Waarborgen

De Gedrag­scode en het Fokre­gle­ment
bescher­men zowel
de pup­ko­per als de fokker

Waar­bor­gen voor de pup­ko­per
Door­dat de fok­ker de gedrag­scode onder­te­kent, weet de pup­ko­per dat de fok­ker gebon­den is aan het fokre­gle­ment van ALFA-Europe en dus ook aan de wet­te­lijke regel­ge­ving met betrek­king tot het welzijn van dieren!

Boven­dien garan­de­ert de fok­ker, die zijn hon­den bij ALFA-Europe heeft regi­stre­erd dat de pup­pen in huis bij de fok­ker opgro­eien en geso­cia­li­se­erd worden.

Regi­stra­tie van de fokhond bete­kent dat beide ouder­die­ren over de juiste afstam­ming en alle gezon­dhe­id­spa­pie­ren én over een DNA-profiel beschik­ken. De hond wordt op de ALFA-Europe website met een foto en regi­stra­tie­num­mer ver­meld (zie bij gere­gi­stre­erde hon­den) en wordt in een data­base opge­no­men. ALFA-Europe heeft met het Van Haerin­gen Labo­ra­to­rium
(www.vhlgenetics.com) een con­tract afge­slo­ten dat Austra­lian Labra­do­odle fok­kers voor hun hon­den via ALFA-Europe een DNA-profiel kun­nen laten maken (zie ook per­ma­nente iden­ti­fi­ca­ties in het lin­ker menu).

Alle pups én beide ouder­die­ren heb­ben dus een DNA-profiel. Heeft de pup en/of de ouderhond(en) geen DNA-profiel, heeft men geen tas­baar bewijs of de pup wel een echte Austra­lian Labra­do­odle is.

Nestre­gi­stra­tie bete­kent dat het nestje afkom­stig is van gere­gi­stre­erde hon­den. Ieder nestje krijgt een eigen regi­stra­tie num­mer. Door te con­tro­le­ren op de website van ALFA-Europe (zie gere­gi­stre­erde nestjes) kan men van zowel de fokhon­den als het nestje zien of de regi­stra­tie­num­mers overeenkomen!

Tij­dens het sur­fen kan men een website van een fok­ker tegen­ko­men die bewe­ert te fok­ken vol­gens het ALFA-Europe Fokre­gle­ment. Of zie je fokhon­den afge­be­eld die ALFA-Europe gere­gi­stre­erd zijn en dan naast of onder hun afbe­el­ding een ALFA-Europe regi­stra­tie­logo heb­ben met een uniek num­mer. Door deze num­mers te con­tro­le­ren op de website van ALFA-Europe kan men nagaan of de fokhond wel het­zel­fde num­mer heeft als de fok­ker op zijn website vermeldt.

Is dit na ver­ge­lij­king niet het geval dan mis­bru­ikt de fok­ker ons regi­stra­tie­logo en pro­be­ert hij de pup­ko­per te misle­iden. Wij stel­len het op prijs wan­neer men dit dan ons laat weten (zie lin­ker menu bij “Meld­punt”). ALFA-Europe kan dit dan con­tro­le­ren en even­tu­eel pas­sende maatre­ge­len nemen.

Aller­gie­vrien­de­lij­kheid
Alle gere­gi­stre­erde fokhon­den stam­men af van bewe­zen aller­gie­vrien­de­lijke foklij­nen. Aller­gie­vrien­de­lijk bete­kent niet dat de hond hele­maal geen aller­gi­sche reac­tie kan vero­orza­ken bij men­sen die heel erg aller­gisch zijn. ALFA-Europe raadt dan ook men­sen met een ern­stige aller­gie aan om op huis­be­zoek te gaan bij aller­gi­sche men­sen die reeds een Austra­lian Labra­do­odle heb­ben om in deze vaak reeds allergeen-arme omge­ving te erva­ren of men aller­gisch reage­ert op de hond.

Koop­con­tract
De fok­kers die bij ALFA-Europe hun fokhon­den en nestjes heb­ben laten regi­stre­ren werken altijd met een koop­con­tract waarin de garan­ties en rech­ten en plich­ten van de pup­ko­per en ver­ko­per is geregeld.

Infor­ma­tie­pak­ket
Pup­ko­pers krij­gen van de fok­ker een uitvo­erig infor­ma­tie­pak­ket met nut­tige tips en advie­zen mee over voeding, verzor­ging, tra­ining en opvo­eding van de pup.

Aan­schaf van een Austra­lian Labra­do­odle pup buiten de EU.
ALFA-Europe is voor fok­kers bin­nen Europa. Wil men een Austra­lian Labra­do­odle aan­schaf­fen uit een land buiten de Euro­pese Unie dan moet men zich het vol­gende reali­se­ren. Men is dan gebon­den aan de impor­tre­gels van de EU, regels met betrek­king tot ver­plichte inen­tin­gen, wijze van trans­port en inkla­ring (douane) etc. Dit heeft wel con­se­qu­en­ties voor de socia­li­sa­tie­pe­riode die u met uw hond kan door­bren­gen. Zo kan de pup eerst met 3 maan­den tegen rabies inge­ënt wor­den, waarna de pup pas na een wacht­tijd van 21 dagen in Europa mogen wor­den inge­vo­erd. De pup is dan onge­veer 16 weken oud als hij bij de pup­ko­per arri­ve­ert. Je hebt dan als pup­ko­per geen invloed op de belan­grijk­ste periode van zijn leven. De enige manier om deze import­be­pa­ling te omze­ilen is door de pup zelf te gaan halen bij de fok­ker (dwz. in het land buiten de EU).

Voor meer inlich­tin­gen over de invoer van hon­den van buiten de EU raad­pleeg de linkpagina.

Terzijde
Begin­nen met fok­ken? Fok­ken is heel iets anders dan hon­djes pro­du­ce­ren. Zoals al uit voora­fga­ande tekst en de website blijkt, komt er heel wat bij kij­ken om over het socia­li­se­ren, poepjes opru­imen en het verzor­gen maar te zwij­gen. Een veran­two­orde fok­ker is al maan­den van te voren bezig met plan­nen, orga­ni­se­ren. Is het nestje er een­maal dan is de fok­ker de hele dag, 7 dagen in de week en gedu­rende 8 of 9 weken op inten­sieve wijze bezig met het nestje en alles wat daar mee samen­hangt. Denk je hier toch serieus over na, lees dan vooral de infor­ma­tie: “Star­ten met fok­ken?” in het lin­ker menu.

Bron­nen:
http://www.alfa-europe.org/NL/waarborgen-pupkoper.htm