Hallo alle­maal en welkom op mijn website gewijd aan de Austra­lian Labradoodle.

Edyta and Labradoodles

Edyta and Labradoodles

Mijn naam is Edyta en zolang ik het me kan herin­ne­ren waren de die­ren altijd een deel van mijn leven. De eer­ste jaren van mijn leven heb ik in een klein dorpje door­ge­bracht waar mijn over­gro­otva­der mij ken­nis liet maken met de gehe­imen van het leven op het plat­te­land. Klau­te­ren tus­sen de kuikens, respect leren voor de bijen (we had­den een eigen bijen­stal), op blote voeten de paar­den­stal­len lopen. Deze gewel­dige school van het leven in har­mo­nie met de natuur geef ik nu door aan mijn zoon Fabian, die de gevo­eli­gheid en lie­fde voor de wereld van fauna en flora van mij heeft geërfd.
Opgro­eiend in de lie­fde voor de natuur heb ik altijd gezel­schap van die­ren gehad — hon­den, muizen, ham­sters, cavia’s, vis­sen, kip­pen.…
Helaas voor mijn begon het lang­zaam te blij­ken dat ik aller­gisch begon te wor­den voor die­ren, in de eer­ste pla­ats voor ham­sters, konij­nen, pape­ga­aien en ten­slotte ook voor hon­den. Ik leefde nog vele jaren in de over­tu­iging dat ik nooit meer in staat zal zijn een hond, waar ik altijd van gedro­omd had, te heb­ben. Geluk­kig beschik ik nog een karak­ter trek, dat aan­ge­bo­ren kop­pi­gheid geno­emd wordt. Als ik ergens mijn zin­nen op zet, dan vind ik zeker een manier om het om deze droom te reali­se­ren.
Toen ik voor het eerst eige­naar werd van een hond met een hypo­al­ler­geen poten­tieel – Blanca, heb ik hele­maal het bak­zeil geha­ald. Zij en ik vorm­den een per­fect team samen. Het begon met de ver­schil­lende soor­ten ople­idin­gen voor haar en mij, en kort daarna begon ik me in de gehe­imen van het gedrag van die­ren te ver­diep­pen, wat tot op de dag van van­daag mijn pas­sie is geble­ven.
Ik besloot dat ik me in deze rich­ting wil ontwik­ke­len en mijn toekomst ermee wil ver­bin­den.
Toen ik een kind was heb ik van kuikens gele­erd dat je heel voorzich­tig moet zijn ‚van bijen heb ik respect gele­erd en van paar­den dat je in de stal­len.…. scho­enen aan moet heb­ben. Op vol­was­sen leeftijd stu­de­erde ik af op dier­ge­drag­swe­ten­schap­pen dierenpsychologie.

In mijn dage­lijks werk als die­renp­sy­cho­loog en gedrag­sthe­ra­peut ben ik bezig met het her­stel­len van de rela­tie tus­sen mens en dier. Ik help fami­lies gedrag­spro­ble­men van hun die­ren op te los­sen (voor­na­me­lijk hon­den en kat­ten). Het meeste ple­zier beleef ik als ik mijn ken­nis kan gebru­iken voor de socia­li­sa­tie van de pups. Ze wor­den gebo­ren als schone en onbe­schre­ven bla­dzij­den van een boek. Wat ze van ons meekrij­gen in de eer­ste weken van hun leven zal van invloed op hun func­tio­ne­ren op vol­was­sen leeftijd. Daarom is de juiste socia­li­sa­tie van de pups tij­dens de kri­tieke fasen van ontwik­ke­ling van cru­ciaal belang voor hen. Het is inder­daad mijn gro­ot­ste pas­sie — kij­ken naar de ontwik­ke­ling van deze bol­le­tjes wol, met in het ach­ter­ho­ofd niet alleen wat ik van “instel­lin­gen voor bero­ep­so­ple­iding” gele­erd heb, maar ook van de bijen en de kippen .…

Mijn ople­iding:

Ople­iding­scen­trum: Cen­tre of Applied Pet Etho­logy — COAPE
Ver­kre­gen kwa­li­fi­ca­ties: dier­lijk gedrag (UK kwa­li­fi­ca­tie die­ren­ge­drag deskun­dige, licen­tie COAPE)

Ople­iding­scen­trum: Euro­pees Cen­trum voor Die­renp­sy­cho­lo­gie en Prak­ti­sche Ken­nis
Ver­kre­gen kwa­li­fi­ca­tie: Dierenpsycholoog

De faci­li­teit: De Vie­rvo­eter Aca­de­mie, Pastel Alice Duda
Gesla­agd voor een hon­den­co­ach ople­iding, ver­kre­gen diploma Gekwa­li­fi­ce­erd Hondencoach

Bez­ochte semi­nars en ontvan­gen diploma’s:

Uni­ver­sity of Envi­ron­men­tal and Life Scien­ces Wroc­law, Sym­po­sium “Mecha­ni­smen van het gedrag van die­ren en de moge­lij­kheid om deze te model­le­ren“
4 Poten Aca­demy, “Work­shop ont­span­nende mas­sage voor hon­den“
Kyno-onderwijs, “Wat zit er in de genen, of hoe dient het repro­duc­tie dier geko­zen te wor­den “
Amber Bat­son, een reeks semi­nars in de serie “Nie­uwe con­cep­ten in die­ren­ge­drag­swe­ten­schap­pen”:
Amber Bat­son, “Het tem­men van een wil­de­bras – een hond kal­me­ren met behulp van belo­nin­gen“
Amber Bat­son, “Hoe werkt het geheu­gen bij de hond — de hond herin­nert zich de veran­de­ring van zijn gedrag en hoe we deze kun­nen beïnvlo­eden“
Amber Bat­son, “onge­woon gedrag — agres­sie, depres­sie, aan­ge­le­erde hul­pe­lo­osheid, de ontwik­ke­ling van ste­reo­ty­pieën“
Pro­fes­sor Ray­mond Cop­pin­ger, “Emo­ties, intel­li­gen­tie en het gedrag van hon­den“
Alexa Capra “Gedrag­ste­sten bij de adop­tie pro­ces­sen“
Turid Rugaas “Het werk van een the­ra­peu­ti­sche hond“
Sally Askew “Het voeden van hon­den en gedragsproblemen”

———————————————————————————————————-

Ela i Fila

Ela i Fila

Mijn moeder Ela gaf de laat­ste impuls tot het oprich­ten van een Austra­li­sche Labra­do­odle fok­ke­rij. Van­daag steu­nen we elkaar en run­nen we de fok­ke­rij samen.

Hoe begon mijn avon­tuur met de Austra­lian Labradoodles?

Altijd al wilde ik de men­sen hel­pen; dat was ook de oorzaak van mijn inte­resse in hon­den­the­ra­pie. Het eer­ste wat mij ech­ter opviel, was het feit, dat niet alle hulp­be­ho­even­den pro­fijt van hon­den­the­ra­pie zul­len heb­ben. Dit van­wege een moge­lijke aller­gie, waaraan ze moge­lijk lij­den. Ik was me er van bewust dat veel men­sen een assi­sten­tie­hond nodig heb­ben (blin­den, gehan­di­cap­ten), maar deze niet kun­nen heb­ben, juist van­wege een aller­gie. Toen besloot ik om mijn pas­sie in iets con­struc­tiefs te gie­ten, iets, waar­mee ik veel men­sen zou kun­nen hel­pen. Op dat moment had ik nog geen weet van het bestaan van de ori­gi­nele Austra­lian Labra­do­odles! Toen ik op een gege­ven dag deze hon­den ont­dekte was ik zeer opge­won­den – ein­de­lijk had ik de per­fecte hond gevonden.

In 2008 heb ik Bever­ley Man­ners van Rutland Manor bez­ocht in Austra­lië. Ik woonde 5 weken bij haar. In deze periode heb ik veel gele­erd van het zor­gen voor haar hon­den, maar ook van waar­de­volle gesprek­ken met Bever­ley, ‘s-avonds bij een kopje thee. Het was zeker één van de erva­rin­gen die nooit zal ver­ge­ten. Vooral het dage­lijkse omgang met een der­ge­lijk aan­tal hon­den en het uit­bli­jven van een aller­gi­sche reac­tie vero­orza­akte een zeer brede glim­lach op mijn gezicht. Toen heb ik echt het bak­zeil gehaald.

Australia, Training Kirstie

Austra­lia, Tra­ining Kirstie

Australia, training Tux

Austra­lia, tra­ining Tux

Australian Labradoodle early socialisation, Australia

Austra­lian Labra­do­odle early socia­li­sa­tion, Australia

Australian Labradoodle in Australia

Austra­lian Labra­do­odle in Australia

Australian Labradoodle Socialization, Australia

Austra­lian Labra­do­odle Socia­li­za­tion, Australia

Australian Labradoodle Training

Austra­lian Labra­do­odle Training

Ava - Australia

Ava — Australia

AvaAtHeelEdyta, Australia

Ava­AtHe­elE­dyta, Australia

Groomed Winnie! Australia

Gro­omed Win­nie! Australia

Australia, training Australian Labradoodle

Austra­lia, tra­ining Austra­lian Labradoodle

Hon­den fok­ken – heel zorgvuldig

Ik ben van mening dat aan iedere pup eve­nveel aan­dacht geschon­ken moet wor­den. Daarom plan­nen we jaar­lijks maar twee, maxi­maal drie wor­pen. Alleen op die manier kunne we er zeker van zijn, dat alle pups op de juiste manier geso­cia­li­se­erd wor­den en op “de grote wereld” voor­be­reid wor­den. Al onze hon­den (Cara­mel, Gol­die, Fili, God­dess, Onyxe, Don­nan) maken voor 100% deel uit van ons gezin. Heel zor­gvul­dig kie­zen we nie­uwe fami­lies voor onze pups, omdat we abso­luut over­tu­igd wil­len zijn, dat ze in juiste han­den terecht komen.

Als we een nieuw nestje krij­gen, wor­den alle pups con­form een spe­ciaal hie­rvoor opge­steld pro­gramma geso­cia­li­se­erd. Al mijn ken­nis over het gedrag van die­ren dat gebru­ikt wordt tij­dens onze bez­i­ghe­den met de pups wordt aan­ge­wend om de pups de juiste men­tale ontwik­ke­ling mee te laten maken.

Kijk regel­ma­tig in de rubriek Nie­uwtjes om op de hoogte te bli­jven van actu­ali­te­iten betref­fende de pups en het werken met ze. Daar vindt u tevens foto’s en film­pjes die de socia­li­sa­tie van de pups weer­ge­ven. Wilt u op de hoogte bli­jven van de dage­lijkse gang van zaken bij ons – bez­oek dan onze weblog. Ook zijn we te allen tijde bereid om uw even­tu­ele vra­gen te beantwoorden.

Dit is een pre­sen­ta­tie van onze fami­lie fok­ke­rij, onze hon­den en de manier waarop we met de pups werken.

Wlo­chata Pasja Infto­duc­tion File

Edyta Gajew­ska
www.australische-labradoodle.nl