Australian Labradoodles en vachtverlies

Een van de voor­de­len van de mul­ti­gen Austra­li­sche Labra­do­odle is het feit, dat deze geen vach­tver­lies lij­den (en als ze wel vacht ver­lie­zen, dan zijn het te ver­wa­ar­lo­zen hoeve­el­he­den) en dat ze toch hypo­al­ler­geen zijn.

Ver­trouw ech­ter geen fok­ker, die je pro­be­ert te over­tu­igen, dat een ras bestaat dat voor 100% vrij is van vach­tver­lies. Alle hon­den moeten nou een­maal hun dood haar kwijt raken. De ene ras ver­liest het van­zelf, bij een andere ras (bijv. de ter­ri­ërs) moet het eruit gebor­steld worden.

Er zijn ras­sen die vacht ver­lie­zen, die hele kilo’s haar op je tapijt en je bank­stel ach­ter­la­ten. Maar er zijn ook ras­sen (bijv. de Austra­lian Labra­do­odle), bij wie het vacht niet van­zelf uitvalt, en toch zie je zo nu en dan een haar­pluis door je kamer zwe­ven. Dit kan gebeu­ren als je hond tij­dens het krab­ben het dood haar ver­wij­dert. Zulke hon­den die­nen regel­ma­tig gebor­steld te wor­den, zodat het dood haar ver­wij­derd wordt. Regel­ma­tige vach­tve­rzor­ging is hier van zeer groot belang.

Het kan voor­ko­men, dat een hond die geen vach­tver­lies lijdt toch begint te ver­ha­ren. Dit komt voor als de hond aller­gisch blijkt te zijn voor ver­schil­lende voedings­be­stand­de­len. Op het moment dat de hond deze niet meer bin­nen krijgt, stopt met het ver­lie­zen van de vacht.

Ik wil hier graag bena­druk­ken, dat eige­na­ren moeten besef­fen dat een juiste vach­tve­rzor­ging en een juiste voeding van hun hon­den van groot belang is. Zelfs een hond dat van nature geen vacht ver­liest maar ver­ke­erd verzorgd wordt – kan gaan verharen.

De Austra­lian Labra­do­odle. is dus een van de betere keu­zes als je een hond wil die geen of nauwe­lijks haren ver­liest en hypo­al­ler­geen is. Als beide ouder­die­ren geen vacht ver­lie­zen en geen aller­gi­sche reac­ties vero­orza­ken – zal jouw pup vrij­wel zeker dezel­fde eigen­schap­pen heb­ben, maar zelfs dan kan het voor­ko­men, dat de hond last heeft van licht vach­tver­lies (gene­tisch reces­sieve factor).

Austra­li­sche Labra­do­odles Irish Soft Coated Whe­aten invlo­eden (last infu­sion Rutland Manor 2004).

Pups waarvan in hun stam­boom de Irish Soft Coated Whe­aten voor­ko­men, kun­nen door een paar fases van vach­twis­se­lin­gen gaan, wat in enkele geval­len gepa­ard gaat met licht vach­tver­lies. Alles komt uite­in­de­lijk goed op het moment dat het sta­dium van vol­was­sen vacht bere­ikt wordt (tot twee jaar). Deze vach­twis­se­lin­gen heb­ben geen invloed op allergieën.

Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl