Het temperament van de Australian Labradoodle: wat voor honden zijn het?

Gezin­nen die voor een Austra­lian Labra­do­odle kie­zen, doen dat meestal omdat deze hond niet ver­ha­art, wat gun­stig is voor men­sen met een aller­gie. Toch kunt u, alvo­rens uit­ge­re­kend voor dit ras te kie­zen, beter eerst even de tijd nemen om uw gezins­si­tu­atie en uw moge­lij­khe­den goed in ogen­schouw te nemen. Bent u in staat om aan de beho­eften van dit ras te vol­doen en past het wel bij u? Hoe past de hond in de dyna­miek van uw gezin?
Het is van groot belang dat u de fok­ker ver­telt wat u met uw hond denkt te gaan doen, wat voor soort acti­vi­te­iten u voor hem in petto hebt en in welke vorm. Als u wilt gaan deel­ne­men aan wedstrij­den in geho­orza­am­heid of behen­di­gheid, dan hebt u een actieve en tem­pe­ra­men­tvolle hond nodig, een hond die graag samen­werkt met men­sen. Heeft u dat soort ambi­ties niet, dan kunt u het beste kie­zen voor een gezin­shond waar­mee u ero­puit kan trek­ken, uit­sta­pjes kan maken naar zee en van elka­ars gezel­schap kan genie­ten.
Opge­let:
Zelfs zware fysieke inspan­nin­gen geven een Austra­lian Labra­do­odle niet de geeste­lijke prik­ke­ling die deze hond Austra­lian Labra­do­odles dan wel?
* Ze zijn bove­nal zeer slim en intel­li­gent. Veel men­sen wil­len graag zo’n intel­li­gente hond heb­ben. U moet ech­ter niet ver­ge­ten dat de hond niet alleen heel snel de din­gen leert die u wilt. Als u hem aan zijn lot over­laat, zal hij even snel din­gen oppik­ken die een stuk min­der bij u in de smaak zul­len val­len. Als we een goed opge­vo­ede hond wil­len, dan moeten we er ook wat tijd voor over heb­ben om de ide­ale kame­raad van hem te maken, want uit zich­zelf zal hij dat niet leren. En wat dat betreft raden wij u aan met hem naar geho­orza­am­he­id­scur­sus­sen te gaan. Die zor­gen er niet alleen voor dat uw hond de nodige licha­me­lijke en geeste­lijke prik­kels krijgt en tot een fan­ta­sti­sche met­ge­zel voor vele jaren wordt opge­leid. Der­ge­lijke tra­inin­gen sme­den ook een sterke band tus­sen baas en hond.
* Ze ver­to­nen geen agres­sief gedrag en blaf­fen weinig.
* Ze socia­li­se­ren gemak­ke­lijk met andere die­ren.
* Ze kun­nen goed over­weg met kin­de­ren van alle leeftij­den. Ze vin­den het heer­lijk in het gezel­schap van hun men­se­lijke “roedel” te ver­bli­jven. Als u dus een hond in gedach­ten heeft die los over uw erf ron­dlo­opt, niet aan het gezin­sle­ven deel­ne­emt en tij­dens vakan­ties bij ken­nis­sen wordt onder­ge­bracht, dan kunt u beter geen Austra­lian Labra­do­odle nemen, want u doet hem er alleen maar kwaad mee.
* Omdat ze graag met men­sen werken, zijn het uit­ste­kende werkhon­den.
* Ze zijn dol op spel­le­tjes en water. Het zijn goede vrien­den voor men­sen die hun tijd graag buiten de stad door­bren­gen.
* Ze wor­den graag gesti­mu­le­erd in de vorm van tra­inin­gen met hun baas.
* Appor­te­ren is iets dat heel sterk in hun instinct zit inge­bo­uwd. Ze zijn dan ook gek op appor­te­er­spel­le­tjes en voor kin­de­ren zijn het gewel­dige speelkameraadjes.

Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl