RESERVERINGEN/WACHTLIJST

 

Hoe ziet de pro­ce­dure voor het rese­rve­ren van puppy’s eruit?
Met het oog op het welzijn van de toekom­stige puppy’s wil­len wij er zeker van zijn dat ze in goede han­den terecht­ko­men. Daarom zijn wij met een kwa­li­fi­ca­tie­pro­ce­dure begonnen.

Na het eer­ste con­tact wordt u door ons gevra­agd een kwa­li­fi­ca­tie­for­mu­lier in te vul­len. Daarna maken wij een afspraak voor een tele­fo­on­ge­sprek, waarin wij ons een beeld pro­be­ren te vor­men van uzelf, uw gezin en de dyna­miek van uw gezin. Bij dat gesprek wil­len wij ons er ook van ver­ge­wis­sen dat onze pup een warm, veilig tehuis en een zorg­zame baas krijgt. Deze din­gen zijn voor ons heel belan­grijk.
Als een van uw gezin­sle­den last heeft van aller­gie, dan zul­len we u vra­gen bij een van onze Austra­lian Labra­do­odles op bez­oek te gaan (in Neder­land of Duit­sland, zo dicht moge­lijk bij uw woon­pla­ats), want wij moeten er zeker van zijn dat u geen aller­gi­sche reac­ties krijgt.
Wan­neer het gesprek en het bez­oek aan een van de Austra­lian Labra­do­odles gun­stig zijn ver­lo­pen, wordt uw gezin op de wach­tlijst gezet.
En op dat moment begint uw avon­tuur!
Wij zul­len u dan op de hoogte bren­gen zodra er een teefje loops is en ook zodra we er zeker van zijn dat ze zwan­ger is. In die periode nemen wij actief deel aan uw voor­be­re­idin­gen voor de adop­tie en staan wij klaar om al uw vra­gen te bean­two­or­den en in te gaan op even­tu­ele twij­fels die zich kun­nen voor­doen.
Zodra de puppy’s zijn gebo­ren, krijgt u van ons elke week infor­ma­tie over hoe ze zich ontwik­ke­len, hoe wij hen socia­li­se­ren en stu­ren wij u ook de hele foto­do­cu­men­ta­tie. Wij wil­len graag dat u dit prach­tige avon­tuur met ons meebe­le­eft. In de zevende week voeren wij tests uit naar het tem­pe­ra­ment van de puppy’s. Deze tests leg­gen wij over uw gezins­si­tu­atie heen en op die manier stel­len wij vast welke pup het beste bij u past. Elke test wordt uit­ge­vo­erd door een gekwa­li­fi­ce­erde gedrag­skun­dige.
Dat is een zeer belan­grijk onder­deel van ons werk en wij nemen er dan ook de vol­le­dige veran­two­or­de­lij­kheid voor. Wij vra­gen u ons daar­bij te ver­tro­uwen, want alleen op die manier kun­nen wij garan­de­ren dat ons pro­gramma een suc­ces wordt.
Daarna wordt u uit­ge­no­digd uw pup te komen opha­len en ken­nis te maken met de rest van onze hon­den. Wij zijn ons er natu­ur­lijk van bewust dat dit voor iemand uit Neder­land of Duit­sland een lange reis kan wor­den. Daarom kun­nen we u behulp­zaam zijn bij het trans­port. Onze Neder­landse vrien­den en col­le­ga­fok­kers van CYMBROGI LABRADOODLES, die in Duit­sland een vakan­tie­huis heb­ben, zijn zo vrien­de­lijk ons aan onder­dak te hel­pen wan­neer wij met de puppy’s in Duit­sland zijn aan­ge­ko­men. Wij geven puppy’s nooit de eer­ste dag al uit han­den, omdat ze dan een lange rit ach­ter de rug heb­ben en eerst op adem moeten komen. U bent natu­ur­lijk wel van harte welkom om die eer­ste dag uw pup te komen bez­oeken en met ons te komen pra­ten. Op die dag krijgt u van ons ook alle onmis­bare infor­ma­tie voor wat betreft opvo­eding, socia­li­sa­tie en tra­ining. Op de twe­ede dag mag u uw pup meenemen.

Daarna wach­ten wij uw eer­ste bericht af: hoe is de reis ver­lo­pen en hoe is de eer­ste dag van de pup bij u thuis gegaan? Gedu­rende die hele periode staan wij met u in con­tact en als u beho­efte hebt aan assi­sten­tie, dan kunt u altijd op ons rekenen.

Voor puppy’s die zijn geadop­te­erd door Poolse fami­lies. Nor­maal gespro­ken zijn er 2 of 3 bez­oeken vere­ist, waarvan het eer­ste pla­at­svindt bij de fok­ker. Na dat bez­oek komen wij langs bij het gezin, want wij moeten ons op de hoogte stel­len van de omstan­di­ghe­den waarin de hond terecht­komt en de nodige advie­zen geven met betrek­king tot de inrich­ting van het huis, die voor een puppy geva­ar­lijk kan zijn (met name plan­ten, sno­eren en der­ge­lijke). De puppy wordt bij elk fami­lie bez­orgd in het gezel­schap van een gedrag­skun­dige, die dan ter pla­atse op maat gesne­den advies kan geven en ook de inte­rac­tie tus­sen de pup en de ove­rige gezin­sle­den kan obse­rve­ren. Daar­door kan hij zowel het gezin als de pup hel­pen aan elkaar gewend te raken. Dat bez­oek duurt nor­maal gespro­ken 3–4 uur.

Wło­chata Pasja
Fok­ker van ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles
www.australische-labradoodle.nl