GEDRAGSCODE

Ik ver­plicht me te houden aan de gedrag­scode van ALFA-Europe zoals u hie­ron­der kunt lezen:

1. Ik erken dat, als ik mij niet houd aan deze gedrag­scode, ik in de toekomst niet meer mijn hon­den en nestjes kan regi­stre­ren. Mocht deze situ­atie zich voor­doen, dan kan ik reke­nen op een respec­tvolle en faire behan­de­ling door het bestuur van ALFA-Europe, waar­bij noch ALFA-Europe noch ik enige kwe­stie publie­ke­lijk zal bespreken.

2. Ik ver­klaar dat de pups in huise­lijke kring opgro­eien en dat het socia­li­se­ren van de pup­pen in huise­lijke kring gebeurt. De fok­ker die bij ALFA-Europe gere­gi­stre­erde fokhon­den heeft mag hie­rvoor gebruik maken van gastgezinnen.

3. Ik zal de aspi­rant pup­ko­per de moge­lij­kheid geven om een even­tu­ele aller­gie te testen door de betref­fende per­soon (per­so­nen), voor­dat men tot defi­ni­tieve aan­koop over­gaat, in de juiste omge­ving in con­tact te laten komen met een bewe­zen aller­gie­vrien­de­lijke Austra­lian Labradoodle.

4. Ik zal géén inschrij­fgeld vra­gen maar mag een aan­be­ta­ling van maxi­maal 100,– Euro vra­gen als de pup­ko­per en ik elkaar heb­ben ont­moet en het aan­ne­me­lijk is dat de pup­ko­per bin­nen een jaar voor een pup in aan­mer­king komt.

5. Ik zal alle pup­ko­pers van alle infor­ma­tie voorzien die ze wil­len heb­ben en verze­ker me dat de pup­ko­pers vol­do­ende op de hoogte zijn wat nodig is om voor een pup te kun­nen zor­gen en op te voeden.

6. Ik zal zor­gen dat al mijn fok­die­ren en pups voorzien zijn van een per­ma­nente iden­ti­fi­ca­tie mid­dels een micro­chip en een DNA-profiel. In geval de hond geïm­por­te­erd is en niet over een DNA-profiel vol­gens de ISAG 2006 methode beschikt moet dit alsnog gebeuren.

7. Ik zal op alle offi­ci­ële docu­men­ten, gezon­dhe­id­ste­sten, aanvraag– en regi­stra­tie­for­mu­lie­ren die naar ALFA-Europe gestu­urd wor­den, deze per­ma­nente iden­ti­fi­ca­tie­num­mers ver­mel­den, zodat de iden­ti­teit van de hond ten alle tij­den vast­ge­steld kan worden.

8. Iedere pup­ko­per die bij mij een pup koopt uit een bij ALFA-Europe gere­gi­stre­erd nestje, krijgt van mij een schri­fte­lijke ver­kla­ring of beve­sti­ging (via een koop­con­tract) van mijn garan­tie dat de pup voor de meeste men­sen aller­gie­vrien­de­lijk is en niet lijdt aan een (erfe­lijke) afwij­king (voor zover bekend bij de fok­ker). Is er wel iets bekend dan zal dit door mij, inc­lu­sief evt. aanvul­lende afspra­ken met de pup­ko­per, in het koop­con­tract wor­den vastgelegd.

9. Ik heb in dit koop­con­tract ook opge­no­men dat, mocht de pup uit een gere­gi­stre­erd nestje bin­nen 12 maan­den na aan­koop toch blij­ken te lij­den aan een levens­be­dre­igende erfe­lijke afwij­king, ik bij zal dra­gen in de die­re­nart­sko­sten (voor zover er een medi­sche noodzaak aan­we­zig is) met een maxi­mum van de door mij ontvan­gen ver­ko­op­prijs. Een nadere uitwer­king van de scha­de­lo­os­stel­ling wordt vast­ge­legd in het koop­con­tract (ALFA-Europe krijgt een kopie van het koopcontract).

10. Indien de pup een fokhond betreft die door een gene­tisch gebrek of door andere gezon­dhe­id­ste­sten onge­schikt blijkt te zijn voor de fok, heeft de pup­ko­per het recht op een nie­uwe pup uit dezel­fde foklijn of op een –door over­leg ove­re­en­ge­ko­men– andere pup, tegen beta­ling van de prijs van een geste­ri­li­se­erde of geca­stre­erde pup. Iedere hond die onge­schikt voor de fok blijkt te zijn moet wor­den geca­stre­erd of gesteriliseerd.

11. Indien de pup­ko­per na ver­loop van tijd toch aller­gisch blijkt te zijn voor de hond moet ik dit voorval onmid­del­lijk aan ALFA-Europe mel­den en moet de pup in kwe­stie op zijn aller­gie­vrien­de­lij­kheid getest wor­den (ik neem hie­rvoor con­tact op met ALFA-Europe). Naar aan­le­iding van de uit­slag van het onde­rzoek zal ik stap­pen onder­ne­men om te komen tot een bevre­di­gende oplossing.

12. In het koop­con­tract wordt opge­no­men dat in geval van her­pla­at­sing de pup­ko­per con­tact moet opne­men met de fok­ker (de pup mag niet via inter­net bijv. eBAY of Markt­pla­ats of via een adver­ten­tie aan­ge­bo­den of ver­kocht wor­den), en ik koste­loos zal hel­pen bij het her­pla­at­sen van de pup als de eige­naar dat zelf niet wil of kan, inc­lu­sief de finan­ci­ële afhandeling.

13. Ik zal ALFA-Europe naar waar­heid en gewe­ten alle infor­ma­tie ver­schaf­fen die nodig is om mijn fok­die­ren te laten regi­stre­ren en om met mijn fok­die­ren te kun­nen fok­ken vol­gens het fokre­gle­ment van ALFA-Europe. Ik zal geen infor­ma­tie ach­ter­ho­uden of verz­wij­gen die van belang kan zijn voor de (toekom­stige) gezon­dheid van het ras.

14. Alle infor­ma­tie die ver­meld wordt op de beno­digde ALFA-Europe for­mu­lie­ren voor het ver­krij­gen van een ALFA-Europe Stam­boom zal waar­he­ids­ge­trouw zijn en ik zal alle hon­den duide­lijk iden­ti­fi­ce­ren aan de hand van een vast­ge­legde naam van de hond, ver­wachte kleur en vacht­type en bar­code van de microchip.

15. Ik zal fok­ken vol­gens het fokre­gle­ment van ALFA-Europe en zal er voor zor­gen dat de gezon­dheid van het ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odle ras een hoofdrol spe­elt in mijn fok­be­leid. Zijn gezon­dheid en gene­ti­sche vita­li­teit, zijn aller­gie­vrien­de­lij­kheid, intu­ïtieve karak­ter en tem­pe­ra­ment zijn belan­grij­ker dan zijn uiter­lijke ken­mer­ken (ras­stan­da­ard) of het stre­ven naar erken­ning door de FCI.
NB. Dit bete­kent dat ik slechts één fok­pro­gramma met betrek­king tot Labra­do­odles heb.

16. Ik zal als ik een niet gere­gi­stre­erde dekreu wil gebru­iken me er van ver­ge­wis­sen dat hij over een DNA-profiel beschikt en zijn ouders ten­min­ste over een micro­chip. Ik zal ALFA-Europe een kopie van zijn afstam­ming, micro­chip, DNA-profiel en zijn gezon­dhe­id­spa­pie­ren bezorgen.

17. Ik zal ook mijn collega-fokker fair en met respect behan­de­len en hem alle infor­ma­tie geven die hij nodig heeft om op veran­two­orde wijze met een van mijn fokhon­den te fok­ken of te kopen. Ik zal alle zake­lijke ove­re­en­kom­sten tus­sen mij en mijn col­lega fok­ker van te voren schri­fte­lijk vastleg­gen om mening­sver­schil­len ach­te­raf te voorkomen.

18. In geval van een ver­schil van mening of con­flict, tus­sen mij en een col­lega fok­ker of tus­sen mij en ALFA-Europe, zal ik pro­be­ren dit op bevre­di­gende wijze door onder­ling over­leg pro­be­ren op te los­sen. Lukt dit onver­ho­opt niet dan leg ik de zaak voor aan de geschil­len­com­mis­sie van ALFA-Europe, waarvan ik de bin­dende uit­spraak accep­teer. Ik begrijp dat geschil­len tus­sen mij en een andere fok­ker niet in behan­de­ling geno­men wor­den wan­neer het con­flict reeds bestond toen par­ti­jen hun hon­den heb­ben lie­ten registreren.

19. Ik stem er mee in dat het bestuur van ALFA-Europe of haar ver­te­gen­wo­or­di­ger (een door ALFA-Europe aan­ge­zochte die­re­narts in het land van de fok­ker) de fok­ker van de gere­gi­stre­erde hon­den kan bez­oeken om mijn ken­nel te bez­oeken. In het geval dat gecon­sta­te­erd wordt dat ik in strijd met de Gedrag­scode en/of het Fokre­gle­ment han­del, zal het bestuur van ALFA-Europe pas­sende maatre­ge­len nemen zoals in het vol­gend arti­kel wordt vermeld.

20. Ik stem er mee in dat een publi­ca­tie van de overtreding(en) van deze gedrag­scode en/of het fokre­gle­ment op de ALFA-Europe website niet door mid­del van het nemen van juri­di­sche stap­pen kan wor­den ver­hin­derd of aan­ge­voch­ten. De bewij­svo­ering dient te geschie­den door het stich­tings­be­stuur van ALFA-Europe onder over­leg­ging van door externe deskundige(n) gecon­tro­le­erde feiten. De aan­ge­kla­agde fok­ker heeft de moge­lij­kheid om in beroep te gaan. Zolang de bero­ep­spro­ce­dure, bij de in arti­kel 18 geno­emde geschil­len­com­mis­sie, loopt mag ALFA-Europe niet over­gaan tot publi­ca­tie op haar website. Beslist de geschil­len­com­mis­sie in mijn nadeel, zul­len alleen de ken­nel­naam, de aard van de overtreding(en) én de even­tu­ele beslis­sing dat mijn nestjes en pups niet meer voor regi­stra­tie in aan­mer­king komen gepu­bli­ce­erd worden.

21. Ik stem er mee in geen ken­nel­naam of website adres resp. dome­in­naam te gebru­iken die gelijk is op of erg lijkt op een reeds besta­ande ken­nel­naam of website adres van een fok­ker die reeds bij ALFA-Europe gere­gi­stre­erde hon­den heeft.
Mijn ken­nel­naam zal ik eerst voor­leg­gen aan de leden van de IEALB. Bij geen bez­waar zal deze naam gere­gi­stre­erd wor­den bij de IEALB. Iedere nie­uwe ken­nel­naam en websi­te­adres resp. dome­in­naam van fok­kers die hon­den heb­ben laten regi­stre­ren wordt gepu­bli­ce­erd op de website van ALFA-Europe en de IEALB.

22. Ik stem er mee in dat, in geval van inter­pre­ta­tie­ver­schil­len van­wege de ver­schil­lende ver­ta­lin­gen, de Engelse ver­sie van de Gedrag­scode en het fokre­gle­ment van ALFA-Europe door­slag­ge­vend is.

http://www.alfa-europe.org/NL/gedragscode.htm