Kleuren en soorten vacht

KLEUREN

CHOCOLADE
Snuit van een cho­co­la­kleu­rige hond kan lich­ter van kleur zijn — licht­bruin
Pig­ment: neus, oogran­den, snuit en kus­sen­tjes onder de poten – roze of roodbruin.

Chocolate Labradoodle

Cho­co­late Labradoodle

ZWART
Een foto geeft nooit de echte charme van een zwarte Labra­do­odle. Daar kwam ik ach­ter toen ik voor het eerst een zwart teefje zag. Deze edele kleur heeft me sim­pel­weg verrukt.

Pig­ment: zwart

Ogen: zwart of donkerbruin.

In deze zwarte kleur zijn vaak bru­ine en zilve­ren tin­ten te zien.

Black Labradoodle

Black Labra­do­odle

CAFÉ AU LAIT

Echte café au lait kleur is een zeer sub­tiele tint van bruin.

Pig­ment: roze of roodbruin

Ogen: bruin of honing kleurig

ABRIKOOS
Vaak abu­sie­ve­lijk geno­emd goud, rood of karamel

Apricot Labradoodle

Apri­cot Labradoodle

CARAMEL

Een van de mooiere kleu­ren. We onder­sche­iden ver­schil­lende tin­ten cara­mel, van licht tot don­ker. Op latere leeftijd (omstre­eks de twa­al­fde maand) wordt vaak de tint donkerder.

Pig­ment: roze — rood (oogran­den, snuit en kus­sen­tjes onder de poten)

Ogen: licht­bruin of groen-goud

dscf0262_10

ROOD

Pig­ment: Rood of zwart

Ogen: don­ker­bruin

Red Labradoodle

Red Labra­do­odle

CRÉME
De kleur Crème heeft veel ver­schil­lende tin­ten (waaron­der goud)

Pig­ment: zwart

Ogen: ver­schil­lende tin­ten bruin of zwart

OF roze

Ogen: licht­bruin, unieke expres­sie van men­se­lijke ogen

Crème­kleu­rige hond met een goede vacht hoeft niet zo vaak als andere ras­sen gewas­sen wor­den. Het vuil en mod­der welke op het vacht terecht komen dro­gen uit en val­len eraf, zon­der ona­an­ge­name geur ach­ter te laten – dit is een van de zovele opmer­ke­lijke voor­de­len van de Austra­lian Labradoodle.

Cream Labradoodle

Cream Labra­do­odle

GEVLEKT

Vlek­ken van ver­schil­lende kleu­ren op ver­schil­lende lichaamsdelen

Soor­ten vacht

Er wor­den drie soor­ten vacht onder­sche­den bij de Austra­lian labra­do­odle. Wolvacht (krul­lend), fle­ece­vacht (krul­lend), fle­ece­vacht (golvend)

Wolvacht (krul­lend) — dicht en dik, lijkt op vacht van een poedel. Regel­ma­tig bor­ste­len is vere­ist. Vacht is geschikt voor men­sen met aller­gieën, ver­ha­art (ruit) niet en heeft geen typi­sche hon­den­geur. Opval­lend ken­merk — vacht golft niet in de wind als het hond rent — blijft vrij­wel onbe­wo­gen. Trim­men van het vacht dient 2 tot 3 per jaar pla­ats te vin­den, om het vacht in goede con­di­tie te houden.
De vach­twis­sel van pup­py­vacht naar nor­maal vacht valt niet zo op als bij hon­den met fle­ece­vacht. Dit is te dan­ken aan regel­ma­tig trim­men, waar­door de pup­py­vacht lang­zaam maar zeker ver­wij­derd wordt.

Fle­ece­vacht (golvend)

De vacht golft mooi in de wind, wat een prach­tig gezicht is. De periode waarin het pup­py­vacht door de vol­was­sen vacht wordt vervan­gen is zeer belan­grijk. Het valt niet van­zelf eruit, van­daar dat regel­ma­tig bor­ste­len zeer belan­grijk is. De hond kan ook kort gescho­ren wor­den (zeer kort haar ach­ter­la­tend), maar zelf zou ik het niet aan­be­ve­len – lang haar zit er fan­ta­stisch uit. De vacht dient vaak en regel­ma­tig gebor­steld te wor­den, om kli­tvor­ming tegen te gaan. Dit bespa­art ons forse uit­ga­ven bij de hon­den­trim­sa­lon, waar­bij gezegd moet wor­den dat niet elke hon­den­kap­per de klit­ten vak­kun­dig ver­wij­de­ren kan. Een pup­py­vacht dat niet regel­ma­tig verzorgd wordt kan heel gemak­ke­lijk gaan klit­ten. Een goede trim­mer kan de klit­ten vak­kun­dig ver­wij­de­ren, maar het is wel een kost­bare en tij­dro­vende aan­ge­le­gen­heid. Het wis­se­len van de vacht begint ronde de tiende maand en duurt enkele weken.

fizelinowa-falowana

Het hoofd van de hond wordt met een schaar vorm­ge­ge­ven. Het baar­dje geven we een ronde vorm. Uit het oog­punt van hygi­ëne laten we het niet lang gro­eien (geen geiten­ba­ar­dje).
Deze vacht wordt bescho­uwd als aller­gie­vrien­de­lijk. De hond ver­ha­art niet maar moet ech­ter wel de vach­twis­sel van pup­py­vacht naar vol­was­sen vacht door­lo­pen. Bij juiste verzor­ging is dit pro­ces bijna niet te merken.

Fle­ece­vacht (krullend).

Som­mige haar­pluk­ken zien er spi­ra­alach­tig uit. De verzor­ging gelijk aan de golvende fle­ece­vacht. Deze vacht wordt bescho­uwd als aller­gie­vrien­de­lijk. De hond ver­ha­art niet, moet ech­ter wel het wis­se­len van pup­py­vacht naar vol­was­sen vacht door­lo­pen. Bij juiste verzor­ging is dit pro­ces bijna niet te merken.

fizelinowa-krecona

GA KLITVORMING TEGEN

- verzorg je hond goed, bor­stel vaak zijn vacht
– trim en knip en vacht bij
– verze­ker jezelf dat je hond geen klit­ten heeft voor­dat je hem in bad doet; hier­door wor­den de klit­ten vaster en het los­bor­ste­len van deze klit­ten blijkt dan onmo­ge­lijk.
– Was je hond niet met cir­ke­lvor­mige bewe­gin­gen – vacht dient gewas­sen te wor­den met rechte bewe­gin­gen van boven naar bene­den.
– Droog je hond niet af met cir­ke­lvor­mige bewe­gin­gen – vacht dient gedro­ogd te wor­den met rechte bewe­gin­gen van boven naar bene­den.
– Bor­stel de hond tij­dens het föh­nen (bewe­gin­gen van boven naar bene­den).
– Zodra de vacht afge­dro­ogd is bespren­kel het met water met hon­den­con­di­tio­ner, waar­dor de vacht het juiste look krijgt (golvend of krul­lend).
Let op!!! Som­mige Doodles heb­ben wim­pers van maar lie­fst 6 cm lang. Deze niet afk­nip­pen. Soms wordt het wel gedaan, waar­door de hond er veel min­der mooi eruit gaat zien.

Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl