Gezondheidseisen

Gezon­dhe­id­se­isen
De fok­ker die vol­gens het fokre­gle­ment van ALFA-Europe een nestje gefokt heeft, heeft er alles aan­ge­daan om een zo gezond moge­lijke pup te fok­ken.
Niet alleen door een nauw­ge­zette en lie­fde­volle verzor­ging van het nestje bin­nen het gezin, maar ook omdat het nestje gefokt is met gezonde en gete­ste ouderdieren.

Ver­plichte testen/onderzoeken voor de ouderdieren

Omdat er bij de ont­sta­an­sras­sen en dus ook bij Austra­lian Labra­do­odles een aan­tal erfe­lijke aan­do­enin­gen kun­nen voor­ko­men, wor­den alle ouder­die­ren op een aan­tal moge­lijke ziek­ten getest om te voor­ko­men dat er erfe­lijke aan­do­enin­gen in het ras inge­fokt worden.

Gezon­dhe­id­son­de­rzo­ekin­gen (De Alge­mene Gezondheidsverklaring)

Soms komen afwij­kin­gen (ook erfe­lijke afwij­kin­gen) pas op latere leeftijd aan het licht. Daarom heeft ALFA-Europe vanaf 1 mei 2010 ver­plicht gesteld dat bij iedere inen­ting van de fokhon­den de eigen die­re­narts een gezon­dhe­ids– ver­kla­ring van de fokhond ondertekent.

In deze offi­ci­ële ver­kla­ring staan naast de gege­vens van de hond,
–of dat de die­re­narts aan­ra­adt om tij­de­lijk niet met de hond te fok­ken (bijvo­or­be­eld omdat hij een bepa­alde dia­gnose ver­mo­edt of gesteld heeft,
–of dat de die­re­narts afra­adt om met de hond te fok­ken,
–of dat de die­re­narts geen bez­waar ziet om met de hond te fokken.

Heeft de reu en/of de teef geen gel­dige gezon­dhe­id­sver­kla­ring, dan kan er geen nestje gefokt worden.

Naast de Alge­mene Gezon­dhe­id­sver­kla­ring heeft ALFA-Europe in het fokre­gle­ment de vol­gende ver­plichte testen met betrek­king tot de vol­gende moge­lijke afwij­kin­gen opgenomen.

Heup­dy­spla­sie

Het is bij ALFA-Europe ver­plicht de fokhond de heu­pen en elle­bo­gen te laten rönt­gen. De foto’s wor­den door een spe­ciale kli­niek gema­akt en wor­den door een deskun­dige panel en/of een erva­ren die­re­narts beoor­de­eld.
Heup­dy­spla­sie is een door erfe­lijke én door uitwen­dige fac­to­ren beïnvlo­ed­bare ontwikkelingsstoornis/afwijking van het heup­gew­richt. Ook is er een sterke samen­hang met het voeding­spa­troon.
De voeding­sa­dvie­zen van de fok­ker dient u dan ook met zorg op te volgen.

Elle­bo­og­dy­spla­sie

Ook elleboogfoto’s zijn ver­plicht. Deze foto’s wor­den ook door een spe­ciale kli­niek gema­akt en door een deskun­dig panel en/of door een erva­ren die­re­narts beoor­de­eld.
Elle­bo­og­dy­spla­sie is eve­nals heup­dy­spla­sie erfe­lijk maar kan ook door uitwen­dige oorza­ken vero­orza­akt wor­den zoals over­be­la­sting of een trauma door­dat de hond ergens met groot geweld tege­naan is gebotst. Wan­neer er dan bijvo­or­be­eld een stu­kje bot afbre­ekt en dit in het gew­richt gaat rond zwe­rven kan dit tot ern­stige bescha­di­gin­gen en tot ern­stige kreu­pel­heid leiden.

Opti­Gen test

Deze DNA-test stelt vast of de hond over een bepa­ald stu­kje gen beschikt dat PRA-prcd (dit is een bepa­alde ooga­fwij­king dat tot blin­dheid kan leiden) kan vero­orza­ken.
Een hond kan dit stu­kje gen niet heb­ben, dra­ger (carier) zijn of lij­der.
Als een hond dra­ger is mag er wel mee gefokt wor­den mits de andere hond geen dra­ger is (dit moet vast­ge­steld zijn d.m.v. de OptiGen-test. Is de hond lij­der dan mag er niet mee gefokt wor­den.
Deze test is abso­luut noodza­ke­lijk omdat je anders blin­dheid in het Austra­lian Labra­do­odle ras zou kun­nen fokken.

NB. Ook voor andere reces­sieve ove­rer­fbare ziek­ten geldt dat men onder bepa­alde voor­wa­ar­den mag fok­ken. Zo mag een carier (dra­ger) alleen gedekt wor­den door een hond die vrij is van deze bepa­alde aandoening.

Andere testen

Andere testen zijn vooral­snog niet ver­plicht. Zodra die noodza­ke­lijk blij­ken te zijn zul­len die op deze pagina ver­meld wor­den. Daarom is feed­back van de pup­ko­per aan de fok­ker en/of aan ALFA-Europe noodza­ke­lijk. Zie bij meld­punt in het lin­ker menu!

Bron­nen:
http://www.alfa-europe.org/NL/gezondheidseisen.htm