Rashond of een bastaard

Echte Austra­lian Labra­do­odle is geen hond voor snobs – dit was abso­luut geen inten­tie van de fok­kers van dit ras. Het echte doel was het cre­ëren van een hond die geschikt zou zijn voor aller­gie­pa­ti­ën­ten, een intel­li­gente kame­raad van de hele fami­lie.
Toch kom ik op inter­net­fora giftige com­men­ta­ren tegen: een kru­ising, basta­ard. Zijn deze juist?

Eerst wat ter­mi­no­lo­gie:
Wiki­pe­dia zegt:

Kru­ising: In de bio­lo­gie is een hybride of kru­ising het resul­taat van sek­su­ele voort­plan­ting van twee ver­schil­lende types plan­ten of die­ren (rassen).

Basta­ard: De basta­ar­dhond is een hond die niet is onder te ver­de­len onder een bepa­ald hondenras.

Is de Austra­lian Labra­do­odle dan een kru­ising?
Om te begin­nen moet er opge­merkt wor­den, dat iedere hon­den­ras, welke offi­cieel door FCI gere­gi­stre­erd is, het resul­taat is van bewust fok­ken en selec­te­ren. Om een voor­be­eld te noemen: de vooro­uders van een Schotse Col­lie zijn de Ierse Set­ter en de Rus­si­sche Win­dhond; de vooro­uders van de Duitse Her­der zij Her­der­shon­den.
Twee onde­rzo­ek­scen­tra in Austra­lië (Vic­to­ria) heb­ben er 20 jaar gele­den 2 ver­schil­lende ras­sen met elkaar gekru­ist: een Labra­dor en een Poedel. Zo is de Labra­do­odle ont­staan. 20 jaar lang heb­ben beide cen­tra hun werk aan een nie­uwe ras ver­richt, een ras, die we van­daag de dag de Austra­lian Labra­do­odle noemen.
Na lang onde­rzoek zijn er zeer zor­gvul­dig enkele andere ras­sen aan het fok­pro­gramma toege­vo­egd. Onder deze ras­sen bevon­den zich: de Ame­ri­ka­anse en de Engelse Coc­ker Spa­niël (om de hon­den, welke toch wel fors waren, wat kle­iner te laten wor­den), de Ierse Water Spa­niël (een ver­want van een Poedel) en ten­slotte de Irish Soft Coated Whe­aten. Bever­ley Man­ners van het Rutland Manor — op dit moment het enige nog func­tio­ne­rende onde­rzo­ek­scen­trum, gelo­oft, dat het ver­der kru­isen over­bo­dig is, omdat het ras nu sta­biel genoeg is. Vanaf 2004 kru­ist Rutland Manor geen bloed geen andere ras­sen meer in; er wor­den alleen maar Austra­lian Labra­do­odles met elkaar gekru­ist.
Hie­ron­der laat ik een stam­boom van de Beagle zien (deze ras heb ik vol­le­dig wil­le­keu­rig geko­zen) – die heel er lijkt op alle andere stam­bo­men van alle, door mens gecre­ëerde ras­sen. Hier­mee wil ik een schets laten zien van waaruit een ras, dat van­daag wel door FCI erkend is, bestaat, en wat vro­eger als een gewone kru­ising bestem­peld werd

drzewo-21-723x10241

Mis­schien toch een basta­ar­dhond? Eerst zouden we toch het antwo­ord moeten heb­ben op een vraag: Is de Austra­lian Labra­do­odle “een hond die niet is onder te ver­de­len onder een bepa­ald hon­den­ras”?
De “Wlo­chata Pasja” (Hairy Pas­sion) fok­ke­rij heeft 3 Doodles uit Rutland Manor, wat me in staat stelt om vier gene­ra­ties terug te kun­nen gaan, en dat bete­kent 30 selec­tief uit­ge­ko­zen hon­den. Van­daar dat ik met de term “basta­ar­dhond” vol­le­dig niet eens ben.
Het is niet uit­ge­slo­ten dat de Kyno­lo­gi­sche orga­ni­sa­ties over de gehele wereld bin­nen­kort de Austra­lian Labra­do­odle als een zelfstan­dige ras zul­len erken­nen. Alles heeft een begin. Zo zijn ook de Beagle, de Duitse Her­der, de Col­lie, de Labra­dor en veel andere ras­sen ont­staan. Het doel van dit ver­haal is om aan de lezer duide­lijk te maken, dat alles zijn begin heeft – zijn eigen geschie­de­nis. Het oor­deel of de Austra­lian Labra­do­odle een kru­ising, een basta­ar­dhond of een nie­uwe ras in wor­ding – moet u zelf vormen.

De Austra­lian Labra­do­odle zijn bij geen enkele Kyno­lo­gi­sche orga­ni­sa­tie gere­gi­stre­erd. Over de zuiver­heid van deze ras waakt o.a. een orga­ni­sa­tie, die de Austra­lian Labra­do­odle en hun nako­me­lin­gen wel regi­stre­ert. Deze orga­ni­sa­tie is ALFA Europe, die over de zuiver­heid van de ras waakt en de fok­kers die hun hon­den bij ALFA-Europe heb­ben gere­gi­stre­erd ver­plicht te fok­ken vol­gens een strikt fokreglement.

Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl