Referenties

Welkom!

In order to really enjoy
a dog, one doesn't merely
try to train him
to be semi human.
The point of it is to open
oneself to the possibility
of becoming partly a dog.

Edward Hoagland

Laatste nieuws!

Puppies zijn geboren!

Zodra wij voor het juiste gene­tisch mate­riaal gezorgd heb­ben– van ouders met gewen­ste uit­stra­ling en karak­ter, moeten we niet ver­ge­ten dat dit slechts het begin is van onze weg. De genen kun­nen in feite “inge­scha­keld” of “uit­ge­scha­keld” woer­den, afhan­ke­lijk van de invlo­eden van het milieu. Zo is het heel goed moge­lijk dat de genen zich ​​als […]
Het eerste congres van Australian Labradoodles :)

Niet zo lang gele­den, in april heb­ben we onze eer­ste doodle con­gres in Polen geo­r­ga­ni­se­erd, voor de hon­den afkom­stig van de Wlo­chata Pasja en Kudlaty Czar.   Het was gewel­dig! Agnieszka Pache en Ale­xan­dra Galka van de ople­iding­scen­trum Eve­rest orga­ni­se­er­den voor ons een gewel­dige tra­ining – spel.   Een beetje geho­orza­am­he­id­stra­ining (obi­dience), trie­balla en man­ta­iling .… natuurlijk […], , ,


Met een passie voor honden.