg­gen dat ik mijn hon­den ove­ral mee naar­toe neem. Een goed opge­vo­ede hond kan best alleen thu­is­bli­jven zon­der pro­ble­men te vero­orza­ken. Als u ech­ter thu­iskomt en ver­wacht dat uw hond stil­le­tjes in een hoekje blijft lig­gen zon­der zich iets van u aan te trek­ken, dan is een Austra­lian Labra­do­odle beslist niet het ras dat u zoekt.

* Austra­lian Labra­do­odles heb­ben geen typi­sche hon­den­geur. Zij ver­ha­ren niet en hoeven ook niet vaak gewas­sen te wor­den, want hun vacht is zelfre­ini­gend: het vuil valt er gewoon van­zelf uit. Wel moet hun haar­dos regel­ma­tig wor­den verzorgd door deze te kam­men en te trim­men. Wan­neer de hond onge­veer 10 maan­den oud is, dan maakt de pup­py­vacht pla­ats voor een vol­was­sen vacht. Op dat moment is regel­ma­tige verzor­ging nodig, want anders kun­nen er klit­ten ont­staan. Bent u erop voor­be­reid om de hond vaak te kam­men en 2–3 keer per jaar met hem naar een kap­sa­lon te gaan?
Mits wij er goed genoeg voor zor­gen, is de vacht van een Austra­lian Labra­do­odle heel eenvo­udig te onder­ho­uden. Zelf kam ik mijn Labra­do­odles één keer per week. Wel voer ik de fre­qu­en­tie op wan­neer de hond in de periode komt waarin hij zijn vol­was­sen vacht krijgt.

* Labra­do­odles zijn van nature nogal klun­ge­lige hon­den, die met hun gestun­tel zelfs norse types vaak wel aan het lachen kun­nen bren­gen. Ze zijn dol op spe­len. Als u te lang geen aan­dacht aan hen beste­edt, dan verzin­nen zij zelf wel iets om uw aan­dacht te trek­ken. Soms ver­dwij­nen er sok­ken of andere kle­ding­stuk­ken uit de wasmand. Zelf vind ik dat wel grap­pig, maar zult u zich er niet te veel aan gaan ergeren?

* Appor­te­ren zit heel sterk in het instinct van Austra­lian Labra­do­odles en voor kin­de­ren zijn het gewel­dige spe­el­ka­me­ra­adjes. Ze zijn heel gemak­ke­lijk op te voeden tot hul­pjes voor gehan­di­cap­ten bij het appor­te­ren van de meest uite­en­lo­pende voor­wer­pen. Kunt u tegen een hond die u komt begro­eten met uw pan­tof­fels in zijn bek?
Voor­dat u besluit dit ras te kie­zen, moet u voor uzelf eerst alle boven­sta­ande vra­gen heb­ben bean­two­ord. Als dit alles u niet te boven gaat, dan kan ik u feliciteren!

Bedenk wel dat het de fok­ker is die de hond moet selec­te­ren die qua tem­pe­ra­ment het beste bij u en uw gezin past.

Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl